رابطه ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط‌مشی تقسیم سود و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 داننشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

در این پژوهش، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط‌‌مشی تقسیم سود و سودآوری، برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، دو فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط‌‌مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت، و در فرضیه دوم، رابطه متغیر‌های مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، برای آزمون فرضیه اول مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، و برای آزمون فرضیه دوم مدل نمایی تدوین و استفاده شد. جامعه آماری، شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380-1387 است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت، 110 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده از داده‌های تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه و سودآوری، با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار، و بین خط‌مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر‌های بررسی‌شده و ارزش آتی شرکت، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت‌های ساختار سرمایه، خط‌مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Value of Firm, Capital Structure, Dividend Policy, and Profitability in Listed Companies on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abbas Hashemi 1
  • Hassan Ali Akhlaghi 2
چکیده [English]

The relationship between Future Value of Firm with capital structures, dividend policies and profitability of listed companies on Tehran Stock Exchange has been analyzed in this research. Two hypotheses have been considered: The relation of capital structure, dividend policies and profitability with the value of firms is studied in the first hypothesis, and the relation of variable Future Value of Firm has been considered in the 2nd hypothesis. For analysis of the 1st hypothesis a multi-variable linear regression model, and for the 2nd hypothesis, a Logistic model is used. The statistical population is the listed Production Companies on Tehran Stock Exchange within the years 2001 to 2008. To define the statistical sample, the systematic elimination method has been used, which was considered in 110 companies. The results obtained from analysis data infer on the confirmation of both hypotheses through using Panel data. There is a significant as well, reciprocal relation among the dividend policies and the Firm's value. There is also a significant and positive relation among the considered variables with future values of Firms. Moreover, the findings have showed the probability of increasing the Future Value of Firm with increasing the relations of capital structure, dividend policies and probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm value
  • Capital Structure
  • Dividend policy
  • Profitability
- جوادی، علیرضا. (1386). «بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ارزش شرکت». پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
- جهانخانی، علی و پری چالاکی. (1384). «رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(39). دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
خسروی نیا، علیرضا. (1388). «بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش شرکت». پایان‌نامة ‌کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد نیشابور.
- کریمی، حیدر. (1387). «بررسی‌ تاثیر سیاست‌ تقسیم‌ سود بر ‌ایجاد ‌هزینه‌‌ها‌ی‌ نمایندگی‌ شرکت‌های پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ ‌اور‌اق‌ بهاد‌ار». پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه.
- محمودآبادی، حمید. (1385). «ارزیابی متغیرهای حسابداری در تعیین ارزش شرکت‌ها». رسالة دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- مستوری، افسانه. (1384). «بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
- Beaver, W. H., M . B. Barth, & W .R. Landsman .(2004). “Accruals, Accounting-Based Valuation Models, and The Prediction of Equity Values”, available at: <www. ssrn. Com>
- FASB. (1978). “Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise”. Statement of Financial Accounting Concepts, No. 1. Stamford, ct: FASB.
- Felix, J. L., & V. Lima. (2010). “Do Leverage, Dividend Payout, and Ownership Concentration Influence Firms’ Value Creation an Analysis of Brazilian Firms?” Emerging Markets Finance, Vol. 46, No. 3, pp.80–94.
- Francis, J., P. Olsson, & D. Oswald. (2000). “Comparing the Accuracy and Explainability of Dividend, Free Cash Flow and Abnormal Earnings Equity Value Estimates”, Journal of Accounting Research, 38, pp.45-70.
- Ghosh. S., & A. Ghosh. (2009). “Do Leverage, Dividend Policy and Profitability Influence the Future Value of Firm”. Available at: <www.ssrn. com>
- Huang G., & F. M. Song. (2006). “The Determinants of Capital Structure: Evidence from China”. China Economic Review, Vol. 17, pp.14-36.
- Manuel,. A., O. David, & M. S. Markus. (2011). “Corporate Governance and Firm Value: International Evidence”. Available at: <www. ssrn. com>
- Naceur, B., & M. Goaied. (2002). “The Relationship between Dividend Policy, Financial Structure, Profitability and Firm Value”, Applied Financial Economics, 12(12), pp.843-49.
- Pao H. T. (2008). “A Comparison of Neural Network and Multiple Regression Analysis in Modeling Capital Structure”. Expert systems with Applications, Vol. 35, pp.720-727.
- Ross, S. A., R. W. Westerfield, & J. F. Jaffe. (2002). Corporate Finance, New York.
- Vardavaki, A., & J. Mylonakis. (2007). “Emprical Evidence on Retail Firms Equity Valuation Models”. International Reasearch Journal of Finance and Economics, Issue 7, pp.105-119.