دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1399، صفحه 1-300 (پیاپی 38) 

مقاله پژوهشی

1. نقش خودشیفتگی در تمایل به مدیریت سود

صفحه 1-25

10.22051/jera.2017.12181.1470

مینو منصورزارع؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی


3. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش‌اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در مراحل چرخه عمر

صفحه 51-75

10.22051/jera.2018.19875.2004

محمدرضا عباس زاده؛ محسن مفتونیان؛ مرتضی فدایی؛ مائده بابائی کلاریجانی


10. تاثیر دانش ضمنی مدیران بر مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت: یک رویکرد رفتاری

صفحه 226-250

10.22051/jera.2019.22323.2196

محسن خدادادی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ مهدی مشکی؛ سینا خردیار