ویژگی‌های شخصیتی حسابداران ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و تعیین ویژگی شخصیتی حسابداران اعم از دانشجویان و افراد حرفه‌ای است. برای این منظور، از پرسش‌نامه پنج‌عاملی نئو (NEO)1 استفاده شده است. نمونه تحقیق مشتمل بر 97 نفر از دانشجویان و 80 نفر از افراد حرفه‌ای بوده است. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه به صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. به منظور آزمون فرضیات، از آزمون مقایسه میانگین نمونه‌های مستقل و آزمون میانگین یک جامعه استفاده شد.
نتایج نشان می‌دهد در حدود 52/70 درصد از دانشجویان، 69/55 درصد از افراد حرفه‌ای، و 79/63 درصد از کلّ حسابداران دارای ویژگی شخصیتی بیداری وجدان (C) هستند. همچنین از نظر آماری، بین نوع ویژگی شخصیتی دانشجویان حسابداری و افراد حرفه‌ای تفاوت معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این، در سطح معناداری 5 درصد، «بیداری وجدان (C)» ویژگی شخصیتی حسابداران است. نتایج این تحقیق می‌تواند در بحث آموزش حسابداری مفید باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Profile of the Iranian Accountants

نویسندگان [English]

  • Ahmad Moddares 1
  • Halimeh Rahmani 2
چکیده [English]

The purpose of this study is examining and determining the personality profile of the accounting students and professional accountants. The Five-Factor Model of Personality (NEO) is used for that purpose. The sample was consisted of 97 accounting students and 80 professional accountants. A descriptive and inferential analysis is used for analyzing the data. In order to test the hypothesis, Independent Samples t-Test and one sample T Test is used.
The results suggest that about 70.52% of accounting students, 55.69% of professional accountants, and 63.79% of overall accountants have conscientiousness personality profile (C). Also, there are not any significant differences between the personality profile of the accounting students and professional accountants. Furthermore, at the level of 5% significant, the accountants' personality profile is conscientiousness personality profile (C). These results can be used in accounting education context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroticism; Openness; Agreeableness; Conscientiousness; Five
  • Factor Model of Personality (NEO)