فراتحلیل آمار توصیفی متغیرها در مجلات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

صحت داده‌ها نقش مهمی در امر پژوهش دارد. یکی از دلایل عدم پذیرش مقالات در مجلات بین‌المللی حسابداری عدم اتکا به داده‌های داخلی به علت عدم دسترسی سردبیران و داوران به داده‌های مذکور در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی است. همچنین یکی از راه‌هایی که سردبیران و داوران می‌توانند به صحت داده پی ببرند، مراجعه به آمار توصیفی متغیرهای چاپ شده قبلی در مجلات حسابداری است. از همین رو در این پژوهش آمار توصیفی متغیرهای پرکاربرد در مجلات حسابداری مصوب وزارت علوم، موردبررسی قرار گرفته است تا نمایی کلی از وضعیت متغیرها در مجلات حسابداری ایران ارائه دهد و به‌عنوان مقیاسی از حدود متغیرها در مقالات مورداستفاده محققان حسابداری، داوران و سردبیران باشد. در این پژوهش 632 مقاله منتشر شده در شانزده نشریه مورد تائید وزارت علوم در سال‌های 1395، 1396 و 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد انحراف استاندارد و پراکندگی برخی از متغیرها زیاد و برخی کم است. متغیرهای نگهداشت وجه نقد، بازده حقوق صاحبان سهام؛ و نسبت دارایی نامشهود کمترین پراکندگی و متغیرهای سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و لگاریتم دارایی بیشترین پراکندگی را در بین متغیرها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of variables descriptive statistics in accounting journals

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Fatemeh Geramirad 2
  • Mahnaz Mahmoudkhani 2
1 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Data accuracy plays an important role in any research. One of the reasons a paper is rejected by international accounting journals is non-reliance of editors on domestic data due to lack of access to this data in international databases. Also, one of the ways that editors and reviewers can find out the accuracy of data is to refer to the descriptive statistics of variables previously published in accounting journals. Therefore, this study uses descriptive statistics of frequent variables in accounting journals approved by Ministry of science to provide an overview of variables in Iranian accounting journals and be used by accounting researchers, peer reviewers and editors as a scale of variable limits in papers. This study reviews 632 papers published in sixteen journals approved by the Ministry of Science in 2016, 2017, and 2018. The results show that the standard deviation and dispersion of some variables are high and some are low. Variables such as cash holdings, equity returns, and the ratio of intangible assets have the lowest dispersion, and variables such as earnings per share, book value per share, and the asset's logarithm have the highest dispersion among the variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive Statistics
  • Meta-analysis
  • financial ratios
بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی و حسن‌پور، شیوا. (1395). اشتباهات رایج در پژوهش‌های تجربی حسابداری. دانش حسابداری مالی، 3(1)، 21-45.
حسینی، سید علی و محمودخانی، مهناز. (1399). عوامل مؤثر بر خروجی پژوهش‌های حسابداری پژوهشگران ایرانی در سطح مجلات بین‌المللی. پیشرفت‌های حسابداری، 12(1)، 129-156.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزد پور، مصطفی و جودکی چگنی، زهرا. (1397). بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 199-214.
شفیعی، سلیمان؛ زارع، امین. (1398). روش‌شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی‌ها و چالش‌ها. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(1)، 57-72
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و محمد زاده، فاطمه. (1385). درآمدی بر روش پژوهش فرا تحلیل در تحقیقات آموزشی. حوزه و دانشگاه، 12 (49)، 121-140.
محمدرضائی، فخرالدین. (1397). قالب مناسب برای مقالات حسابداری از نوع آرشیوی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، 189-208.
محمدرضائی، فخرالدین؛ تنانی، محسن و علی‌آبادی، ابوالفضل. (1397). خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 51-70.
مصلی نژاد، آرزو و ناظمی، امین. (1398). بررسی صحت اطلاعات مالی مندرج در بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین. هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران. قم. ایران.
نامور، هومن؛ زمانی مقدم، افسانه؛ محمد داودی، امیرحسین و صالحی، مسلم. (1386). آمار توصیفی در علوم رفتاری، تهران: روان‌شناسی و هنر
Abedi, A., Oreyzi, H., Mohammad Zadeh, F. (2006). An Introduction to the Meta Analysis Method in Educational Researches. Methodology of Social Sciences and Humanities, 12(49), 122-140.. )in persian)
Ball, R., & Foster, G. (1982). Corporate financial reporting: A methodological review of empirical research. Journal of accounting Research, 4(5), 161-234.
Banimahd, B., Arabi, M. (2016). Common Mistakes in Accounting Empirical Researches. Journal of Financial Accounting Knowledge, 3(1), 21-45. (In Persian).
Bradbury, M. E. (2012). Why you don’t get published: an editor’s view. Accounting & Finance, 52(2), 343-358.
Dyckman, T. R., & Zeff, S. A. (2014). Some methodological deficiencies in empirical research articles in accounting. Accounting Horizons, 28(3), 695-712.
Franzese,M & Iuliano,A. (2018). Descriptive Statistics. http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2018/09/E9543-IranArze.pdf
Hosseini, S., Mahmoudkhani, M. (2020). Effective factors on the Output of Iranian Researchers' Accounting Research at the Level of International journals. Journal of accounting advances, 12(1), 129-156. )in persian)
Hussain, M. (2012). Descriptive statistics--presenting your results I. JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 62(7), 741.
Kothari, S. P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of accounting and economics, 31(1-3), 105-231.
Land, J., and M. H. Lang, ‘Empirical Evidence on the Evolution of International Earnings’, The Accounting Review, 77 (s-1), 115–133.
Lara, J. M. G., Osma, B. G., & Noguer, B. G. D. A. (2006). Effects of database choice on international accounting research. Abacus42(3‐4), 426-454.
Larson, M. G. (2006). Descriptive statistics and graphical displays. Circulation114(1), 76-81.
Meek, G. K., & Thomas, W. B. (2004). A review of markets-based international accounting research. Journal of International Accounting Research, 3(1), 21-41.
MohammadRezaei, F. (2018). Template for archival accounting research. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(26), 189-208 (In Persian).
Mohammadrezaei, F., Tanani, M., Aliabadi, A. (2018). Audit Failure: Audit Report Lag and Moderating Role of Family Ownership. Accounting and Auditing Review, 25(1), 51-70. (In Persian).
Mosalanezhad,A & Nazemi,A. (2019). Assessing the accuracy of financial information contained in RahavardNovin database. 17th National Accounting Conference of Iran. Qom. (In Persian).
Namvar,H., Zamani moghaddam,A., Mohammad Davoudi,A & Salehi,M. (2007). Descriptive Statistics in Behavioral Sciences, Tehran: Psychology and Art. (In Persian).
Otwombe, K. N., Petzold, M., Martinson, N., & Chirwa, T. (2014). A review of the study designs and statistical methods used in the determination of predictors of all-cause mortality in HIV-infected cohorts: 2002–2011. PloS one, 9(2), e87356.
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Over-confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214. (In Persian).
Stolowy, H. (2017), Letter from the Editor: Why are papers desk rejected at European Accounting Review?, European Accounting Review, 26(3), 411- 418.