دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1399، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

1. نقش خودشیفتگی در تمایل به مدیریت سود

صفحه 1-24

10.22051/jera.2017.12181.1470

مینو منصورزارع؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی