دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1399، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

1. رابطه ویژگی های هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی

صفحه 1-22

10.22051/jera.2019.23379.2266

نرگس سرلک؛ زهره حیدری؛ سمیه فتحی؛ مهناز آهنگری


2. اطلاعات حسابداری و کارایی بازار سهام در سطح نیمه قوی

صفحه 23-50

10.22051/jera.2020.28008.2526

هانیه حکمت؛ علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ میرحسین موسوی؛ حسن قالیباف اصل