دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1399، صفحه 1-255 (پیاپی 35) 
3. بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت

صفحه 53-76

10.22051/jera.2018.17493.1806

مرتضی بیات؛ محمد نوروزی؛ زهرا میر اشرفی؛ علی اکبر پورموسی


4. آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش

صفحه 77-96

10.22051/jera.2018.17799.1829

جعفر باباجانی؛ وجه ا... قربانی‌زاده؛ عبدالخالق خنکا


8. حساب‌شویی و ناتوانی مالی

صفحه 159-178

10.22051/jera.2019.22443.2203

بهروز قربانی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ علیرضا مرادی