بررسی سیکل تناوبیِ بیوریتمیکِ شناختی در کیفیت قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

در دهه‌های اخیز علم از مرزهای سنتی خود عبور کرده و موضوعات و حوزه‌های پژوهشی میان رشته‌ای متعددی، همچون علم عصب شناسی پا را فراتر از روانشناسی نهاده و وارد علوم دیگر همچون مالی و حسابرسی شده است. یکی از مشتقات این علم، چرخه تناوبی بیوریتمیک در عملکردهای تصمیم‌گیرندگان در عرصه‌های مالی و حسابرسی، همچون حسابرسان می‌باشد، حوزه‌ای که از جانب پژوهشگران کمتر مورد توجه واقع شده است. لذا هدف این پژوهش بررسی سیکل تناوبیِ بیوریتمیکِ شناختی در کیفیت قضاوت حرفه‌ای حسابرسان می‌باشد. در این پژوهش که در بازه زمانی ۶ ماه به‌طور منفصل و ۲ ماه در قالب ۴ بازه زمانی ۱۵ روزه به منظور بررسی سیکل تناوبی بیوریتمی شناختی حسابرسان انجام شد، تعداد ۶۰ نفر از حسابرسان مستقل که در قالب ۴ گروه ۱۵ نفر به منظور قرار گرفتن در ۴ سیکل بیوریتمی جسمی، عاطفی، ذهنی و شهودی انتخاب و از طریق آزمون‌های مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر و همچنین آزمون‌های تعقیبی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای سنجش کیفیت قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان پرسشنامه بود و برای سنجش قرار گرفتن سیکل تناوبی براساس نرم افزار بیوریتم (Biorhythm-365) در سیستم عامل اندروید و ای او اس (IOS) استفاده شد. نتایج نشان داد، حسابرسانی که در سیکل‌های ذهنی، عاطفی و شهودی در منطقه مثبت قرار دارند، نسبت به حسابرسانی که در سیکل‌های ذهنی، عاطفی و شهودی در منقطه منفی و بحرانی قرار دارند، کیفیت قضاوت حرفه‌ای حسابرسی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Periodic Cognitive Biorhythmic Cycle and Auditors' Professional Judgment Quality

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hossein Sangani, 1
  • Mohammadreza abdoli 2
  • Hasan Valiyan 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran,
2 Associate Professor, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Concerning the scientific advances in recent decades, many interdisciplinary topics and areas, such as neuroscience, have moved beyond psychology to other sciences such as finance and auditing. One derivative of this science is the biorhythmic cycle of decision-makers in the financial and audit industries like auditors, an area receiving little attention from researchers. The Purpose of this research is investigating the relation between periodic cognitive biorhythmic cycle and auditors' professional judgment quality.  This study investigates the periodic cognitive biorhythmic cycle of auditors in a discontinuous 6 months’ period and 4 periods of 15 days. As a sample, 60 external auditors in the form of 4 groups of 15 persons are selected and placed in 4 biorhythmic cycle: physical, emotional, intellectual and intuitive and evaluated through Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), Repeated Measurement Analysis of Variance and Post Hoc tests. To evaluate the professional judgment of auditors and to measure the periodic biorhythmic cycle, a questionnaire and the biorhythm software (Biorhythm-365) in Android and IOS are used respectively. The results show that auditors in the positive emotional, intellectual and intuitive cycles have a higher quality of professional judgment than those in the negative/critical cycles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodic Cognitive Biorhythmic
  • Auditors' Professional Judgment Quality
  • Neurological
اسدی، مرتضی.، نعمتی، محمد. (۱۳۹۴). قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی، فصلنامه حسابدار رسمی، ۲۷(۳): ۳۳-۴۳.
جاویدی، کاظم.، رویایی، رمضانعلی.، طالب‌نیا، قدرت‌الله.، بنی‌مهد، بهمن. (۱۳۹۷). بررسی تاثیر گرایش طرز فکر تفسیر بر قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرس: مبتنی بر تئوری سطح تفسیر فاصله روانی، فصلنامه حسابداری مالی، ۱۰(۳۹): ۱۴۱-۱۶۹.
حیرانی، فروغ.، وکیلی فرد، حمیدرضا.، رهنمای رود پشتی، فریدون. (1396). حرفه‌ای‌گرایی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ششم، شماره 22، تابستان، 1-12.
سعیدی‌گراغانی، مسلم.، ناصری، احمد. (1396). تفاوت‌های فردی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(36): 111-130.
شیرازیان، زهرا. (1395). بررسی رابطه میان بیوریتم سهام‌داران و خطای تصمیم‌گیری مالی در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(32): 51-66.
متنی، وحید.، اکبری کیارودی، فاطمه. (۱۳۹۷). سیر تکامل حرفه حسابرسی در قرن بیستم، دو ماهنامه حسابرسان داخلی، ۵۰-۷۲.
مهرانی، ساسان.، نونهال نهر، علی‌اکبر. (۱۳۹۰). حسابداری عصبی: تبیین تحلیل و ارایه دیدگاهی نوین، دانش حسابرسی، ۱۱(۵): ۹۳-۱۱۱
ولیان، حسن.، عبدلی، محمدرضا.، کوشکی جهرمی، علیرضا. (1398). مفهوم‎سازی تصمیم‌گیری خردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده‎بنیاد، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2): 301-326.
Al-Khallil, W, Y., Qader, A, H. (2014). Evaluation of the biological rhythm during physical, emotional and mental cycle, Asia Pacific Conference on Performance Analysis of Sport, 10(3): 21-34.
Asadi, M., Nemati, M. (2015). Professional Judgment in Auditing, Quarterly Accounting, 37(3): 33-43. (In Persian)
Bhattacharjee,S., Moreno, K, K. (2013). The Role of Auditors' Emotions and Moods on Audit Judgment: A Research Summary with Suggested Practice Implications, Current Issues in Auditing: 7(2):1-8. https://doi.org/10.2308/ciia-50565
Biek, M., Wood, W., & Chaiken, S. (1996). Working knowledge, cognitive processing, and attitudes: On the determinants of bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(6): 547–556
Bik, O. P. G. (2010). The behavior of assurance professionals: A cross-cultural perspective. Delft: Eburon Academic Publishers.
Bradshaw, C. W., J, R. (1982). Validity of Biorhythms for predicting death. Journal of Psychology, 111(2): 39-41.
Carvey, D, W., Nibler, R. G. (1977). Biorhythms cycles and the incidence of industrial accidents, Personnel Psychology, 30(4): 447-454
Chen, W., Saeed Khalifa, A., Morgan, K, L., Trotman, T. (2018). The effect of brainstorming guidelines on individual auditors’ identification of potential frauds, Australian Journal of Management, Vol. 43(2) 225–240.
Chung, J., Cohen, J, R., Monroe, G, S. (2008). The Effect of Moods on Auditors' Inventory Valuation Decisions, A Journal of Practice & Theory, 27(2):137-159. https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.137
Dennis, S., Johnstone, K. (2016). Contemporary Insights from a Fraud Brainstorming Field Survey. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2746546.
Duxbury, D. (2015). Behavioral finance: insights from experiments II: biases, moods and emotions, Review of Behavioral Finance, 7(2): 151-175. https://doi.org/10.1108/RBF-09-2015-0037
Galotti, K. M. (2002). Making decisions that matter: How people face important life choices. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Harrison, F. E. (1999). The managerial decision-making process (5th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
Heyrani, F., Vakilifard, H., Rahnamay Roudposhti, F. (2017). Professionalism and Auditors’ Professional Judgment. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(22), 1-12. (In Persian)
Hines, T, M. (1998). Comprehensive review of biorhythm theory, Psychol Rep, 83(1): 19-64. DOI: 10.2466/pr0.1998.83.1.19
Javidi K, Royaei R, Talebnia G, Banimahd B. Investigating the Effect of Construal Mindset Orientation on Auditors’ Judgment and Decision Making: Based on Construal level Theory of Psychological Distance. Quarterly financial accounting journal, 10 (39): 141-169. (In Persian)
Joëts, M. (2012). Mood-Misattribution Effect on Energy Finance: A Biorhythm Approach, Barnett, W. and Jawadi, F. (Ed.) Recent Developments in Alternative Finance: Empirical Assessments and Economic Implications (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, 22(1): 213-233. https://doi.org/10.1108/S1571-0386(2012)0000022016
Keast, S., & Michael, T. (2009). Rational decision-making for managers. West Sussex: Wiley
Lam, K, C, K., Mensah, M. (2006). Auditors’ decision-making undergoing-concern uncertainties in low litigation-risk environments: Evidence from Hong Kong, Journal of Accounting and Public Policy 25; 706–739.
Langley, A., Mintzberg, H., Pitcher, E., Posada, E., & Saint-Macary, J. (1995). Opening up decision-making: The view from the black stool. Organization Science, 6(3), 260–279
Lynch, A, L., Murthy, U, S., Engle, T, J. (2009) Fraud brainstorming using computer-mediated communication: The effects of brainstorming technique and facilitation. Accounting Review 84(4): 1209–1232.
Matni, V., Akbari Kiyaroodi, F. (2018). The evolution of the auditing profession in the twentieth century, two monthly auditors, 50-72. (In Persian).
Mehrani, S., Nonahal nahr, A, A. (2011). Neural Accounting: Explaining New Analysis and Presenting a New Perspective, Audit knowledge, 11(5): 111-93. (In Persian).
Moldovan, E., Enoiu, R, S., Ruxanda, R, A., Leibovici, A., Kinetotherapist, B. (2011). The Influence of the Human Biorhythm in the Performance Sport Activity. Gymnasium: Vasile alecsandri, university of bacau, 32(12): 34-46.
Noland, Th, G., Hardin, J, R., Prescott, G, L. (2015). The Effect of Moods on Accounting Judgment, International Journal of Business and Social Science, 6(4): 1-11.
O'Conner, B. P. (2011). The structure & dynamics of the biorhythm, Sarah Matthews (trans) NY: hill and Wang.
O'Connor, B, P., Molly, K. (1991). A Test of the Intellectual Cycle of the Popular Biorhythm Theory, The Journal of Psychology, 125(3): 291-299. https://doi.org/10.1080/00223980.1991.10543293
O'Scope, S. (1976). Biorhythm: your personal three‐phase cycle, Journal of Education & Training, 18(6): 178-180. https://doi.org/10.1108/eb001924
Peecher, M. E., & Solomon, I. (2001). Theory and experimentation in studies of audit judgments and decisions: Avoiding common research traps. International Journal of Auditing, 5(3): 193–203
Saiewitz, A., Kida, Th. (2018). The effects of an auditor's communication mode and professional tone on client responses to audit inquiries, Accounting, Organizations and Society, 65(4): 33-43. https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.10.002
Saket, R, K., Kaushik, WCSP, Singh, C, G. (2011). Biorhythmic Analysis to Prevent Aviation Accidents. In: Jain L, Aidman E, Abeynayake C, editors. Innovations in Defence Support Systems -2: Springer Berlin Heidelberg: 207-40.
Sanusi, Z, M., Iskandar, T, M., Monroe, G, S., Saleh, N, M. (2018) "Effects of goal orientation, self-efficacy and task complexity on the audit judgement performance of Malaysian auditors", Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(1): 75-95.
Sayeedi Garghani, M., Naseri, A. (2017). Professional Judgment in Auditing, Quarterly Accounting, Financial Accounting and Auditing Research, 9(32): 66-51. (In Persian).
Schraagen, J. M., Klein, G., & Hoffman, R. R. (2008). The macrocognition framework of naturalistic decision making. In J. M. Schraagen, L. G. Militello, T. Ormerod, & R. Lipshitz (Eds.), Naturalistic decision making and macrocognition. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 3–25.
Shiraziyan, Z. (2016). Investigate the relationship between Biorhythmic cycles and Error financial decision making in Tehran stock exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 9(32), 51-66. (In Persian).
Şismanoglu, E , Arikboga, D . (2018). The Factors Affecting Using Professional Judgment in Independent Auditing: Evidences from Turkey, Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 2(1): 141-188.
Sternberg, R. J. (2013). The WICS model of leadership. In M. G. Rumsey (Ed.), New York, NY: Oxford University Press, 47–62.
Sudip Bhattacharjee and Kimberly K. Moreno (2013) The Role of Auditors' Emotions and Moods on Audit Judgment: A Research Summary with Suggested Practice Implications. Current Issues in Auditing: December 2013, Vol. 7, No. 2, pp. P1-P8.
Valiyan, H., Abdoli, M., Koushki Jahromi, A. (2019). Conceptualizing Wise Auditor Decision Making based on Grounded Theory Approach. Accounting and Auditing Review, 26(2), 301-326. doi: 10.22059/acctgrev.2019.265838.1007989 (In Persian).
Windhorst, H. D. (2011). Loving wisdom with Dewey and Simone Weil. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 31(1), 41–55.
Zsambok, C. E. (1997). Naturalistic decision making: Where are we now? In C. E. Zsambok, & G. Klein (Eds.), Naturalistic decision making. Mahwah, NJ: Erlbaum, 3–16.