عوامل مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22051/jera.2021.35687.2841

چکیده

رقابت شدید در حرفه حسابرسی می‌تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، حسن شهرت مؤسسه حسابرسی از نظر قابل اتکا بودن بسیار با اهمیت بوده و عموماً آنها تمایل به پذیرش صاحبکاران با سابقه سوء استفاده‌های مدیریت یا ارائه گزارش‌های گمراه‌کننده ندارند. لذا این پژوهش با بهره‌گیری از منابع علمی به استخراج مهم‌ترین مقوله‌های کلی و مؤلفه‌های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار می‌پردازد. بر این اساس، مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته‌ای با 16 نفر از شرکا و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی، طراحی و اجرا گردیده است. مقوله‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه‌های انجام شده، شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه‌ای طراحی و داده‌ها (234 پرسشنامه تکمیل شده) گردآوری شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب پنج مقوله‌ کلی شامل اطلاعات مالی شرکت، عدم خوشنامی صاحبکار، عدم امکان رعایت الزامات اخلاقی مؤسسه، فقدان توانایی‌ها برای اجرای کار حسابرسی و ماهیت عملیات صاحبکار، مهم‌ترین مقوله‌های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که مقوله‌های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار در ایران می‌تواند در مواردی متفاوت از مقوله‌های برجسته شده در متون بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Client Non-acceptance Decision by Auditing Firms

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin MohammadRezaei 1
  • omid faraji 2
  • seyed mohammad alavinasab 2
  • shiva Mosallanejad 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Irann
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom. Iran
3 PhD student, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

High competition in the auditing profession can encourage auditing firms to find new clients. However, the reputation of the auditing firm is important in terms of reliability, and they are generally reluctant to accept clients with management misconduct or misleading reporting. Therefore, this research uses scientific sources to extract the most important general categories and components affecting client non-acceptance decision. Accordingly, a semi-structured interview with 16 partners and technical managers of auditing firms is designed and conducted. The categories and components affecting the non-acceptance decision are identified through coding and content analysis of the interviews. Then a questionnaire is designed and data (234 completed questionnaires) is collected based on it. The results show that the five general categories including company financial information, notoriety and discredit of the client, inability to comply with the ethical requirements of the institution, inability to perform audit work and the nature of the client's operations are the most important factors influencing the non-acceptance decision. The results also show that in some cases, the categories affecting client non-acceptance decision in Iran may be different from the categories highlighted in international texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-acceptance decision
  • notoriety and discredit of the client
  • inability to comply with the ethical requirements
  • lack of auditors’ competence and time
آذین‌فر، کاوه؛ قدرتی زوارم، عباس؛ نوروزی، محمد.(1398). تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت‌گذاری حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11 (44): 155-144.
بنی اسدی، محمد؛ بابایی، غلامرضا؛ زراعتی، حجت؛ معماری، فریدون.(1385). بکارگیری روش باز نمونه‌گیری  بوت استرپ در رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در تحلیل داده‌های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4 (1): 18-9.
حساس یگانه، یحیی؛ عرب احمدی، علی اصغر.(1386). عوامل مؤثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در مؤسسات حسابرسی.  فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5 (19): 114-93.
خدامی‌پور، احمد؛ علی‌پور سرمست، کاظم.(1392). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید از دیدگاه حسابرسان مستقل. فصلنامه پژوهش حسابداری، 3 (9): 19-1.
صفرزاده، محمدحسین؛ ثقفی‌پور، احمد.(1394). نقش محافظه‌کاری حسابداری در ارزش‌گذاری نامتقارن بازار از اقلام غیرمستمر. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (48): 144-123.
عرب احمدی، علی اصغر.(1389). تصمیم پذیرش صاحبکار. روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته شده در تاریخ 10/07/1389.
کشتکار، رسول؛ خواجوی، شکراله.(1399). ارائه الگویی جهت تبیین محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها با استفاده از شاخص‌های کیفیت حسابرسی و ضعف‌های کنترل داخلی. نشریه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10 (4): 229-199.
مرادی، محمد؛ یحیائی، منیره.(1399). تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27 (2): 287-258.
مرادی، محمد؛ یحیایی، منیره و اسکندر، هدی. (1400). تدوین الگوی پذیرش صاحبکار در مؤسسات حسابرسی. مجله دانش حسابرسی، 21(83): 195-226.
منصوری مؤید، فرشته؛ یاوری گهر، فاطمه.(1396). تأثیر استراتژی‌های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی زنان. فصلنامه مطالعات مدیریت، 26 (86): 144-125.
وحیدی الیزیی، ابراهیم.(1383). برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی. رساله دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ مران جوری، مهران.(1393). بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری. نشریه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (13): 224-209.
Adams, T., Krishnan, J., & Krishnan, J.(2017). Client Influence and Auditor Independence Revisited: Evidence from Auditor Resignations. University of Connecticut School of Business Research Paper, 17 (5), 1-45.
Joshi, P. L., Al Ajmi, J., & Bremser, W. G.(2009). A study of auditor client relationships and problems in the Bahraini audit environment, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 25 (2), 266-277.
Arab Ahmadi, A. A.(2010). Decision to accept the employer. Donyae Eqtesad Newspaper. (in Persian)
Moradi, M., Yahya, M., and Eskandar, H. (2021). Develop a client acceptance model in auditing firms. Journal of Auditing Knowledge, 21 (83): 195-226. (in Persian)
Arunanda, B.(2004). Audit Failure and the Crises of Auditing. European Business Organization Law Review, 3 (5), 634-643.
Azinafar, K., Ghodrati Zavaram, A., & Norouzi, M.(2019). The Impact of Risk Dimensions on Audit Pricing. Financial Accounting and Auditing Research, 11 (44), 144-155. (in Persian)
Baniasadi, M., Babaei, G., Zeraati, H., & Memari, F. (2006). Application of bootstrap sample-resample method in logistic regression in analysis of breast cancer data. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 4 (1), 9-18. (in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., & Arab Ahmadi, A. A.(2007). Factors Affecting Customer Acceptance Decisions in Auditing Institutions. Quarterly Journal of Accounting Studies, 5 (19), 93-114. (in Persian)
Huang, T. C., Chang, H., & Chiou, J. R.(2016). Audit Market Concentration, Audit Fee, and Audit Quality: Evidence from China. Auditing, A Journal of Practice and Theory, 35 (2), 121- 145.
IFAC.(2010). Client acceptance and continuance.
Johnson, A., & Snyder, R. C.(2017). Acceptance or Rejection of an Audit Client: Understanding Risk in the Auditing Environment. Journal of Business Case Studies, 13 (2), 42-67.
Johnstone, K. M., & Bedard, J. C.(2003). Risk management in client acceptance decisions. The Accounting Review, 78 (5), 1003-1025.
Keshtkar, R., & Khajavi, S.(2021). Presenting a model to explain the information content of companies' profits using audit quality indicators and internal control weaknesses. Quarterly Journal of Empirical Accounting Research, 10 (4), 199-229. (in Persian)
Khodamipour, A., & Alipour Sarmast, K.(2013). Investigating the Factors Affecting the Acceptance or Rejection of a New Customer from the Perspective of Independent Auditors. Accounting Research Quarterly, 3 (9), 1-19. (in Persian)
Kitiwong, W., & Srijunpetch, S.(2018). Auditor Choices and Audit Fees: Do clients select their audit firms or do audit firms choose their clients?. Journal of Accounting Professions, 14 (44), 107-128.
Mansouri Moayed, F., & Yavari Gohar, F.(2018). The effect of role strategies on the satisfaction of working women considering the role of women self-efficacy. Management Studies, 26 (86), 125-144. (in Persian)
Mohammadrezaei, F., Moh-Saleh, N., & Ahmed, K.(2018). Audit firm ranking, audit quality and audit fees: Examining conflicting price discrimination views. The International Journal of Accounting, 53 (4), 295-313.
Moradi, M., & Yahyaei, M.(2020). Developing a Model for Selecting an Independent Auditor in Iran. Accounting and Auditing Review, 27 (2), 258-287. (in Persian)
Safarzadeh, M. H., & Saghafipour, A.(2015). The role of accounting conservatism in asymmetric market valuation of discontinuous items, Journal of Financial Accounting Studies, 12 (48), 123-144. (in Persian)
Torkani, S., Mohammadrezaei, F., & Yaghoubnejad, A.(2021). Type of integration of auditing firms in Iran: formal or real, Journal of Auditing Knowledge. (in Persian) (in Press)
Vahidi Elizei, E.(2004). Iranian Auditors' Perception of Intrinsic Risk, PhD Thesis in Accounting, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University. (in Persian)
Vakilifard, H., & Maran Jori, M.(2014). Investigating the Relationship between Auditor tenure and Accounting Conservatism, Journal of Experimental Accounting Research, 4 (13), 209-224. (in Persian)