دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1396، صفحه 1-233 (پیاپی 26) 
5. نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟

صفحه 93-116

10.22051/jera.2017.2802.

فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ فاطمه السادات فخاری