رابطه ی دوره تصدی و چرخش حسابرسان مستقل با گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

10.22051/jera.2021.36429.2881

چکیده

مطابق با مقررات و ضوابط موجود، به نظر می‌رسد حسابرسان مستقل شرکت می‌توانند نقش قابل ملاحظه ای در کشف و افشای نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی دوره تصدی و چرخش حسابرسان مستقل (در سطح موسسه و شریک) و با نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد و روش تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون لجستیک می باشد. نتایج نشان می دهد بین دوره تصدی حسابرس مستقل (در سطح موسسه و شریک) باافشای نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در گزارش حسابرس مستقل، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین چرخش مؤسسه حسابرسی با افشای نقاط ضعف بااهمیت جدید کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در گزارش حسابرس مستقل، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین چرخش شریک موسسه حسابرسی با افشای نقاط ضعف بااهمیت جدید کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در گزارش حسابرس مستقل، رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Tenure and Audit Turnover relation with the report of weaknesses of internal control on financial reporting

نویسندگان [English]

  • azam Valizadeh Larijani 1
  • Azadeh Maddahi 1
  • Nasrin Sheybani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MSc. of Accounting, Faculty of Social and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In accordance with existing rules and regulations, it appears that the company's independent auditors can play a significant role in identifying and disclosing material weaknesses in internal controls. Accordingly, the purpose of the present study is to examine the tenure and rotation of independent auditors (at the level of the institution and the partner) and the material weaknesses of internal controls over financial reporting. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398 and the method of data analysis is logistic regression. The results show that there is a positive and significant relationship between the tenure of the independent auditor (at the level of the institution and the partner) and the disclosure of material weaknesses of internal controls over financial reporting in the independent auditor's report. There is also a positive and significant relationship between the audit firm's turnover and the disclosure of material new weaknesses in the internal controls over financial reporting in the independent auditor's report. However, no significant relationship was observed between the audit firm's turnover and the disclosure of material new weaknesses in the internal controls over financial reporting in the independent auditor's report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit firm tenure
  • Audit partner tenure
  • Audit firm rotation
  • Audit partner rotation
  • Weaknesses of internal controls over financial reporting
آقایی، محمد؛ گلجاریان، محمدعلی؛ نظری، کیانوش؛ اسدالهی، امین. (1394). کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل. پژوهش های تجربی حسابداری، 5 (3): 1-12.
بزرگ اصل، موسی؛ شایسته مند، حمیدرضا. (1390). چرخش اجباری حسابرسان.  حسابدار، 232: 1-10.
حاجیها، زهره؛ محمدحسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. پژوهش ‌های ‌حسابداری ‌مالی ‌و ‌حسابرسی، 7 (26): 137-119.‌
حاجیها، زهره. (1398). راهبرد تجاری، ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی و تاخیر انتشار گزارش حسابرسی. پژوهش های تجربی حسابداری، 9 (1): 180-154.
حاجیها،زهره؛ صابریان رنجبر، مریم. (1395). بررسی اثر مقایسه ای چرخش شریک موسسه حسابرسی و چرخش موسسه حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی.  همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران.
سازمان بورس و اوراق بهادار. (1391). دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، www.seo.ir.
سازمان بورس و اوراق بهادار. (1392). رهنمود اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، www.seo.ir.
صادقیان مهر، الهه (1396). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی براطلاعات حسابداری از منظر مربوط بودن و کیفیت افشاء در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).
صادقی سرارودی، رجبعلی؛ هاشمی، سید جمال؛ تنگسیری، محمدرضا؛ اسعدی، مجید. (1398). دوره تصدی حسابرس و فاصله جغرافیایی بین حسابرس و صاحبکار بر ضعف کنترل های داخلی. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری.
صمدی لرگانی، محمود؛ محمدی نوده، فاضل؛ خردیار، سینا؛ فرزدقی، سولماز.(1399). بررسی تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقلام تعهدی. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 13(2): 71-86.
علیپور، سعید؛ پاک مرام، عسگر؛ عبدی، رسول؛ بحری ثالث، جمال. (1399). ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 13(1): 73-101.
قنبریان، رضا (1390). کنترل های داخلی از گذشته تا به امروز. دانشنامه حسابداری، 237: 49-53.
کمیته تدوین استاندارد های حسابرسی. (1393). استانداردهای حسابرسی شماره 265. سازمان حسابرسی.
Abhijeet Singh, Harjinder Singh, Nigar Sultana, John Evans. (2019). Independent and joint effects of audit partner tenure and non-audit fees on audit quality. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 15(2): 186-205.
Aghaei, Mohammad, Goljarian, Mohammad Ali, Nazari, Kianoosh, Asadollahi, Amin .(2015). Effective internal controls in investment companies from the perspective of independent auditors. Empirical accounting research, 5(3):1-12.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2006. Statement on Auditing Standards 107: Audit risk and materiality in conducting an audit, AU Section 312. New York, NY: AICPA.
Auditing Standards Development Committee. (2014). Auditing Standards No. 265. Auditing Organization. (In Persian)
Azizkhani, M., Daghani, R., & Shailer, G. (2018). Audit firm tenure and audit quality in a constrained market. The International Journal of Accounting53(3), 167-182.
Bozorg Asl, Musa, Shayestehmand, Hamidreza. (2011). Mandatory rotation of auditors. Accountant  Magazine. (In Persian)
Bratten, B., Causholli, M., & Omer, T. C. (2019). Audit firm tenure, bank complexity, and financial reporting quality. Contemporary Accounting Research36(1), 295-325.
Chen, C., Li, T., Shao, R., & Zheng, S. X. (2019). Dynamics of deterioration in internal control reported under SOX 404. International Review of Economics & Finance61, 228-240.
Chen, Y., Gul, F. A., Truong, C., & Veeraraghavan, M. (2016). Auditor client specific knowledge and internal control weakness: Some evidence on the role of auditor tenure and geographic distance. Journal of Contemporary Accounting & Economics12(2), 121-140.
Díaz, B; Fernández, R; Díaz, A. (2015); Auditor tenure and audit quality in Spanish state-owned foundations”, Spanish Accounting Review, 18(2): 115-126.
Farazdaghi, S., Kheradyar, S., Mohammadi Nodeh, F., & Samadi Lorgani, M. (2020). Eeffect of corporate governance on the relationship between disclosure of internal control weakness and accruals quality. Management Accounting13(46), 71-86.
Fitzgerald, B. C., Omer, T. C., & Thompson, A. M. (2018). Audit partner tenure and internal control reporting quality: US evidence from the not‐for‐profit sector. Contemporary Accounting Research35(1), 334-364.
Gady Jacobya, Yingqi Lib , Tianze Lic , Steven Xiaofan Zhenga. (2018). Internal control weakness, investment and firm valuation. Finance Research Letters,25: 165-171.
Ghanbarian, Reza . (2011). Internal controls from the past to the present. Encyclopedia of Accounting, (237), 49-53. (In Persian)
Gul, Ferdinand A.; Fung, Simon Yu Kit and Bikki Jaggi. (2009). Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors' industry expertise. Journal of Accounting and Economics, 47(3): 265-287.
Hajiha, Zohreh . (2019). Business strategy, Material Weaknesses of Internal Controls, and Audit Reports Delay. Experimental Accounting Research, 9 (1) 154-180. (In Persian)
Hajiha, Zohreh, Mohammad Hosseinnejad, Soheila.  (2015). Factors affecting the internal control material weaknesses. Financial accounting and auditing research,7(26):119-137 (In Persian)
Hajiha, Zohreh, Saberian Ranjbar, Maryam . (2015). Comparative effect of audit firm partner rotation and audit firm rotation on financial reporting quality. National Conference on Auditing and Financial Supervision of Iran. (In Persian)
Li (Lily) Z. Brooks, C. S. Agnes Cheng, Joseph A. Johnston, and Kenneth J. Reichelt. (2017). Estimates of Optimal Audit Firm Tenure Across Different Legal Regimes. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 32(1), 3-39.
Listya Yuniastuti Rahmina, Sukrisno Agoes (2014). Influence of auditor independence audit tenure, and audit fee on audit quality members of capital market accountant forum in Indonesia. International conference on accounting studie.
Manry,David L. Samuel,L. Tiras,Clark. M,Wheatley. (2008). The Influence of Interim Auditor Reviews on the Association of Returns with Earnings. The Accounting Review, 68 (1): 251-264.
Oradi, J., Asiaei, K., & Rezaee, Z. (2020). CEO financial background and internal control weaknesses. Corporate Governance: An International Review28(2), 119-140.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2015). Concept Release on Audit Quality Indicators. PCAOB Rulemaking Docket No. 41. July 1. Washington D.C., PCAOB.
Sadeghi Sararudi, Rajabali, Hashemi, Seyed Jamal, Tangsiri, Mohammad Reza, Asadi, Majid . (2019). The auditor's tenure and the geographical distance between the auditor and the client over the weakness of internal controls. Third International Conference on Management, Industrial Engineering, Economics and Accounting. (In Persian)
Sadeghian Mehr, Goddess . (2017). Study of the effect of audit quality on accounting information from the perspective of relevance and quality of disclosure in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Al-Zahra University. (In Persian)
Securities and Exchange Organization . (2013). Guidance of the Independent Auditor's Statement on Internal Control in Financial Reporting, www.seo.ir. (In Persian)
Securities and Exchange Organization. (2012). Instructions for Internal Controls of Publishers Listed on Tehran Stock Exchange and OTC Iran, www.seo.ir. (In Persian)
Singer, Z., & Zhang, J. (2018). Auditor tenure and the timeliness of misstatement discovery. The Accounting Review93(2), 315-338.