شناسایی مولفه های گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بدهی‌های بخش عمومی یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی است که بواسطه نقش برجسته آن در پایداری و تاب‌آوری اقتصاد، مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای علمی و حرفه‌ای قرار گرفته است. بنابراین به منظور تدوین سیاست‌های اقتصادی، بایستی اطلاعاتی جامع و شفاف از کل بدهی‌های بخش عمومی تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. اخیراً در کشور ایران نیز به جهت وجود بدهیهای پنهان و گزارش نشده فراوان و نیز مسئولیت‌های سیاسی ـ اجتماعی حاکمیت، بدهی‌های بخش عمومی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته و پرداختن به ابعاد مختلف گزارشگری بدهیها و تعهدات بخش عمومی و حرکت به سمت شفافیت مالی در بخش عمومی، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، برای شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در ایران از روش کیفی و رویکـرد مبتنی بـر تحلیل تم استفاده گـردید. در این پـژوهش کیفـی، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (گلوله برفی)، با 20 نفر از با خبرگانی که دارای تخصص و تجربه در بخش عمومی هستند، در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته، عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در چهار حوزه؛ گستره (دامنه) بخش عمومی، نوع بـدهی و تعهدات بخش عمومی، اندازه‌گیری بـدهی‌ها و چارچوب مناسب گزارشگری بدهی‌ها و تعهدات بخش عمومی مورد پرسش قرار گرفت. سپس، مصاحبه‌ها ترانویسی شده و با روش تحلیل تم کد‌گذاری شدند. در پژوهش حاضر، از مجموع 494 کد باز؛ 12 تِم فرعی سطح1، 33 تِم فرعی سطح2 و 5 تِم اصلی شامل؛ اهمیت و ضرورت، ملاکهای دسته‌بندی، اندازه‌ها و سطوح، طبقه‌بندی وگزارشگری شناسایی شد که به عنوان مؤلفه‌های گزارشگری بدهیهای بخش عمومی تعیین شده-اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Public Sector Debt Reporting in Iran

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Mohammad Moradi 2
  • shahpour esmaeili 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student, Department of Accounting, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hidden debt is an issue of great concern. The findings of this study show that public sector institutions, especially public non-governmental organizations, government institutions and companies, as well as insurance and pension funds have hidden debts that can cause a crisis for the entire economy. Therefore, considering the current situation in the country and the existence of many hidden and unreported debts in the public sector and the socio-political responsibilities of the government, the need to address the various aspects of reporting debts and liabilities of the public sector and moving towards financial transparency in the public sector seems more necessary than before. This study uses a qualitative method and an approach based on theme analysis to identify the factors affecting public sector debt reporting in Iran. This qualitative study, using purposeful sampling method (snowball), gathers data from 20 experts with expertise and experience in the public sector in the form of semi-structured interviews about the factors affecting public sector debts reporting in four Areas. The areas are including scope of the public sector (Institutional Coverage), type of debts and liabilities of the public sector (instrument Coverage), valuation of debt instrument and appropriate reporting framework of debts and liabilities of the public. Then, the interviews are transcribed and coded by theme analysis method. This study identifies out of 494 open source codes; 12 Level 1 sub-themes, 33 Level 2 sub-themes and 5 main teams including significance and necessity, classification criteria, sizes and levels, classification and reporting, which are determined as components of public sector debt reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sector
  • Control Criteria
  • Debts and Public Sector Amounts and Theme Analysis
اکرمی، سید رحمت الله؛ زارعی، بتول. (1396). مدیریت بدهیهای بخش عمومی، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 212.
آندریاس برگمن. (1393). مدیریت مالی بخش عمومی، ترجمه دکتر بتول زارعی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه202.
جان دبلیو، کرسول. (1392). طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه دکتر علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ دوم.
حاتمی­زاده، زیور؛ لطیف، سیامک. (1396). چارچوب قانونی نظام مدیریت بدهی­های دولت (مطالعات تطبیقی)، تهران: انتشارات پیک نور.
دانایی­فر، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1398)، روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار.
زارعی، بتول. (1394). بدهی­ها و تعهدهای عمومی. تهران: مجله حسابرس، شماره83.
صفرزاده، محمد حسین. (1391). اصلاحات نظام بودجه­بندی و حسابداری دولتی کشور نیوزیلند. مجموعه مقالات اولین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تهران.
صفرزاده، محمد حسین. (1391). مفهوم کنترل در بخش عمومی ـ بررسی تطبیقی. مجموعه مقالات اولین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تهران.
صفرزاده، محمد حسین. (1394). تعیین محدوده بخش عمومی: رویکردها. تهران: حسابرس، شماره76.
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. (1391). اصل حسابداری و گزارشگری بدهی­های بلند مدت، بیانیه شماره 4، کمیته پژوهشی مالی و سرمایه­گذاری.
Akrami, Sayyid Rahmatullah; Zarei, B. (1396). Public Sector Debt Management, Tehran: Audit Organization Publications, Journal 212. (in Persian)
Andreas Bergman. (1393). Public Sector Financial Management, translated by Dr. Batool Zarei, Auditing Organization Publications, 202. (in Persian)
Berdson F. (2014). Control Criteria in Canadian Public Sector. Working Paper, Alberta University.
Claudia H. Dziobek,  Alberto F. Jimenez de Lucio, and James Chan.(2013). Definitions of Government in IMF – Supported Programs. Technical Notes and Manuals, IMF, Statistics Department.
Danaeifar, Hassan; Alwani, S.M; Azar, Adel (1398), Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach, Saffar Publications. (in Persian)
Dippelsman R., C. Dziobek, and C.A. Gutiérrez Mangas. (2012). What Lies Beneath: The Statistical Definition of Public Sector Debt, An Overview of the Coverage of Public Sector Debt for 61 Countries. IMF, staff Discusson Note.
Dziobek C., H. Alberto, F. Jiménez de Lucio, and J. Chan. (2013). Definitions of Government in IMF-Supported Programs. Technical Notes And Manuals, IMF, Statistics Department.
Hana Polackova.(1989). Contingent Government Liabilities a hidden risk fiscal stability. The World Bank.
Hatami Zadeh, zivar; Latif, S. (1396). Legal Framework of Government Debt Management System (Comparative Studies), Tehran: Peyk Noor Publications. (in Persian)
Hobbs D. (2009). Wider Measures of Public Sector Debt: A Broader Approach to the Public Sector Balance Sheet UK Office for National Statistics. Published with the permission of the Office of Public Sector Information (OPSI).
IMF and World Bank. (2009). Managing Public Debt: Formulating Strategies and Strengthening Institutional Capacity. Prepared by the Staff of the IMF and World Bank.
IMF. (2013). Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (the Guide). Washington, DC : International Monetary Fund, Revised Second.
INTOSAI. (2000). Guidance on the Reporting of Public Debt. INTOSAI`s Public Debt Committee.
John W. Cresswell. (1392). Research design, qualitative, quantitative and combined approaches, translated by Dr. Alireza Kiamanesh and Maryam Dana Toos, Allameh Tabatabaei University Jihad Publications, second edition. (in Persian)
Lienert I. (2009). Where Does the Public Sector End and the Private Sector Begin?. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department.
Maitland-Smith F. (2009). Government Financial Liabilities Beyond Public Sector Net Debt. Economic & Labour Market Review, Vol. 3, No. 7.
Polackova H. (2009). Government Contingent Liabilities: A Hidden Risk to Fiscal Stability. World Bank Policy Research Working Papers, No. 1989, 1998
PSAB.(2003). Twenty questions about government financial reporting : federal, provincial and territorial governments. Public Sector Accounting Board (PSAB).
Robert ippelsman, Claudia Dziobek, and Carlos A. Gutiérrez Mangas. (2012). What Lies Beneath: The Statistical Definition of Public Sector Debt. IMF, Statistics Department.
Safarzadeh, Mohammad Hussain (1391). Reforms of New Zealand's Government Budgeting and Accounting System. First Conference on Public Sector Accounting Standards, Tehran. (in Persian)
Safarzadeh, Mohammad Hussain (1391). The concept of control in the public sector - a comparative study. First Conference on Public Sector Accounting Standards, Tehran. (in Persian)
Safarzadeh, Mohammad Hussain (1394). Determining the scope of the public sector: approaches. Tehran: Audiort journal, No. 76. (in Persian)
Tehran City Studies and Planning Center. (1391). Principle of Accounting and Reporting of Long-Term Debt, Statement No. 4, Financial Research and Investment Committee. (in Persian)
Zarei, Batool. (1394). Public debts and liabilities. Tehran: Audiort journal, No. 83. (in Persian)