نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظه کاری مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ‌امور مالی، ‌دانشگاه ارومیه، ‌ارومیه، ‌ایران

2 استاد ‌حسابداری، ‌دانشگاه الزهراء (س)، ‌تهران، ‌ایران،

3 دانشجوی کارشناس ارشد ‌حسابداری، ‌دانشگاه الزهراء (س)، ‌ارومیه، ‌ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظه‌کاری مشروط 104 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مالی 1385 تا 1393 می‌پردازد. تحلیل شواهد بر مبنای داده‌های پنلی نشان می‌دهد بین هزینه نمایندگی و تقاضا برای محافظه‌کاری مشروط رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ رابطه بین توزیع وجه نقد و محافظه‌کاری مشروط معنی-دار نیست و نقش توزیع‌وجه‌نقد بر رابطه بین هزینه‌نمایندگی و محافظه‌کاری مشروط مثبت و معنی‌دار است. پرداخت بیشتر سود سهام باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان می شود، از این رو در چنین شرایطی تقاضا برای محافظه کاری هم از سوی اعتباردهندگان و هم سهامداران بیش از پیش، افزایش می یابد و انتظار می‌رود محافظه کاری حسابداری بتواند انگیزه هایی را برای تصمیمات سرمایه گذاری کارا، به وجود آورده و نظارت برتصمیمات سرمایه گذاری مدیران را تسهیل نماید و درنهایت منجر به کاهش مشکلات نمایندگی گردد. از این رو شرکت‌های با مازاد وجه نقد در سطح بالا، سطح محافظه کاری بالاتری نیز برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash Distributions to Shareholders and The Relation between Agency Costs and Conditional Conservatism

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mansourfar 1
  • rezvan hejazi 2
  • Zeinab Nourifar 3
1 Associate Prof of Finance, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Professor of accounting, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Msc student of accounting, Alzahra University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

This study examines the effect of cash distributions to shareholders on the relation between agency costs and conditional conservatism. ‌The sample consists of 104 firms listed in TSE in the period from 2006-2014. ‌Analysis of evidence based on panel data shows that there is a significant positive relation between the agency cost and demand for conditional conservatism. ‌The relation between cash distribution and conditional conservatism is not significant. ‌In addition, cash distribution has a ‌significant and positive effect on the relation between agency costs and conditional conservatism. ‌More dividend payments creates a conflict of interest between shareholders and creditors so, demand for conservatism increases from both ‌creditors and shareholders. ‌In such a situation, it is expected that accounting conservatism may create incentives for efficient investment decisions, facilitate the monitor of management investment decisions and ultimately lead to reduction of agency problems. ‌Therefore, firms with high-level excess cash have higher levels of conservatism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Costs
  • Free Cash Flow
  • cash distributions
  • conservatism
اعتمادی، ‌حسین؛ فرج زاده دهکردی، ‌حسن. ‌(1391). تأثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه‌بر محافظه‌کاری سود. ‌تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ‌(13). ‌
ایزدی‌نیا، ‌ناصر؛ ‌طباطبایی، ‌سیده زهرا. ‌(1394). تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر پرداخت سود سهام. ‌پژوهش‌های حسابداری مالی، ‌36-17. ‌
ثقفی، ‌علی؛ نادری کروندان، ‌کاوه.‌ ‌(1390). ‌«محافظه‌کاری در گزارشگری مالی: ‌مقایسه دیدگاه منافع قراردادی با دیدگاه تحریف اطلاعات». ‌پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی: ‌(2)، ‌28-2. ‌
رضازاده، ‌جواد؛ ‌آزاد، ‌عبداله. ‌(1387). ‌رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی. ‌بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ‌(54). ‌
فخاری، ‌حسین؛ ‌عرب، ‌خدیجه. ‌(1391). ‌رابطه محافظه‌کاری با انعطاف‌پذیری در مدیریت وجوه نقد. ‌تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ‌4(16)
مشایخ، ‌شهناز؛ بهزادپور، ‌سمیرا. ‌(1393). تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: ‌(4)، ‌504-485
 مشایخی، ‌بیتا؛ حصارزاده، ‌رضا؛ محمدآبادی، ‌مهدی. ‌(1388). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری برپایداری و توزیع سود. ‌بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: ‌16(56)
مهرانی، ‌ساسان؛ آطاهریان، ‌علی. ‌(1391). ‌محافظه‌کاری و جریان نقد آزاد. ‌فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ‌2(5)
مهرانی، ‌کاوه؛ وافی ثانی، ‌جلال؛ حلاج، ‌محمد. ‌(1389). ‌رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: ‌17(59). ‌
نمازی، ‌محمد؛ ‌زراعت گری، ‌رامین. ‌(1388). ‌بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسة آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌پیشرفت‌های حسابداری: ‌1(1)، ‌262-232
واعظ، ‌سیدعلی؛ رشیدی باغی، ‌محسن. ‌(1393). تأثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری. ‌مجله پیشرفت‌های حسابداری: ‌(2);195-167. ‌
Ahmed, A. ‌S. ‌, & Duellman, S. ‌(2011). ‌Evidence on the role of accounting conservatism in monitoring managers_investment decisions. ‌Accounting & Finance: ‌51(3), 609–633. ‌
Basu, S. ‌(1997). ‌The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. ‌Journal of Accounting and Economics, 24(1). ‌3-37. ‌
Boubaker, S. ‌, Derouiche, I. ‌& Nguyen, D. ‌(2013). ‌Does the board of directors affect cash holdings? A study of French listed firms. ‌Journal of Management & Governance: ‌19(2). ‌341-370. ‌
Brisker, E. ‌R. ‌, Golak, G. ‌& Peterson, D. ‌R. ‌(2013). ‌Changes in Cash Holdings around the S&P 500 Additions. ‌Journals of Banking & Finance: ‌37(5);1787-1807. ‌
Dechow, P. ‌S, Richardson, & R, Sloan. ‌(2008). ‌The persistence and pricing of the cash component of earnings. ‌Journal of Accounting Research: ‌46(3); 537-566. ‌
Francis, J. ‌R. ‌, & Martin, X. ‌(2010). ‌Acquisition profitability and timely loss recognition. ‌Journal of Accounting and Economics: ‌49(1-2). ‌161-178. ‌
Huang, Y. ‌, Elkinawy, S. ‌and Jain, P. ‌(2013). ‌Investor Protection and Cash Holdings: ‌Evidence from US Cross-Listin. ‌Journal of Banking & Finance: ‌37(3); 937-951. ‌
Hyung Ha, Joo. ‌(2011). ‌agency costs of free cash flow and conditional conservatism. ‌Ph. ‌D. ‌Dissertation in accountng, Oklahoma State University, presented at the American Accounting Association annual meeting proceedings in Denver in (2011). ‌
Jensen, M. ‌(1986). ‌Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. ‌The American Economic Review, 76(2); 323. ‌
LaFond, R, & Roychowdhury, S. ‌(2008). ‌Managerial ownership and accounting conservatism. ‌Journal of Accounting Research: ‌46(1);101. ‌
Louis, H. ‌, Sun, A. ‌X. ‌, & Urcan, O, (2012). ‌Value of cash holdings and accounting conservatism. ‌Contemporary Accounting Research: ‌forthcoming. ‌
Louis, H & Urcan, Oktay. ‌(2014). ‌Agency Conflicts, Dividend Payout, and the Direct Benefits of Conservative Financial Reporting to Equity-Holders. ‌Working paper, http: ‌//ssrn. ‌com/abstract=2359031. ‌
Thanatawee, Y. ‌(2011). ‌Life-Cycle theory and free cash flow Hypothesis: ‌Evidence from dividend policy in Thailand. ‌International Journal of Financial Research: ‌2-3. ‌
Watts, R. ‌(2003). ‌Conservatism in Accounting, Part I: ‌Explanation and Implication. ‌Accounting Horizons: ‌17(3);207. ‌
Xiaodong XU, Xia ,WANG & Nina HAN. ‌(2013). ‌Accounting Conservatism, Ultimate Ownership and Investment Efficiency. ‌Electronic copy available at: ‌http: ‌//ssrn. ‌com/abstract =2103957.