آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از نگارش مقاله پیش‌رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه‌ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت‌های موردبررسی محاسبه می‌گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به‌کار گرفته می‌شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین‌شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه‌های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به‌عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته‌بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به‌لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس‌رویدادی تلقی می‌شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های مشاهده‌ای انجام می‌گیرد. نتایج پژوهش پیش‌رو نشان می‌دهد بین جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی‌داری وجود ندارد، اما هزینه‌های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی‌داری با رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Real Activities Earnings Management And Credit Ratings

نویسندگان [English]

  • saber sheri 1
  • meysam ahmadvand 2
  • reyhane larijani 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the relationship between real activities earnings management and credit ratings in a sample of 76 firms listed in Tehran stock exchange during 2008 to 2014. Considering the absence of international credit rating agencies in Iranian financial market, this paper firstly calculates credit ratings of selected firms using the emerging market score (EMS) model. Then it applies a multivariate regression model in which dependent variable is credit rating and independent variables are abnormal cash flows from operations, abnormal production costs and abnormal discretionary expenditures. This study which analyzes observational data, is an "applied" and "descriptive, post events and causal comparative" research from objective and data collecting method viewpoints, respectively. Results suggest that there is no significant relationship between abnormal cash flows from operations and credit rating, but abnormal production costs and abnormal discretionary expenditures have significant negative relation with credit ratings of the firms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Rating
  • EMS Model
  • real activities earnings management
  • Abnormal Discretionary Expenditures
  • Tehran Stock Exchange
اسماعیل‌زاده مقری، علی؛ محمودی، محمد؛ هادیان، سید امین و برگ بید، احمد. (1394). تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت استفاده بهینه از دارایی‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شماره 28، صص 23-41.

پورزمانی، زهرا و پویان­راد، مهدی (1391). ­ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکت­ها. فصلنامه عملی پژوهشی تحلیل اوراقبهادار، دوره پنجم، شماره 16، صص 77-88.

سعیدی، علی؛ حمیدیان، نرگس و ربیعی، حامد (1392). ­رابطه بین فعالیت­های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران­. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره 17، صص 45-58.

مجتهدزاده، ویدا و ولی­زاده لاریجانی، اعظم (1389). رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی­ها و جریان­های نقد عملیاتی آتی. تحقیقاتحسابداری، سال دوم، شماره 6، صص 22-35.

محمودآبادی، حمید و غیوری‌مقدم، علی (1390). رتبه­بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهی­ها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده­ها (مورد مطالعه: شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 4، صص 125-145.

وظیفه‌دوست، حسین؛ احمدوند، میثم و ساده‌وند، محمدجواد (1395). آزمون تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره نهم، شماره 30، صص 95-113.

Abinzano, I. , Muga, L. and Santamaria, R. (2014). Is Default Risk the Hidden Factor in Momentum Returns? Some Empirical Results. Accounting & Finance, 54 (3): 671-698.

Adams, M. , Burton, B. and Hardwick, P. (2003). The Determinants of Credit Ratings in the United Kingdom Insurance Industry. Journal of Business Finance & Accounting, 30 (4): 539-572.

­Altman, E. And Hotchkiss, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt (3rd Ed.). New York: John Wiley and Sons.

Ashbaugh-Skaife, H. , Collins, D. and LaFond, R. (2006). The Effects of Corporate Governance on Firms’ Credit Ratings. Journal of Accounting and Economics, 42 (1): 203-243.

Bhojraj, S. and Sengupta, P. (2003). Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yields: The Role of Institutional Investors and Outside Directors. The Journal of Business, 76 (3): 455-476.

Bouzouita, R. and Young, A. (1998). A Probit Analysis of Best Ratings. Journal of Insurance Issues, 21 (1): 23-34.

Bruns, W. and Merchant, K. (1990). The Dangerous Morality of Managing Earnings. Management Accounting, 72: 22-25.

Chapman, C. J. (2011). The Effects of Real Earnings Management on the Firm, Its Competitors and Subsequent Reporting Periods. Retrieved from: http: //papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1747151.

Choy, E. , Gray, S. and Ragunathan, V. (2006). Effect of Credit Rating Changes on Australian Stock Returns. Accounting and Finance, 46 (5): 755-769.

Cohen, D. and Zarowin, P. (2010). Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 50: 2-19.

Creighton, A. , Gower, L. and Anthony, J. R. (2007). The Impact of Rating Changes in Australian Financial Markets. Pacific-Basin Finance Journal, 15 (1): 1-17.

Damasceno, D. L. , Artes, R. and Minardi, A. M. C. F. (2008). Estimating Credit Rating of Brazilian Companies Using Accounting Ratios. Journal of Management, 43 (4): 344-355.

Dechow, P. M. and Skinner, D. J (2000). Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators. Accounting Horizons, 14: 235-250.

Demirtas, K. O. and Cornaggia, K. R. (2013). Initial Credit Ratings and Earnings Management. Review of Financial Economics, 22: 135-145.

Deng, X. and Ong, S. E. (2014). Real Earnings Management, Liquidity and REITs SEO dynamics. AREUEA-ASSA annual meeting, Philadelphia, PA.

­­­­European Securities and Markets Authority (ESMA). (2013). Credit Rating Agencies. Annual Report.

Fudenberg, D. and Tirole, J. (1995). A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents. Journal of Political Economy, 103: 75-93.

Ge, W. and Kim, J. (2010). Real Earnings Management and Cost of Debt. CAAA Annual Conferenc.

Geiszler, M. (2014). The Effect of Accrual Quality, Real Activities Earnings Management and Corporate Governance on Credit Ratings. Ph. D. Thesis, Kent State University, USA.

Graham, J. , Harvey, C. and Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (3): 3-73.

Gray, S. , Mirkovic, A. and Ragunathan, V. (2006). The Determinants of Credit Ratings: Australian Evidence. Australian Journal of Management, 31 (2): 333-354.

Gunny, K. (2010). The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27 (3): 8558-88.

Healy, P. and Wahlen, J. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons, 17: 365-383.

Huang, K. , Lao, B. and McPhee, G. (2016). Does Stock Liquidity Affect Accrual-based Earnings Management? Retrieved from:

Ismailzadeh Moghari, A. , Mahmoodi, M. , Hadian, S. A. and Bargbid, A. (2016). The Effect of Ownership Structure on the Relationship between Free Cash Flow and Efficient Utilization of Assets. The Financial Accounting and Auditing Research, 7 (28): 23-41. (In Persian)

Jorion, P. , Liu, Z. and Shi, C. (2005). Informational Effects of Regulation FD: Evidence from Rating Agencies. Journal of Financial Economics, 76 (2): 309-330.

Kemper, K. and Rao, R. (2013). Do Credit Ratings Really Affect Capital Structure? Financial Review, 48 (4): 573–595.

Kim, Y. S. , Kim, Y. and Roy, K. (2013). Credit Rating Changes and Earnings Management. Asia- Pacific Journal of Financial Studies, 42 (1): 109-140.

Kisgen, D. (2006). Capital Ratings and Capital Structure. The Journal of Finance, 61: 1035-1072.

Lee, T. H. , Ku, Y. F. and Wang, C. F. (2004). A Study of the Relationships between Credit Ratings and Earnings Management. 12th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets, Kaohsiung, Taiwan.

Li, X. (2010). Real Earnings Management and Subsequent Stock Returns. Retrieved from: http: //papers. ssrn. com /sol3/papers. cfm? abstract_id= 1679832.

Lin, Y. M. and Shen, C. A. (2015). Family Firms’ Credit Rating, Idiosyncratic Risk, and Earnings Management. Journal of Business Research, 68: 872-877.

Mahmoud Abadi, H. and Ghayouri Moghaddam, A. (2011). Credit Rating in Terms of Financial Ability to Pay the Principle and Interest on Debts, Using Data Envelopment Analysis Techniques (Case Study: Companies Listed on Tehran Stock Exchange). Journal of Accounting Knowledge, 2 (4): 125-145. (In Persian)

Matousek, R. and Stewart, C. (2009). A Note on Ratings of International Banks. Journal of Financial Regulation and Compliance, 17 (2): 146-155.

Miloud, T. (2014). Earnings Management and Initial Public Offerings: an Empirical Analysis. The Journal of Applied Business Research, 30 (1): 117-134.

Mojtahedzadeh, V. and Valizadeh Larijani, A. (2011). The Relationship between Earnings Management, Future Returns of Assets and Future Operating Cash Flows. Quarterly Journal of Accounting Research, 2 (6): 22-35. (In Persian)

Murcia, F. C. S. , Fernando, D. M. , Suliani, R. and José, A. B. (2014). The Determinants of Credit Rating: Brazilian Evidence. Retrieved from: http: //www. anpad. org. br/bar.

Papaikonomou, V. L. (2010). Credit Rating Agencies and Global Financial Crisis: Need for a Paradigm Shift in Financial Market Regulation. Studies in Economics and Finance, 27 (2): 161-174.

Pourzamani, Z. and Pouyanrad, M. (2012). The Relationship between Earnings Management and Insolvency. Financial knowledge of Security Analysis, 5 (16): 77-88. (In Persian)

Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42: 335-370.

Saeedi, A. , Hamidian, N. and Rabiee, H. (2013). The Relationship between Real Activities Earnings Management and Future Performance of Firms Listed on Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 6 (17): 45-58. (In Persian)

­Standard & Poor’s Ratings Services. (2011). Guide to Credit Rating Essentials: What Are Credit Ratings and How Do They Work?. Retrieved from: http: //img. en25. com/Web /StandardandPoors /SP_CreditRatingsG uide. pdf.

Vazifehdust, H.  , Ahmadvand, M. And Sadehvand, M. J.  (2016). Examining the Effect of Corporate Governance Indicators on Credit Ratings with Regard to the EMS Model (Case Study: Tehran Stock Exchange). Financial knowledge of Security Analysis, 9 (30): 95-113. (In Persian)