بررسی ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران،

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران،

10.22051/jera.2021.35884.2851

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مولفه‌های مورد نیاز در جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اسلامی باشد. به این منظور، کلیه منابع موجود و مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال1399(2021) مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مولفه‌ها استفاده شده است. بنابراین پس از بررسی نظام‌مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص (CAPA)، در نظر قرار دادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آن‌ها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی، و مولفه‌های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. لذا نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد اصول اخلاقی، تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت، تصمیم‌گیری و نظارت اسلامی است که در صورت رعایت، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Dimensions Of Corporate Governance In The Islamic Paradigm

نویسندگان [English]

  • younes abbasi 1
  • babak jamshidi navid 2
  • Mehrdad Ghanbari 3
1 Department of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Department of Accounting, Kermanshah Branch,Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate and determine the dimensions and components required to develop a corporate governance model that is consistent with Islamic principles and standards. For this purpose, all available and related sources related to corporate governance up to 1399 (2021) have been studied. For this purpose, to analyze the sources, the Meta-Synthesis and the seven-step method of Sandlowski and Barroso using coding of dimensions and components have been used. After systematic review of texts and considering international models of corporate governance and their compliance with Islamic principles and norms, the dimensions of corporate governance have been identified in the Islamic paradigm and the components of corporate governance have been introduced from the perspective of Islamic principles. Therefore, the research results show the effectiveness of the dimensions of moral principles, social commitment, responsiveness, transparency, decision-making and Islamic supervision. If observed, it guarantees optimal and desirable corporate governance goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of corporate governance
  • Islamic paradigm
  • Islamic corporate governance
  • Meta-Synthesis