تاثیر سوگیری رفتاری مدیران بر تصمیم گیری و کیفیت اطلاعات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

طبق تئوری نمایندگی، مالکان مدیریت و تصمیم‌گیری درباره‌ی دارایی و حقوق خود را به مدیریت تفویض می‌کند.لذا تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و مدیران با اخذ تصمیم در حوزه‌های مختلف نظیر سطح سرمایه‌گذاری، سطح نگهداشت وجه نقد، توزیع سود سهام و غیره مواجه هستند. اعطای اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت پاسخگویی برای مدیرایجاد می کند.مدیران برای ایفای این مسئولیت ملزم به ارائه صورت‌های مالی با کیفیت هستند که اطلاعات قابل اتکا و به موقع در اختیار مالکان و سایر ذینفعان قرار دهد. با توجه به اینکه ویژگی-های رفتاری و شخصیتی مدیران بر رویکردهای تصمیم‌گیری و کیفیت اطلاعات تاثیر دارد، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سوگیری‌های رفتاری مدیران بر تصمیم‌گیری و کیفیت اطلاعات است. نمونه پژوهش شامل 161شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 1392 تا1398 بوده است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسوین چندمتغیره با داده‌های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بیش اطمینانی مدیران، سطح قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارائه به موقع اطلاعات را کاهش می‌دهد. خودشیفتگی مدیران نیز منجر به کاهش قابلیت اتکای صورتهای مالی شده و کاهش تاخیر در ارائه گزارش‌های مالی می‌شود. مدیران کوته‌بین نیز به این دلیل که موقعیت و امتیاز طلبی خود را در کوتاه‌مدت می‌بینند اقدام به دستکاری سود حسابداری نموده و منجر به کاهش قابلیت اتکای اطلاعات مالی می‌شوند ولی این ویژگی رفتاری تاثیری بر ارائه به موقع اطلاعات ندارد. همچنین یافته‌ها نشان داد، بیش اطمینانی مدیران با سطح نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مثبت و معناداری دارد. خودشیفتگی مدیران نیز منجر به افزایش سطح نگهداشت وجه نقد شده ولی بر سرمایه گذاری بیش از حد تاثیر معناداری ندارد. کوته بینی مدیران نیز تاثیر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه‌گذاری دارد ولی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Managers' Behavioral Bias on Decision Making and Financial Information Quality

نویسندگان [English]

  • Nazanin Bashirimanesh 1
  • zahra hajizade 2
  • saied ghobadi 2
1 Assistant Professor. Department of management, economic & accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Accounting, pnu university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate effects of managers' behavioral bias on decision-making and information quality. The research sample consists of 161 firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2013 to 2019. To test the hypotheses, multivariate regression method and panel data model are used.
Results show that a manager overconfidence reduces the reliability of financial information and timely presentation of information. Managers' narcissism also reduces the reliability of financial statements and causes a delay in financial statements submission.  Myopic managers, who expect a position and point in a short term, manipulate accounting profits and reduce the reliability of financial information; however, this behavioral feature does not affect the timely presentation of information. The findings also show that managers' overconfidence has a significant positive relationship with the level of cash holdings and excessive investment. Managers' narcissism also leads to an increase in the level of cash holdings, but does not have a significant effect on over-investment. Managers' myopia also has a significant negative effect on investment expenditures, but has no effect on the level of cash holdings.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • managers' behavioral bias
  • reliability
  • timely
  • Cash Holding
  • investment
امیری، اسماعیل، خدامی‌پور، احمد، کامیابی، یحیا. (1397). اثر رفتارهای کوته بینانه و خوش بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی, 7(2), 141-177.
بادآور نهندی، دکتر یونس و تقی‌زاده خانقاه، دکتر وحید (1399).  ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری دانش حسابداری. 41 : 238-209
 براری نوکاشتی, صغری, بنی مهد, بهمن, یعقوب نژاد, احمد. (1397). انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی. حسابداری مدیریت. 11(37):14-1.
 بذرافشان، وجیهه، بذرافشان، آمنه، صالحی، مهدی. (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی, 25(4), 457-478.
تهرانی, رضا, دلشاد, افسانه. (1397). بررسی تأثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی 8(2):46-23
حساس یگانه، یحیی، حسنی‌القار، مسعود. (1398). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش های تجربی حسابداری, 9(1), 25-54.
خدامی پور, احمد, امیری, اسماعیل. (1398). اثر نوع حق‎الزحمه حسابرسی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‎گذاری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی.26(1):86-65
خواجوی, شکرالله, دهقانی سعدی, علی اصغر, گرامی شیرازی, فرزاد. (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی. پیشرفت‌های حسابداری.8(2): 149-123   
رضایی, فرزین, مرادی, مریم, مرادی, لیلا. (1399). تأثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها. پژوهش های تجربی حسابداری. 10(3): 98-81
رضایی، فرزین ؛ یزدی، سحر(1398).  تاثیر کوته بینی مدیریت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری . 13 (1):158-145
سلیمانی، امیر و آسایش پور، فائزه (1399). تاثیر کوته بینی و اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره: نقش کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس. پژوهش های علوم مدیریت. 2(4):148-118
سلیمانی امیری، غلامرضا ؛ افتخاری، وحید (1399). بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر نقش میانجی تامین مالی داخلی. دانش حسابداری.43 (4): 186-171
شورورزی, محمدرضا, نیکو مرام, هاشم. (1389). ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. 2(7): 110-
طالع زاری, سمیه, عبدلی, محمدرضا. (1396). بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت. 10(34): 68-57
عباسی، ابراهیم، وکیلی فرد، حمیدرضا، معروف، مرتضی. (1397). بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 7(25), 193-206.
کاشانی‌پور, محمد, محمدی, منصور. (1396). بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد. پژوهش های حسابداری مالی.9(3): 32-17
مدرس، احمد، حصارزاده، رضا. (1387) . کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. بورس اوراق بهادار، 1( 2 ) ، 85- 116 .
مرادی، جواد، باقری، هادی. (1393). بررسی مقایسه ای تأثیر کوته بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی, 21(2), 229-250.
محمدی, یادگار, محمدی, اسفندیار, اسماعیلی کیا, غریبه. (1398). اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری. بررسی مسائل اقتصاد ایران .6(2): 231-195
منتشری، مهدی.(1394).نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی،ساری،https://civilica.com/doc/444866
منصورزارع, مینو, بنی مهد, بهمن, وکیلی فرد, حمیدرضا, رهنمای رودپشتی, فریدون. (1399). نقش خودشیفتگی در تمایل به مدیریت سود. پژوهش های تجربی حسابداری. 10(4): 24-1
هاشمی بهرمان, مریم, بنی‌مهد, بهمن. (1393). مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 4(13):8-1
همت‎فر, محمود, مقدسی, منصور. (1392). بررسی کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‎موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی.20(2):147-133
همتی, حسن, امیری, اسماعیل. (1397). اثر کیفیت افشاء از نظر امتیاز قابلیت اتکاء و به موقع بودن بر هزینه معاملات سهام. پژوهش های حسابداری مالی . 10(2):134-107
Abbasi, E., Vakilifard, H., Marouf, M. (2018). The Effect of Managerial Overconfidence on the quality of financial reporting and conditional conservatism, in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(25), 193-206. .( in persian)
Amiri, E., Khodamipour, A., Kamyabi, Y. (2019). The Impact of Myopic and Optimistic Management Behaviors on the Transparency of Financial Information. Applied Research in Financial Reporting, 7(2), 141-177.( in persian)
Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. Journal of econometrics, 18(1), 47-82.
Anjos, F. , and Kang, c. (2017). financial expertise, and executive-firm
matching. Journal of Corporate Finance, Vol. 43, pp. 464-479.
Barari Nokashti, S., Banimahd, B., Yaghoubnejad, A. (2018). Accounting flexibility and managers' optimism: Test of management discretion theory. Management Accounting, 11(37), 1-14. .( in persian)
Barth, M. E., Konchitchki, Y., & Landsman, W. R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of accounting and Economics, 55(2-3), 206-224
Bazrafshan, V., Bazrafshan, A., Salehi, M. (2018). Investigating the Influence of Managers' Narcissism on Financial Reporting Quality. Accounting and Auditing Review, 25(4), 457-478. .( in persian)
Buchholz, F., Lopatta, K. & Maas, K. (2020). The Deliberate Engagement of Narcissistic CEOs in Earnings Management. J Bus Ethics 167, 663–686.
Ben-David, I., Graham, J.R. & Harvey, C.R, (2010), "Managerial M-Iscalibration", Working paper, Duke University.
Duellman, S., Hurwitz, H. & Sun, Y, (2015), Managerial Overconfidence and Audit Fees, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165.
Ham, C., Lang, M., Seybert, N., & Wang, S. (2017), CFO Narcissism and Financial Reporting Quality, Journal of Accounting Research, 55(5), PP. 1089-1135
Ham, C., Seybert, N., & Wang, S. (2018). Narcissism is a Bad Sign: CEO Signature Size, Investment, and Performance. Review of Accounting Studies, 23(1), PP. 234-264.
Ham, Ch., Lang, M., Seybert, N., Wang, S. (2017). CFO Narcissism and Financial Reporting Quality. Available at https://ssrn.com/abstract=2581157.
Hashemi Bahraman, M., Banimahd, B. (2014). Earnings Management and Timeliness of the Accounting Information. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 4:1-8. .( in persian)
Hassas Yeganeh, Y., hasani, M. (2019). Financial Reporting Quality and Relation between Managerial Overconfidence and Investment Efficiency. Empirical Research in Accounting, 9(3), 25-54. .( in persian)
Hea,Y.,Chenb,C.Hua,Y.(2019).Managerialoverconfidence,internalfinancing,andinvestment efficiency:EvidencefromChina. Research in International Business and Finance.47.501-510
Healy, P.M., Palepu, K.G. and Ruback, R.S. (1992). Does corporate performance improve after mergers?, Journal of Financial Economics, 31(2), 135-175
Heaton, J, (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Management, 31(2), PP. 33– 45.
Hematfar, H., Moghadasi, M. (2013). Relationship between Disclosure Quality (Including Reliability and Timeliness) on Stock Value of Companies Listed on the Tehran Exchange. Accounting and Auditing Review, 20(2), 133-147. ( in persian)
Hsieh, T., Bedard, J. C. & Johnstone, K. M, (2014). CEO Overconfidence and Earnings Management during Shifting Regulatory Regimes. Journal of Business Finance & Accounting, 41 (9-10), 1243-1268.
Jensen, M.C., (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76)2( :323-329.
Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 305- 360
 Jiang. X and  Xin.B. (2021). Financial Reporting Discretion, Managerial Myopia, and Investment Efficiency. The Accounting Review.4(1):124-140
Kashanipour ,M and Mohamadi,M.(2018). Investigating the relationship between Managerial Overconfidence with Cash Holding and Cash-Flow Sensitivity of Cash.3(33):17-32. ( in persian)
Khajavi, S., Dehghani Sa'di, A., Gerami Shirazi, F. (2017). CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance.Journal of accounting advances , 8(2), 123-149. ( in persian)
Khodamipour, A., Amiri, E. (2019). The Effect of the Audit Fee Type on Investment Cash Flow Sensitivity. Accounting and Auditing Review, 26(1), 65-86. ( in persian)
Kraft, A. G., Vashishtha, R., & Venkatachalam, M. (2018). Frequent financial reporting and managerial myopia. The Accounting Review, 93(2), 249-275.
Malmendier, U. & Tate, G, (2008).Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidenceand the Market’s Reaction. Journal of Financial Economics, 89 (1), 20–43.
Mansourzare, M., Banimahd, B., Vakilifard, H., Rahnamaye roodposhti, F. (2020). Narcissism and Tendency to Earnings Management. Empirical Research in Accounting, 10(4), 1-24. ( in persian)
mohamadi, Y., m, A., Esmaeli Kia, G. (2020). Managerial Overconfidence, financing policies and investment efficiency. Journal of Iranian Economic Issues, 6(2), 195-231. ( in persian)
Moradi, J., Bagheri, H. (2014). A comparative investigation into the Effects of Management Myopia and Earnings Management on Stock Return. Accounting and Auditing Review, 21(2), 229-250. ( in persian)
Nofsinger, J. R, (2001).Investment Madness: How Psychology Affects Your Investing and What to Do about It. Pearson Education, 1st Edition.
Olsen, K. J., & Stekelberg, J. (2016). CEO narcissism and corporate tax sheltering. The journal of the American taxation association, 38(1), 1-22.
Olsen, K. J., Dworkis, K. K., & Young, S. M. (2014). CEO narcissism and accounting: A picture of profits. Journal of management accounting research, 26(2), 243-267.
O'Reilly III, C. A., Doerr, B., Caldwell, D. F., & Chatman, J. A. (2014). Narcissistic CEOs and executive compensation. The Leadership Quarterly, 25(2), 218-231.
Rezaei, F., moradi, M., moradi, L. (2020). Firms’ Characteristics and the Relation between Financial Statements Comparability and Corporate Cash Holdings. Empirical Research in Accounting, 10(3), 81-98. ( in persian)
Richardson, S. (2006).over-Investment of Free Cash Flow.  Review of Accounting Studies, 11:159-89.
Scherand, C. M. & Zechman, S. L, (2011).Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2):311–329.
Soleymani Amiri, G., Eftekhari, V., Daneshyar, F. (2020). Investigating the Relationship between Overconfidence Management and Investment Performance with Emphasis on the Mediating Role of Internal Financing. Journal of Knowledge Accounting, 11(4), 171-186. ( in persian)
Suxia,A., Dezhi.Z.( 2020). CEO Signature and Investment in Innovation: From the Perspective of Manager Narcissism[J]. Foreign Economics & Management.42(9): 121-135.
Wesner, B. S. (2007). Responding to the workplace Narcissist.  Indiana University Press
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y. (2020). Relationships between Managerial Overconfidence, Internal Financing and Investment Efficiency. Journal of Knowledge Accounting, 11(2), 209-238( in persian)
Talezari, S., Abdoli, M. (2017). The relationship between short-sighted profit quality management and investments in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 10(34), 57-68. ( in persian)
Tehrani, R., Delshad, A. (2018). Investigation of Managerial Myopia on Future Financial Performance in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of accounting and social interests, 8(2), 23-46( in persian)
Yang, J., and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1): 159-166.