تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری بوده است. برای پرداخت کردن یا نکردنِ سود نقدی دلایل زیادی وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق این عوامل می‌تواند برای مدیران و سهامداران شرکت‌ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر عرضه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت سیاست‌های تقسیم سود است. همچنین، تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره، بازده دارایی‌ها، جریان نقد آزاد هر سهم، ساختاردارایی‌ها، ریسک تجاری، اندازه شرکت، فرصت‌های رشد و سطح بدهی بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی بررسی خواهد شد. نمونه‌ پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌های 1383 تا 1388 است. روش‌های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون توبیت و مدل رگرسیون لاجیت، به روش داده‌های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که از بین عوامل مورد نظر، اندازه شرکت، فرصت‌های رشد و سطح بدهی، بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری دارد و سایر متغیرها بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Board of Directors Composition and other Selected Factors on Dividend Policy of Companies in TSE Studying the Impact

نویسندگان [English]

  • Daruosh Fouroghi
  • Zahra Oladhosein
چکیده [English]

Dividend issue has long been regarded by financial and accounting researchers. There are many reasons for paying or not-paying dividend. Accurate detection and identification of factors affecting the dividend policy can be useful for corporate managers and shareholders. Thus, the purpose of present study is to determine the relationship between selected variables and dividend policy in companies listed on Tehran stock Exchange. This study seeks to provide a new view on the importance, quality and quantity of dividend policy. It also reviews the effect of board of directors, return on assets, free cash flows per share, asset structure, business risk, firm size, growth opportunities and debt level on the dividend ratio and probability of dividend payout. The study’s sample consisted of 101 firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE) from 2004 to 2009. The statistical method of analysis incorporates tobit regression model and logit regression model for panel data. The findings revealed that between regarded factors, firm size, growth opportunities and debt level have significant effects on the dividend ratio and probability of dividend payout and other regarded variables do not have significant effect on dividend ratio and probability of dividend pay out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Outside Directorships
  • Dividend Payout Ratio
  • Tobit Regression Model
  • Logit Regression Model
- پورحیدری، امید و محمّد خاکساری. (1387). «بررسی عوامل تعیین­کنندة خط‌مشی تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجلةتوسعهوسرمایه، س1، ش2، پاییز و زمستان.
- فروغی، داریوش، علی سعیدی و محسن اژدر. (1388). «تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود». فصلنامة تحقیقات حسابداری، ‌س1، ش2.
- گجراتی، دامودار. (1385). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمة حمید ابریشمی. ج1. تهران: دانشگاه تهران.
- Abdelsalam, O., A. EL-Masry, & S. Elsegini. (2008). “Board Composition Ownership Structure and Dividend Policies in an Emerging Market”, Journal of Managerial Finance, Vol. 34, No. 12, pp.953-964.
- Al-Najjar, B., & K. Hussainey. (2009). “The Association Between Dividend Payout and Outside Directorships”. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 10, No. 1, pp.4-19.
- Aivazian, V., L. Booth, & S. Cleary. (2003). “Do Emerging Market Firms Follow Different Dividend Policies From US Firms?” Journal of Financial Research, Vol. 26, No. 3, pp.371-387.
- Belden, S., T. Fister, & B. Knapp. (2005). “Dividends and Directors: Do Outsiders Reduce Agency Costs?” Business and Society Review, Vol. 110, No. 2, pp.171-80.
- Coleman, A. K. (2007). “Corporate Governance and Shareholder Value Maximization: an African Perspective”, African Development Bank, pp.350- 367.
- Chang, R. P. & S. G. Rhee. (1990). “The Impact of Personal Taxes on Corporate Dividend Policy and Capital Structure Decisions”, Financial Management, Vol. 19, No. 2, pp.21-31.
- Farinha, J. (2003). “Divided Policy, Corporate Governance and the Managerial Entrenchment Hypothesis: an Empirical Analysis”. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30, pp.1173-1209.
- Gugler, K. (2003). “Corporate Governance, Dividend Payout Policy, and the Interrelation Between Dividends, R&D, and Capital Investment”. Journal of Banking & Finance, Vol. 27, pp.1297–1321.
- Jensen, M. (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”. The American Economic Review, Vol. 76, No. 2, pp.323-329.
- Ho, H. (2003). “Dividend Policies in Australia and Japan”. International Advances in Economic Research, Vol. 9 No. 2, pp.91-100.
- Rozeff, M. (1982). “Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios”. The Journal of Financial Research, Vol. 5, No. 3, pp.249-259.