ارائه الگوی اثر درجه شرکت‌های هم‌گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری بر ارزش‌گذاری عرضه عمومی اولیه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به ارائه الگوی اثر درجه شرکت‌های هم‌گروهو کیفیت اطلاعات حسابداری بر ارزش‌گذاری عرضه عمومی اولیه سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ‌به منظور یافتن پاسخ سؤالات طرح شده؛ اطلاعات 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی هشت ساله (از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1397) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون‌های آماری لازم بر روی آنان صورت‌گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد،‌ارزش‌گذاری سهام در عرضه عمومی اولیه، بر اساس درجه شباهت شرکت‌های هم‌گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری امکان‌پذیر است. ‌ارزش‌گذاری سهام در عرضه‌های عمومی اولیه مبتنی بر رویکرد‌های سود و فروش، از لحاظ درجه شباهت شرکت‌های هم‌گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت متفاوت است و تشابه کیفیت اطلاعات حسابداری، اثر شرکت‌های هم‌گروه را بر ارزش‌گذاری عرضه عمومی اولیه تعدیل می‌کند و ارزش‌گذاری سهام مبتنی بر شرکت‌های هم‌گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری، با قیمت‌گذاری اشتباه (ارزش‌گذاری بیشتر از حد و ارزش‌گذاری کمتر از حد) در عرضه‌های عمومی اولیه در ارتباط است. بنابراین اطلاعات حسابداری بخشی از مجموعه اطلاعاتی است که سرمایه‌گذاران برای پیش‌‌بینی جریان‌های نقد آتی برای دستیابی به ارزش برآوردی سهام مورد استفاده قرار می‌دهند. ‌
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Model of the Effect of Group Companies and Accounting Information Quality on valuation of Initial Public Offering

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hooshyar 1
  • Roya Darabi 2
  • Mirfeyz Fallah 3
1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, South of Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Center of Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study presents a model of group companies degree and accounting information quality effects on initial public offering valuation in companies listed in Tehran Stock Exchange.
 To test hypotheses, data is collected from 77 companies listed in Tehran Stock Exchange for an eight-year period from the beginning of 2011 to end of 2018 and then statistical tests are performed.
The valuation of shares in initial public offering is possible based on group companies similarity and the quality of the accounting information. Stock valuation in initial public offerings based on profit and sales approaches differs in terms of similarity of group companies and the quality of the company's accounting information. Similarity of accounting information quality adjusts effects of group companies on initial public offering valuation.  Stock valuation based on group companies and the quality of accounting information are associated with incorrect pricing (overvaluation and undervaluation) in initial public offerings.
Accounting information is a part of information an investor uses to predict future cash flows to achieve the estimated value of stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Companies
  • Accounting Information Quality
  • Valuation of initial public offering of stocks
المنصوری، مصطفی‌عبدالحسین. (1398). محافظه‌کاری حسابداری و گزارش‌دهی شرکت در محیط‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا: شواهدی از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
بهبهانی‌نیا، پریساسادات، ولی‌زاده لاریجانی، اعظم. (1396)‌. ‌ نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه سودهای پیش‌بینی شده، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24.
حاجی‌کرمانی، سمیرا، معین‌الدین، محمود، حیرانی، فروغ. (1396). تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش‌های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26.
درویش‌متولی، سپیده.(1399). شناسایی عوامل موثر بر کیفیت سیستم‌های اطلاعات حسابداری. پیشنهاده کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی سهروردی، گروه حسابداری.
رستمی، علی،  فلامرزی، عماد،  فاروقی، سارا‌.(1396)‌. ارایه مدل ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه با استفاده از مدل عصبی ژنتیک، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی و سوم.
موقر، بهروز.‌(1397). بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی منتخب و عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد،  دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
هزاردستان، وحید.(1399). بررسی تاثیر عرضه عمومی اولیه بر قیمت سهام و شاخص قیمت در اولین عرضه سهام شرکتها. پیشنهاده کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم انسانی.
Al-Mansouri, M. (2019). Accounting and reporting conservatism of companies in environments with high information asymmetry: Evidence of initial public offering on the Tehran Stock Exchange, PhD, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Administrative and Economic Sciences (in Persian).
Behbahani Nia, P, Valizadeh Larijani‌,V (2017)‌‌. ‌The role of accounting information in the reaction of investors of Tehran Stock Exchange; Study of Predicted Profits, Quarterly Journal of Experimental Accounting Research, Volume 7, Number 2 - Serial Issue 24 (in Persian).
Brushwood, James Darrach. (2015)‌ .Peer accounting information and the use of peer-based multiples for IPO valuation, Ph.D. Dissertation, University of Arizona.
Damodaran, A.‌ (2005). Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence. Foundation and Trends in Finance 1, 693–784.
Darvish Motavi, Sepideh (2020).‌Identifying factors affecting the quality of accounting information systems. Proposed by M.Sc., Suhrawardi Institute of Higher Education, Department of Accounting (in Persian).
Don, M, Autorea, Thomas, J, Boulton, Scott B, Smartc Chad J, Zutterd. (2014)‌ .The impact of institutional quality on initial public offerings‌. Journal of Economics and Business, Volume 73, May–June 2014, Pages 65-96.
Haji Kermani, S, Moinuddin, Md, Hirani, F. (2017). The Impact of Applying Fair Value in Financial Reports on Improving the Value Relationship of Accounting Information, Quarterly Journal of Empirical Accounting Research, Volume 7, Number 4 - Serial Issue 26(in Persian).
Hanley, K. and G. Hoberg.(2012). Litigation risk, strategic disclosure, and the underpricing of initial public offerings, Journal of Financial Economics, Vol. 103: 235-254.
Hezardestan, Vahid. (2020). Investigating the effect of initial public offering on stock price and price index in the first offering of companies. Proposed for a master's degree, Yazd University of Science and Art, Faculty of Humanities (in Persian).
Hong, H, M. Hung, and G. Lobo. (2014)‌. The Impact of Mandatory IFRS Adoption on IPOs in Global Capital Markets, The Accounting Review, forthcoming.
Meitner, M. (2006) .‌The Market Approach to Comparable Company Valuation, ZEW Economic Studies, Vol 35.
Movaghar, Behrooz. (2017). Investigating the Relationship between Selected Macroeconomic Variables and Initial Public Offering in Tehran Stock Exchange, M.Sc., Yazd University, Campus of Humanities and Social Sciences, Faculty of Economics, Management and Accounting (in Persian).
Paleari, S., A. Signori, and S. Vismara. (2014). How do Underwriters Select Peers when Valuing IPOs? Financial Management, forthcoming.
Purnanandam, A. and B. Swaminathan. )2004).‌ Are IPOs Really Underpriced? Review of Financial Studies, Vol 17, No 3: 811-848.
Rostami, Ali, Flamarzi, Emad, Farooqi, Sara‌‌.‌ (2018) ‌.‌Presentation of stock valuation model in initial public offerings using neural genetic model, Journal of Financial Engineering and Securities Management, No. 33 (in Persian).
Xu, Helian; Pan, Guoqin, Guo, Ping. (2018)‌ .Research on the Peer Effect of Firms’ Export Behavior, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(1):485-504.