بررسی نقش تعدیل کننده نوع مالکیت دولتی بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود (واقعی و تعهدی) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

سازکارهای راهبری شرکت موضوعی است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی، مورد توجه محققان حوزه حسابداری قرار گرفته است. هدف نهایی سازکارهای راهبری شرکت، حفظ حقوق ذی نفعان می باشد. این سازکارهای راهبری شرکت است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود تا حقوق ذی نفعان شرکت حفظ شده و متضرر نشوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود و همچنین بررسی نقش تعدیل‌کننده نوع مالکیت (دولتی بودن) در رابطه سازوکارهای کنترلی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی رابطه سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در شرکتهای بخش دولتی وخصوصی و مقایسه بخش های مذکور، تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی طی دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب میباشد که ازبین سازکارهای راهبری شرکت تنها اندازه هیات مدیره تاثیرمنفی و معناداری بر مدیریت سود تعهدی و درصد اعضای غیرموظف تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سودتعهدی دارد و درصد مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنی‌دار بر مدیریت‌سودواقعی دارد. مالکیت دولتی تاثیر مثبت و بر مدیریت سودواقعی دارد اما بر مدیریت سودتعهدی تاثیر معناداری ندارد. همچنین مالکیت دولتی بر رابطه اندازه هیات‌‌مدیره بر مدیریت سودواقعی تاثیر مثبت معناداری دارد. در شرکتهای دولتی،اندازه و استقلال هیأت مدیره و تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سودتعهدی و درصد سرمایه‌گذاران نهادی رابطه منفی و معناداری با مدیریت سودتعهدی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating Role of Ownership Type (state) in the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Earning Management (real, accrual)

نویسندگان [English]

  • zohreh arefmanesh 1
  • Kobra Amozadi rizi 2
1 Assistant professor of accounting, economy, management and accounting department , Yazd university. Yazd. Iran
2 Msc student of accounting, Yazd university, Yazd, Iran
چکیده [English]

Corporate governance mechanisms are considered as an important issue by accounting researchers in recent decades, due to increased financial scandals. Corporate governance mechanisms determine how and by whom a firm should be managed to protect stockholder rights and prevent their loss. The purpose of this study is to examine the relation between corporate governance mechanisms and earnings management (real and accrual) and to investigate the moderating role of ownership type (state) in the relationship between corporate governance mechanisms and earning management (real, accrual) in the firms listed in Tehran Stock Exchange during period of 2009-2014. To test the hypothesis, this study uses multivariate regression analysis based on the panel data method. Findings show that among corporate governance mechanism only the board size has significant and negative relation to accrual earning management. Moreover, results show that the percent of non-executive members of the board has a significant positive relation to accrual earning management and the percent of   institutional owner has a significant positive relation to real earning management. State ownership has a significant positive relation to the real earning management and no significant relation to the accrual earning management.  In the state firms, the board size has a significant positive effect on the real earnings management. Moreover, in these firms, the board independency and owner concentration have positive and significant relation to accrual earning management, while the percent of institutional owners has negative and significant relation to the  accrual earning management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance mechanism
  • earning management
  • ownership type
آقایی، محمدعلی. چالاکی، پری (۱۳۸۸). بررسی ارتباط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری: ۴ (۱)، ۷۷-۵۴.
انصاری، عبدالمهدی. دری سده، مصطفی (۱۳۹۲). بررسی دستکاری فعالیت‌های واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین کنفرانس ملی حسابداری ایران.
باباجانی، جعفر. عبدی، مجید (۱۳۸۹). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری و مالی، 2 (۳)، ۸۶-۶۵.
حساس یگانه، یحیی (۱۳۹۵). تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی و کیفیت حسابرسی. مجله تحقیقات تجربی حسابداری: ۵ (۲۰)، ۴۵-۲۳.
دولت آبادی، رضا (۱۳۹۵). ارتباط ارزشی، مدیریت سود و نظام راهبری شرکت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.
رودپشتی، فریدون (۱۳۹۱). ارایه مدل برای ارزیابی تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری، مدیریت: (۵)، (۱۲)، ۱۰-۷۹.
قدرتی، حسن. فیضی، سعید (۱۳۹۴). تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابرسی: ۱۴ (۵۸) ۲۰۵-۲۰۳.
صفایی، نرجس (۱۳۹۳). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
عرب حسینی، سعید (۱۳۹۲). بررسی ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود واقعی. یازدهمین کنفرانس ملی حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد.
مظفری، حبیب. آزاد، حامد (۹۳). رابطه نظام راهبری شرکت و اندازه حسابرس با کاهش مدیریت سود. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد.
مشایخی، بیتا. حسین پور، امیرحسین (۹۴). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های مشکوک به تقلب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی: ۱۳ (۴۹)، ۵۱-۲۹.
مهدوی، سهیلا. تقوی، زهره (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ۲۸.
مهام، کیهان. صباح بک، مهدی (۱۳۹۵). رابطه مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتی با امنیت شغلی مدیر عامل. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ۸ (۲۹)، ۳۸-۱۹.
نیکومرام، هاشم. محمدزاده سالطه، حیدر (۱۳۸۹). رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. مجله مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت): ۴، (۱۵)، ۲۰۹-۱۸۷.
Aghaie, M. A. Chalaki, P. (2008). Investigating the Relationship between Corporate Governance Features and Earnings Management in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Research: 4 (1) 54-77. (In Persian).
Ansari, A. Dari Sadeh, M. (2012). The Effect of Manipulating Actual Activities on Accrual Earning Management in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. 11th of the National Accounting Conference of Iran. (In Persian).
Arab Hosseini, S. (2012). Investigating the Relationship Between Certain Mechanisms of Corporate Governance and Real Earning Management. 11th National Accounting Conference of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Babajani, J. Abdi, M. (2010). The Relationship Between Corporate Governance and Income Taxes of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Finance: 3 (1) ,65-86. (In Persian).
Dolatabadi, R (2015). Value-added value, Earning man- agement and company's corporate governance system. Graduate Degree at the Islamic Azad University of Sabzevar. (In Persian).
Firth,M. P. Fung,J. Rui. O. M (2007). Ownership,two-tier board structure, and the in formativeness of earning: Evidence from China, Journal of Accounting and public policy: 26 (4) ,463-496.
Ghodrati, H. Faizi, S. (2014). The Effect of Corporate Governance on the Level of Earnings Management in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Knowledge: 14, 203-205. (In Persian).
Hasas,yeganeh, Y. (2015). Effect of corporate governance on real Earning management and audit quality. Journal of empirical accounting research,: 5 (20) ,23-45. (In Persian).
Kim,H. Yoon,S. (2008). The impact of corporate governance on earning management in Korea. Malaysian accounting review: 7 (1). 43-59.
Mozafari, H. Azad, H. (2013). The Relationship Company's Corporate Governance System and Auditor's Size with Reducing Earnings Managemen. 2th National Conference of Approach to Accounting. Management, & Economics (In Persian).
Mashayekhi, B. Hossinpour,A. (2014). The Relationship between Real Earning Management and Accruals Management in Suspected Companies to Fraud Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Financial Accounting, Thirteenth: (49). 29-51. (In Persian).
Mahdavi, S. Taghavi, Z. (2014). Investigating the Relationship Between Corporate Governance and Property Structure with Earning Management in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and Audit Research Journal: (28). (In Persian).
Maham,K. Sabah Bek, M. (2015). The Relationship Between Earnings Management and Future Performance with Managerial Occupational Safety. Journal of Financial Accounting and Auditing: 8 (29) ,19-38. (In Persian).
Nicomaram, H. Mohammadzadeh Soltah, H. (2009). The Relationship between Corporate Governance and Earnings Management.. Journal of Efficiency Management (Beyond Management): 4 (15) ,187-209. (In Persian).
Pourzamani, Zahra. Abdollahiyan, Javad (2013). The Impact of Corporate Governance of Tehran Stock Exchange on Earning Management. , Journal of Accounting,Management 7 (20) 1-10. (In Persian).
Roodushti, F. (2011). Presentation of a model for assessing the impact of corporate governance mechanisms on the Earning management of companies admitted to Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting,Management: 5, (12) 79-100 (In Persian)..
Rahnama Roodposhti,F. Nabavi chashmi ,S. (2011). Impact of Corporate Governance mechanism on Earning management. African Journal of Business management: 5 (11) ,4143-4151. (In Persian).
Safai, Narjes. (2013). Investigating the Impact of Corporate Governance Features on Real Earning Management in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Master's thesis of Islamic Azad University of Marvdasht. (In Persian).
Sinan,s,Abbadi. Qutabia,F,Hejazi. S,AL-Rahahleh. (2016). Corporate Governance quality and Earning management. Australsian Accounting , Business and finance journal: 2 (10) ,54-75
Samy, E. Rezaul, K. Huy Tuan, N. (2016). Does Corporate Governance affect Earning management evidance from Vietnam. www. semanticscholar. org
Velury، U, Jenkins D. S. (2006). Institutional ownership and the quality of earnings. Journal of Business Research,59
Wang ,Y. Yung , K. (2011). Do state enterprise management Earning more than privately owned firms?The case of china. Journal of Business finance &Accounting: 38, (78) 794-812.
Zhijun. L, Ming,L. (2016). The impact of Corporate Governance on informative Earning management in the china Market. ABACUS: 3 (52) , 568-609.