رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت اطلاعات حسابداری: بررسی نقش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، ‌واحد تهران شرق، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، ‌تهران، ‌ایران،

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده فنی و حرفه ای، ‌ایران،

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 136 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب‌شده است. فرضیه‌های این پژوهش به‌وسیله رگرسیون چندگانه بررسی شد. درروش آماری این پژوهش از تکنیک داده‌های پانل و از نرم‌افزار اکسل و ایویوز 8 برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. در این پژوهش کیفیت اطلاعات حسابداری با به‌کارگیری یک معیار مدیریت سود و سه معیار هموارسازی سود اندازه‌گیری می‌شود. نتایج نشان داد بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین معیار دوم هموارسازی سود و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط مثبتی وجود دارد. درنهایت، بین معیار اول و سوم هموارسازی سود و معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی وجود ندارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت سود و هموارسازی سود با بکارگیری معاملات با اشخاص وابسته صورت می‌گیرند و کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association between Related Party Transactions and Accounting Information Quality: Investigation The Role of Opportunistic Behavior of Managers

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Adeleh Azadzadeh 2
1 Associate Professor of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Msc. Of accounting, Technical and Vocational School
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the relationship between Related party transactions and accounting information quality. This research sample includes 136 companies of Tehran Stock exchange during 2012 to 2016 that it has selected by using systematic sampling method.The research hypotheses is investigated via multivariate regression. This research uses panel data technique as its statistical method, and utilizes Eviews8 and Excel softwares for data analysis.In this research, Accounting information quality is measured using one metric for earnings management and three metrics for earnings smoothing.Results of the study indicate that there is a positive and significant relationship between related party transactions and earnings management. There is a positive relationship between the second metric for earnings smoothing and related party transactions and finally, There is no significant relationship between the first and third metrics for earnings smoothing and related party transactions. The findings reveal that earnings management and earnings smoothing using related party transactions occurs and reduces accounting information quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related party transactions
  • Accounting quality
  • earnings management
  • earnings smoothing