بررسی رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و سوگیری در پیش بینی سود مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و سوگیری در پیش بینی سود مدیران است؛ به‌منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از 165 شرکت از بین شرکت-های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1396 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‌های ترکیبی بکار برده ‌شد؛ نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که احساسات سرمایه‌گذار رابطه منفی و معناداری با خوش بینی در پیش بینی سود سالانه توسط مدیریت دارد؛ علاوه براین بر طبق نتایج پژوهش، پیش بینی های سود سالانۀ مدیران، در دوره‌های زمانی خوش بینی سرمایه گذاران، خوشبینانه تر نیست؛ اما در دوره های زمانی بدبینی سرمایه گذاران، خوش بینانه است. اما بین احساسات سرمایه گذار و پیش بینی های مدیران در شرکت های دارای عدم اطمینان بزرگ‌تر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor Sentiment and Management Earnings Forecast

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Yusefi asl 1
  • Najmeh Hajian 1
  • mahboube safari khalkiasari 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Finance, Khatam University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Students, Department of Accounting, Faculty of Management and Finance, Khatam University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relation between investor’s sentiment and bias in management earnings forecast. To do this, three hypotheses are formulated. The sample consists of 165 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2010-2010. The research method is the multivariate regression model using the panel data method. The results of research hypotheses show that investor sentiment has a negative and significant relationship with bias in the management earnings forecasts; In addition, according to the research results, managers' annual earnings forecasts are not more optimistic when investors are optimistic, nevertheless, it is optimistic when investors are pessimistic. However, there is no significant difference between investor sentiment and managers' predictions in firms with higher uncertainty

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional tendencies of investors
  • bias in predicting managers' profits
  • Uncertainty
اسکو، وحید؛ فخاری،حسین.(1399). ارائه مدلی برای سنجش سوگیری‌ پیش‌بینی سود مدیریت. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۲ (۴۵) :۳۰-۶۲
حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله؛ محرابی، مریم.(1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.6(17). 1-13.
شعری آناقیز، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی؛ نره ئی، بنیامین.(1395). تصمیم‌گیری احساسی سرمایه­گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه حسابداری مالی، (32)8 .17-19.
شعری، صابری؛ اسدی، غلامحسین؛ نیک روش، مهدی.(1398). مدل نوین سنجش بیش‌اطمینانی مدیریت و پیش‌بینی‌های سود: روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مطالعات تجربی حسابداری مالی16(62).1-20.
شکرخواه، جواد؛ بولو، قاسم؛ حضرتی، عاصم.(1396). اثر گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی. پژوهش­های تجربی حسابداری. 7(4).1-31.
شمس‌الدینی، کاظم؛ دانشی، وحید؛ سیدی، فاطمه.(1397). بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام. مجله دانش حسابداری، 9(2), 163-189.
شهر آبادی، ابوالفضل؛ یوسفی، راحله.(1386). مقدمه‌ای بر مالیه رفتاری . فصلنامه بورس اوراق بهادار،
69 (114) ، 24-33.
غلامعلی‌پور، رضا؛ ثقفی.،علی.(1391). محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی‌های سود، تکرار سوگیری در ارائة پیش‌بینی‌ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی. فصلنامه بورس اوراق بهادار.5(18).173-203.
مشایخ، شهناز؛ شاهرخی، سمانه.(1386). بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 14(50), 65-82.
ملکیان، اسفندیار؛ احمدپور، احمد؛ رحمانی نصرآبادی، محمد؛ دریایی، عباسعلی.(1389). عوامل مؤثر بر دقت سود پیش­بینی شده توسط شرکت­ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی, 17(61), 21-36.
Baker, M, and J. Wurgler. (2006). Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns‟, Journal of Finance, 61(4), 1645–80.
Bergman, N. K, & Roychowdhury, S. (2008). Investor sentiment and corporate disclosure. Journal of Accounting Research, 46(5), 1057-1083.
Brown, N., T. Christensen, W. Elliott and R. Mergenthaler. (2012).  Investor Sentiment and Pro Forma Earnings Disclosures‟. Journal of Accounting Research. 50(1),1–40.
Butler, A. W., J. Cornaggia, G. Grullon and J. P. Weston.(2011). Corporate Financing Decisions, Managerial Market Timing, and Real Investment. Journal of Financial Economics ,101(3), 666‒83.
Gholamalipour, R, Saghafi, A.(2012). Information content of earnings forecasts, repetition of bias in presenting forecasts and factors affecting forecasting error. Quarterly Journal of the Stock Exchange.5(18). PP.173-203. (In Persian)
Gong, Y., Xia, Y., Xia, X., & Wang, Y.(2021). Management Earnings Forecasts Bias, Internal Control, and Stock Price Crash Risk: New Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 1-13.
Hribar, P., & McInnis, J.(2012). Investor sentiment and analysts' earnings forecast errors.” Management Science, 58(2), 293-307.
Heidarpoor, F., Tariverdi, Y., and Mehrabi, M.(2014). The Impact of Investor Sentiment on The Stock Returns. Quarterly Financial Knowledge of Security Analysis (Financial Studies), 6 (17), 1-13. (In Persian)
Hurwitz, H.(2018). Investor sentiment and management earnings forecast bias. Journal of Business Finance & Accounting, 45(1-2), 166-183.
Malekeyan, E, Ahmadpour, A, Rahmani NasrAbadi, M, & Daryaee, AA.(2010). The effective Factors on Accuracy of Forecasted Earning Evidence from Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review. Vol.17(61). PP.21-36. (In Persian).
Mashayekh, Sh, & Shahrokhi, S.(2008). Review Predict of Earning Forecast by Management and Influence Factors on this Forecaste. Accounting and Auditing Review,14(50),65-82. (In Persian).
Mian, G. and S. Sankaraguruswamy. (2012). Investor Sentiment and Stock Market Response to Earnings News. The Accounting Review, 87(4), 1357‒84.
Mohammadian, Z., Heidari, M., & Chalaki, P.(2010). Investigating the effect of complexity and environmental uncertainty on the accuracy of management profit forecasting with emphasis on audit quality as a mediating variable. financial accounting and auditing research. 11(43) .247 275. (In Persian).
Oskou V, Fakhari H. )2020. (Providing A Model for Management Earnings Forecast Bias. quarterly financial accounting journal. 12 (45) :30-62. (In Persian).
Qiu, L. and I. Welch. (2006). Investor Sentiment Measures. Working paper, Brown University, University of California, Los Angeles, and National Bureau of Economic Research. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=589641
Seybert, N. and H. Yang.(2012). The Party Is Over: The Role of Earnings Guidance in Resolving Sentiment-Driven Overvaluation. Management Science. 58(2), 308‒319.
Shahrabadi, A, yusefi, R. (2017). Introduction to Behavioral Finance. Stock Exchange Quarterly.69(114), 24-33. (In Persian)
Sheri Anaghiz, S., Assadi, G., Nikravesh, M.(2019). New Managerial Overconfidence Assessment Model and Earnings Forecasts: Generalized Method of Moments (GMM). Empirical Studies in Financial Accounting.16(62), 1-20. (In Persian).
Shamseddini, kazemi, daneshi, V, seyedi.(2018). Investigating the Impact of Investor Behavior and Management on Stock Returns. Journal of Accounting Knowledge, 9(2), 163-189. (In Persian).
Shekarkhah, boolo, hazrati, asem.(2017). The Effect of Investors' Emotional Trends on Stock Prices Given the Level of Corporate Transparency. Empirical Accounting Research, 7(2), 1-31. (In Persian).
sher anaghiz S, Hasas yeganeh Y, sadidi M, narrei B.(2017). Sentimental decision-making of investors, corporate governance and Investment efficiency. quarterly financial accounting journal. 8 (32) :1-37. (In Persian).
Skinner, D and R. Sloan.(2012). Earnings Surprises, Growth Expectations and Stock Returns or Don't Let an Earnings Torpedo Sink Your Portfolio. Review of Accounting Studies ,7 (3), 289–312.
Wu, Y, Liu, T, Han, L, & Yin, L.(2018). Optimistic bias of analysts' earnings forecasts: Does investor sentiment matter in China? Pacific-Basin Finance Journal, 49, 147-163.
Zhang, Y. J, & Pei, J. M.(2019). Exploring the impact of investor sentiment on stock returns of petroleum companies. Energy Procedia, 158, 4079-4085.