رابطه تنوع بخشی درآمدی با ساختار سرمایه و سودآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی گرایش مهندسی مالی ، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مالی گرایش مهندسی مالی ، دانشگاه یزد،ایران

3 دانشیار بخش مالی و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران،

10.22051/jera.2020.28192.2542

چکیده

ریسک عملیاتی عاملی مهم در ورشکستگی شرکت ها محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها علاوه بر صنعت تخصصی خود، برای ورود به سایر صنایع نیز تمایل نشان می دهند.  این امر تنوع درآمد های شرکت را افزایش داده و در صورت ایجاد مشکل برای یک صنعت خاص درآمد کلی شرکت دچار کاهش شدید نخواهد شد. بنابراین انتظار می رود تنوع بخشی به درآمد های شرکت می تواند اثر معناداری بر سودآوری شرکت داشته باشد. بعلاوه چگونگی تامین مالی شرکت ها نیز می تواند متاثر ازمیزان اطمینان از درآمد های باثبات آتی شرکت باشد. بنابراین انتظار می رود میزان تنوع درآمدها  بر ساختار سرمایه شرکت نیز اثرگذار باشد.  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع ­بخشی درآمدها با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­ باشد. نمونه این پژوهش شامل 140 شرکت طی سال­ های(1390-1396) است. فرضیه­ های پژوهش با استفاده از تکنیک آماری اتورگرسیو برداری داده ­های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ­اند. توابع عکس ­العمل آنی نشان­ دهنده یک ارتباط پویای قابل توجهی در بخش مالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است هنگامی که تنوع­بخشی درآمدها و ساختار سرمایه به طور هم­زمان افزایش یابد، سودآوری شرکت­ها در بالاترین حد ممکن قرار خواهد گرفت. همچنین همزمان با افزایش سودآوری، تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه افزایش می­یابد. با افزایش تنوع بخشی درآمدی، سودآوری افزایش و ساختار سرمایه کاهش و در صورت افزایش ساختار سرمایه، میزان سودآوری افزایش و میزان تنوع بخشی درآمدهای شرکت ­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics of Diversification, Capital Structure and Profitability

نویسندگان [English]

  • Majid Montasheri 1
  • Moslem Nilchi 2
  • darush fareed 3
1 PhD candidate of financial engineering, Department of Accounting and Finance, Faculty of Management, Yazd University
2 Ph.D. candidate in Finance- Financial Engineering, Yazd University
3 Associate prof. Department of Finance, Yazd University.
چکیده [English]

This study investigates the dynamic relationship among diversification, capital structure and profitability of firms listed in Tehran Stock Exchange. The research sample selected using systematic elimination method, consists of 140 firms listed in TSE from 2011 to 2017. The hypotheses are analyzed using the panel VAR approach. Impulse response functions illustrate significant dynamic interrelationships in the financial sector. The results indicate that any coincident increase in finance diversification and capital structure of a firm optimizes a its profitability, and any increase in profitability results in increase of diver sification and capital structure. With increasing diversification, profitability will increase and capital structure will decrease. Further, if capital structure increases, the profitability will increase and diversification will decrease in firms listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification
  • Capital Structure
  • Profitability
  • Panel VAR approach
آب جام، حمید رضا.(1388). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
شیرغلامی، فاطمه؛ صادق­زاده، افتخار.(1395). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره2، شماره1، بهار 1395، صص232-224.
صفری گرایلی، مهدی.(1387). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
فخاری، حسین؛ طاطاری، سراج­الدین.(1394). مطالعه رابطه متقابل بین جریان­های نقدی آزاد، تنوع­بخشی و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های حسابداری تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره15، بهار 1394. صص147-129.
Abjam, H,.(2009). Investigating the Factors Affecting the Capital Structure of Small and Medium Enterprises Listed in Tehran Stock Exchange. M.Sc. in Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran. (in Persian).
Abrigo, M. R., & Love, I.(2016). Estimation of panel vector auto regression in Stata. The Stata Journal, 16(3), 778-804.
Appio, F. P., De Luca, L. M., Morgan, R., & Martini, A.(2019). Patent portfolio diversity and firm profitability: A question of specialization or diversification?. Journal of Business Research, 101, 255-267.
Arellano, M., & Bond, S.(1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
Arellano, M., & Bover, O.(1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics, 68(1), 29-51.
Berger, A. N., & Di Patti, E. B.(2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.
Blundell, R., Bond S,.(1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 87, no. 1, p. 115-143.
Brighi, P., & Venturelli, V.(2016). How functional and geographic diversification affect bank profitability during the crisis. Finance Research Letters16, 1-10.
Buchner, A., Mohamed, A., & Schwienbacher, A.(2017). Diversification, risk, and returns in venture capital. Journal of Business Venturing, 32(5), 519-535.
Driffield, N., Mahambare, V., & Pal, S.(2006). How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Performance?. Recent Evidence from East Asia.
Economics and Finance, 31, 44-55.
Fakhari, H., Tatari, S.,.(2015). Simultaneous Relation among Free Cash Flow, Diversification and Performance of Firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE),. Journal Empirical Research, 15(3),129-147. (in Persian)
Fukuda, K.(2014). Causality between corporate diversification and profitability: evidence from Japan. International Journal of Applied Management Science, 6(4), 304-322.
Goetz, M. R., Laeven, L., & Levine, R.(2013). Identifying the Valuation Effects and Agency Costs of Corporate Diversification: Evidence from the Geographic Diversification of U.S. Banks, Review of Financial Studies, The Review of Financial Studies, 26(7), 1787-1823.
Gropp, R., & Heider, F.(2010). The Determinants of Bank Capital Structure, Review of Finance, 14(4), 587–622.
Hamid, M. A., Abdullah, A., & Kamaruzzaman, N. A.(2015). Capital structure and profitability in family and non-family firms: Malaysian evidence. Procedia Economics and Finance, 31, 44-55.
Huang, J., & Rong, Z.(2017). Housing boom, real estate diversification, and capital structure: Evidence from China. Emerging Markets Review, 32, 74-95.
Jaisinghani, D., & Kanjilal, K.(2017). Non-linear dynamics of size, capital structure and profitability: Empirical evidence from Indian manufacturing sector. Asia Pacific Management Review, 22(3), 159-165.
Jensen, M. C.(1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 76(2), 323-329.
Jouida, S.(2018). Diversification, capital structure and profitability: A panel VAR approach. Research in International Business and Finance, 45, 243-256.
Lang, L. H., & Stulz, R. M.(1994). Tobin's q, corporate diversification, and firm performance. Journal of political economy, 102(6), 1248-1280.
Rumelt, R. P.(1982). Diversification strategy and profitability. Strategic management journal, 3(4), 359-369.
Safari Grayely, Mehdi.(2008). Investigation of the Impact of Capital Structure on Profitability of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. M.Sc. in Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran. (in Persian)
Shirgolami, F., Sadeghzadeh, E.,.(2016). Investigating the Relationship between Capital Structure and Corporate Performance. Journal of Management and Accounting Studies, 2(1),222-224. (in Persian)
Villalonga, B.(2004). Does diversification cause the diversification discount?. Financial Management, 5-27.
Volkov, N. I., & Smith, G. C.(2015). Corporate diversification and firm value during economic downturns. The quarterly review of economics and finance, 55, 160-175.