تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی بر اجزای سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه علوم اقتصادی

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

شرکت‌ها همواره از طرف محیط فعالیتشان تحت تأثیر عدم اطمینان‌های تحمیل‌شده قرار می‌گیرند. این عدم اطمینان‌ها فعالیت‌های عملیاتی و گزارشگری آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی بر اجزای سود (سود مدیریت‌نشده و اقلام تعهدی اختیاری) است. برای این منظور، از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، 101 شرکت در بازه زمانی 1384- 1388 انتخاب شده، فرضیه‌های تحقیق با روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عدم اطمینان‌های محیطی بر بخش مدیریت‌نشده سود اثرگذار است. همچنین، مدیران برای تعدیل اثر عدم اطمینان‌های محیطی در سود شرکت، از مدیریت سود استفاده نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Environmental Uncertainty on Earning's Components Impacting Companies Listed on Tehran Stock Exchang

نویسندگان [English]

  • Razvan Hejazi 1
  • Mohammad Mahmoudi 2
  • Hadi Sheikhi 3
چکیده [English]

Environmental uncertainties always inflict their effects both upon companies and, upon their operations and reports. Thus, we examine the relation between environmental uncertainties and earning's components (unmanaged earnings and discretionary accruals). For investigating this relationship, we use data of 101 listed companies on Tehran Stock Exchange for the period of 2005-2009, and set out to analyze the research hypotheses, using statistical methods of correlation and multi-variable regression. Findings indicate that environmental uncertainties do affect unmanaged earnings and, to modify their effects, managers do not try to manage the company's earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Uncertainties
  • Unmanaged Earnings
  • Discretionary accruals
  • Informational Asymmetry