نیازسنجی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط (SMEs) از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،

چکیده

در استاندارد حسابداری شماره یک ایران بیان‌شده که هدف ارائه صورت‌های مالی، مقاصد عمومی است اما طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط و استانداردهای حسابرسی ایران برای این واحدهای تجاری مقاصد عمومی مطرح نیست. هدف از این تحقیق، بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی در جامعه موردبررسی است. روش پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیازسنجی از طریق اندازه‌گیری شکاف بین استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید محاسبه‌شده است. جامعه آماری شامل 371 نفر در دو گروه اعتباردهندگان (141 نفر) و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی (230 نفر) در کلان‌شهر مشهد است. یافته‌های پژوهش طبق آزمون من وی تنی که سطح معنی‌داری برای تفاوت دو گروه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی از پنج درصد کمتر است، حاکی از این است که با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت بین دو گروه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی ازنظر میزان شکاف، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاکی از این است که در هر دو گروه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی، نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط وجود داشته و نیاز در گروه اعتباردهندگان بیشتر از تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی است. در مورد دانش‌افزایی پژوهش می‌توان گفت که نیازسنجی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط باعث خواهد شد تا مسئولین تدوین استانداردهای حسابداری بهتر بتوانند نیازهای استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را شناسایی و به یک‌جهت گیری مشخص، انطباق استانداردها با نیاز استفاده‌کنندگان و جلوگیری از چندباره کاری دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs Assessment of Accounting Standards for small and medium-sized Entities (SMEs) from the Perspective of Creditors and Financial Information Providers

نویسندگان [English]

  • mohammad reza behmanesh 1
  • Mohammad Reza Abbaszadeh 2
  • behzad kardan 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Member of Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Iranian Accounting Standard No. 1 states that presentation of financial statements is aimed for public sector, however, according to the International Financial Reporting Standards and Iranian auditing standards for small and medium-sized Entities (IFRS for SMEs), there are no public purposes. The purpose of this study is to investigate the need to develop accounting standards for SMEs from the perspective of creditors and financial information providers in the research population. The research data is collected through interviews and questionnaires and the needs assessment is done by measuring the gap between existing standards and formulating new standards. The sample includes 371 people in two groups of creditors (141 persons) and financial information providers (230 persons) in Mashhad metropolitan area. Based on the Mann-Whitney U-test that determines a significant difference between the two groups of creditors and financial information providers as maximum 5 percent, findings of the research indicate that there is a significant difference with 95 percent of confidence between the two groups of creditors and financial information providers in terms of the gap. The results indicate that there is a need for accounting standards development for SMEs from the perspective of both creditors and financial information providers, and the need of creditors is greater than that of financial information providers. Need assessment of accounting standards development for SMEs will enable accounting standards developers to better identify the needs of financial information users and to make specific adjustments, adapting standards to the needs of users, and preventing multiple workloads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting standards
  • creditors
  • financial information providers
  • Small and Medium-Sized Entities
برزگر، قدرت اله. (1389). استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت‌های کوچک و متوسط. دانش و پژوهش حسابداری،  6 (20)، 30-35 و 90-93.
حمزه نیک نیاورد، حمزه؛ افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، زهرا. (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر بکارگیری منابع مالی در هسته اصلی فعالیت تجاری شرکت‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9 (35)، 97-114.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛آذر، عادل. (1397). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار.
دلاوری، جواد؛ مهدوی، غلامحسین. (1398). نیازهای گزارشگری مالی شرکت‌های کوچک: دیدگاه استادان حسابداری. دانش حسابداری، 10 (3)، 1-32.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ زمانی فرد، ندا. (1396). همگرایی استانداردهای بین‌المللی و واحدهای تجاری کوچک و متوسط. حسابدار رسمی، (25)، 23-34.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ اسکندری، کیوان. (1391). استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط. حسابدار رسمی، (32)، 42-64.
رحیمیان، نظام‌الدین. (1391). استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط، تهران: دهکده.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ عالی خانی، محسن؛ عدل زاده، مرتضی. (1390). بررسی ساختار استانداردهای حسابداری. حسابرس، (57)، 28-42.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، اله. (1390). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
شریف‌زاده، مظفر. (1387). نقش واحدهای تجاری کوچک و متوسط در توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران، دومین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، نقده: دانشگاه پیام نور.
فضل‌اللهی، سیف‌الله؛ ملکی توانا، منصوره. (1390). رویکردی جامع به روش‌ها و تکنیک‌های مهم نیازسنجی آموزشی. روش‌شناسی علوم انسانی، (68)، 83-115.
قلی پور چاری، شهربانو. (1393). شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی. بورس، (111)،  105-106.
کیپوری، آرمان؛ رشیدی، ناصر. (1394). نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط، تهران: ساکو.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1397). استاندارد حسابداری 1-ارائه صورت‌های مالی، تجدیدنظر شده، تهران: سازمان حسابرسی.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی. (1396). استانداردهای حسابرسی ایران، تهران: سازمان حسابرسی.
مرکز آمار ایران. (1394). کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر برحسب تعداد شاغلان و استان، تهران: روابط عمومی و همکاری‌هایبین‌الملل مرکز آمار.
Accounting Standards Committee. (2019). Accounting Standard 1. Revised Financial Statements, Tehran: Auditing Organization. [in Persian]
Audit Standards Committee. (2018). Iran Audit Standards. Tehran, Audit Organization. [in Persian]
Bassemir, M., Farkas, Z. (2018). IFRS adoption, reporting incentives and financial reporting quality in private firms. Journal of Business Finance & Accounting, 45 (78), 759-796.
Barzegar, GH. (2011). Different financial accounting and reporting standards for small and medium enterprises.Accounting Knowledge and Research, 6 (20), 30-35 and 90-93. [in Persian]
Bunea, S. , Scarini, M. , Minu, M. (2012). Romanian Professional Accountants Perception on the Differential Financial Reporting for Small and Medium-Sized Enterprises.  Accounting and Management Information Systems, 11 (1), 27-43.
Delavari, S. J. , Mahdavi, G. (2019). Requirements of Small Entities’ Financial Reporting: The Viewpoint of Accounting Professors. Journal of Accounting Knowledge, 10 (3), 1-32. [in Persian]
Danaeifard, H. , Alvani, M. , Azar, A. (2018).Quantitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach, Tehran: Saffar. [in Persian]
Deaconu, A., Nistor, C. S. , Popa, I. (2009). Analysis of the Stakeholders' Needs and Their Inference Upon Financial Reports of SMEs.Journal of International Business and Economics, 9 (1), 39-52. 
Defelice, A. (2009). IFRS for Small and Medium- sized Entities (IFRS for SMEs)-U.S GAAP Comparisod Tool.Journal of Accountancy, Available Online.
Di Pietra, R., Evans, L., Chevy, J., Cisi, M., Eierle, B., Jarvis, R. (2008). Comment on the IASB's exposure draft 'IFRS for small and medium-sized entities,  Accounting in Europe, 5 (1), 27-47.
Eierle, B. (2008). Final Report of the Survey on the ED-IFRS for SMEs among German SMEs.4th Annual Workshop on Accounting in Europe, Lund University, 50-55.
Fearnley, S., Hines, T. (2007). How IFRS has destabilized financial reporting for UK nonlisted entities. Journal of Financial Regulation and Compliance, 15(4), 394-408.
Fazlallahi, S. , Moleki Tavana, M. (2012). A Comprehensive Approach to the Methods and Techniques of Educational Needs Assessment. Methodology of Humanities, 17 (68), 83-115. [in Persian]
Gholipour Chari, S. (2015). Small and Medium Business Companies and International Financial Reporting Standards. Boors, (111), 105-106. [in Persian]
Gassen, J. (2017). The Effect of IFRS for SMEs on The Financial Reporting Environment of Private Firms: an Exploratory Interview Study.Accounting and Business Research, 47 (5), 540-563.
Hamzenike Niafard, M. , Aflatooni, A. , Nikbakht, Z. (2020). The Effect of Accounting Information Quality and Disclosure Quality on the Use of Financial Resources in Firms Core Business, Empirical Research in Accounting, 9 (35), 97-114. [in Persian]
Kaya, D. , Koch, M. (2015). Countries Adaption of The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)-Early Empirical Evidence.Accounting and Business Research, 45 (1), 93-120.
Kipouri, A. , Rashidi, N. (2015). The Role and Position of Small and Medium Business Unions, Tehran: Sako. [in Persian]
Maingot, M., Zeghal, D. (2006). Financial Reporting of  Small Bussines Entities in Canada.Small Bussines Management, 44 (4), 513-530.
Mizunoura, K. (2015). Accounting Standards for Small- and Medium-Sized Enterprises in ASEAN.Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, (22), 1-180.
Mirshekary, S. , Saudagaran, S. M. (2005). Perception and Chacteristics of Financial Statement users in Developing Countries: Evidence from Iran.Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, (14), 33-54. 
Nair, R. D. , Rittenberg, L. (1983). Alternative Accounting Principles for Smaller Businesses and Analysis.The Journal of Commercial Bank Lending, (65), 2-21.
Omoregie, N.A.E., Adeparubi, O.O., Iboi, P.E. (2014). Financial Reporting By Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria.Journal of Business and Management, 16 (4), 53-61.
Rennie, R., Senkow, D. (2009). Financial reporting for private companies: The Canadian experience. Accounting Perspectives, 8(1), 43-97 .
Rahimian, N. , Zamani Fard, N. (2018). Convergence of International Standards and Small and Medium Business Units. Official Accountant, (25), 23 - 34. [in Persian]
Rahimian, N. (2013). International Financial Reporting Standards for Small and Medium Business Enterprises, Tehran: Dehkadeh. [in Persian]
Rahimian, N. , Eskandari, K. (2013). Accounting Standards and Financial Reporting for Small and Medium Business Units. Official Accountant, (32), 42-64. [in Persian]
Rahimian, N. , Ali Khani, M. , Adelzadeh, M. (2012). Investigating the Structure of Accounting Standards. Auditor, (57), 28 - 42. [in Persian]
Sharifzadeh, M. (2009). The role of small and medium enterprises in the development of Iran's economic activities. National Conference on the Development of Economic Activities, Payame Noor University. [in Persian]
Statistical Center of Iran. (2015). Industrial Workshops 10 Personnel and More by Number of Employees and Provinces, Tehran: Public Relations and International Cooperation Center of Statistics. [in Persian]
Sarmad, Z. , Bazargan, A. , Hejazi, E. (2012). Methods in Research in Behavioral Sciences, Tehran: Awareness. [in Persian]
Thi Phuong Uyen, N. (2010). A History of  the Developmentof New Zealand Accounting Standards for Small and Medium Enterprises and the Future Prospects of IFRS for SMEs.requirements for the Degree of Master of Business, Auckland University of Technology.
Valentinetti, D., Rea, M.A., Basile, C. (2016). Differences Between National Reporting Practice and IFRS for SMEs Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy.International Journal of Accounting and Financial Reporting, 6 (2), 146-174.
Zanzig, J., Flesher, D. (2006). GAAP requirements for nonpublic companies. The CPA Journal, 76 (5), 40-48.