مقایسه روش آموزش ترکیبی و سنتی از بعد رضایتمندی تحصیلی دانشجویان حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشکد مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران،

10.22051/jera.2021.35867.2847

چکیده

پیشرفت سریع فناوری و نیاز دانشجویان به ایجاد انعطاف و راحتی در آموزش، دانشگاه‌ها را ملزم به ایجاد تغییراتی در روش‌های آموزشی سنتی نموده است. روش آموزشی ترکیبی که از امکانات فناورانه آموزش الکترونیک و مزایای اجتماعی روش سنتی بهره می‌برد، پاسخی به این نیاز است. این پژوهش، با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان از آموزش ترکیبی و آموزش سنتی درس حسابداری میانه1، سعی در بررسی یک روش نوین در آموزش حسابداری دارد. در این پژوهش شبه‌آزمایشی، 142 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. محتوای الکترونیک استفاده شده در روش ترکیبی پیش از نیمسال اول تحصیلی 99-98 توسط محقق آماده و پیاده‌سازی شد. پس از آموزش به روش‌های ترکیبی و سنتی، در پایان نیمسال، بوسیله پرسشنامه‌ای که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت، رضایتمندی دانشجویان از زیرمقیاس‌های نحوه برگزاری و ویژگی جلسات، ارتباطات دوره، فیلم‌های آموزشی و محتوای درس سنجیده شد. داده‌ها از طریق آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، رضایتمندی دانشجویان از روش ترکیبی نسبت به روش سنتی تفاوتی نشان نداد. این پژوهش پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و الزام دانشگاه‌ها به آموزش الکترونیکی انجام شد. با استفاده از نتایج این پژوهش دانشگاه‌ها می‌توانند در دوران پسا کرونا برای آموزش حسابداری برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Traditional and Blended Learning Methods in terms of Academic Satisfaction of Accounting Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Tabatabaeian 1
  • shahnaz mashayekh 2
1 Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid advancement of technology and student needs for flexibility and convenience in education, have required universities to make changes to traditional teaching methods. The blended learning method, which uses the technological facilities of E-learning and the social benefits of the traditional learning, is a solution to meet this need. This study, with the aim of comparing students' satisfaction of blended and traditional education of Intermediate accounting 1, tries to introduce a new method for accounting education. In this quasi-experimental study, 142 students from different universities are divided into experimental and control groups. The electronic content used in the blended method is prepared and implemented by the researcher before the first semester of the 99-98. After teaching in blended and traditional methods, at the end of the semester, students' satisfaction of the manner and characteristics of meetings, course communication, educational videos and lesson content is measured by a reliable and valid questionnaire. Data is analyzed through T-test. According to the research findings, the satisfaction of students in the two groups is not significantly different. This research is conducted before the coronavirus epidemic and the requirement of universities for E-learning. Using the results of this study, universities can have better planning for accounting education in the post-corona era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional learning method
  • Electronic learning method
  • Information and communication technology
  • Blended learning method
  • Academic satisfaction
بنی‌مهد، بهمن؛ مهربان، اشرف. (1393). مقایسه تفکر خلاقانه با موفقیت تحصیلی میان دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاداسلامی‌ودانشگاه­های دولتی. دانش حسابداری‌وحسابرسی‌مدیریت، (9)3.
حاجی مرادخانی، حدیثه؛ مشایخ، شهناز؛ رحمانی، علی. (1396). مقایسه استفاده از یک بازی صفحه­ای در آموزش اصول حسابداری(1) با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب درسی. پیشرفت‌های حسابداری، (1)9، 30-1.
حبیبی، آرش. (1397). آموزش کاربردی SPSS، ویرایش پنجم، نشر الکترونیک، پایگاه اینترنتی پارس مدیر.
حسین زاده نباتی، مریم؛ محمودی، فیروز؛ ادیب، یوسف. (1399). رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، (49)13، 91-65.
رحمانیان کوشککی، عبدالرسول؛ برزگر، بهرام؛ کمالی راد، اسماعیل. (1398). تدوین مدلی برای بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق تحلیل روش‌های تدریس با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، (48)12، 130-103.
فرزین یزدی، محبوبه؛ برادر، رویا؛ غائبی، امیر.( 1392). بررسی قابلیت کاربرد "مدل پذیرش فناوری" برای پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه‌های دانشگاهی(مورد کاوی: شهر یزد). تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، (2)47، 171-189.‎
منتظر، غلامعلی؛ سنجابی، طاهره؛ قاسمی، مهسا. (1399). سناریوهای آیندة آموزش عالی جهان ناشی از همه‌گیری بیماری کووید-19، گزارش گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس.
نحاس، کاظم؛ کرمی، غلامرضا؛ حجازی، رضوان؛ خواجوی، شکراله. (1399). بررسی تأثیر یادگیری مبتنی‌برتیم (TBL بریادگیری حسابداری. تحقیقات‌حسابداری‌وحسابرسی، (45)12.
Accounting Education Change Commission. (1990). Position statement number one: Objectives of education for accountants. Accounting Education, 5(2), 307-312.
Bani Mahd, B. & Mehraban, A.(2014). Comparison of creative thinking with academic success between accounting students of Islamic Azad University and public universities. Knowledge of Accounting and Management Auditing, 3(9). (in persian)
Bayley, T., & Hurst, A. (2018). Teaching line balancing through active and blended learning. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 16(2), 82-103.
Bompa, T. O. & Buzzichelli, C.(2019). Periodization-: theory and methodology of training. Human kinetics.
Burns, J. O., & Needles, B. E. (Eds.). (2014). Accounting education for the 21st century: The global challenges. Elsevier.
Calderon, T. G. (Ed.).(2019). Advances in Accounting Education: Teaching and curriculum innovations. Emerald Publishing Limited.
Chen, C. C. & Jones, K. T.(2007). Blended learning vs. traditional classroom settings: Assessing effectiveness and student perceptions in an MBA accounting course. Journal of Educators Online, 4(1).
Chen, C. C., Jones, K. T. & Moreland, K. A.(2013). Online accounting education versus in-class delivery: Does course level matter? Accounting Education, 28(1), 1–16.
Cheng, P. & Ding, R.(2021). The effect of online review exercises on student course engagement and learning performance: A case study of an introductory financial accounting course at an international joint venture university. Journal of Accounting Education, 54, 100699.
Darayseh, M., Waples, E. & El-Foul, B. A.(2008). Student Education Specific: Predicting Early Success in Intermediate Accounting Using Logit Analysis. International Journal of Education Research, 3(2).
Delaney, D., McManus, L., Darwin, C. & Ng, C.(2015). First year accounting students’ perceptions of blended learning. Business Education & Accreditation, 7(2), 9-23.
Derstine, R. P., Emig, J. M. & Grant Sr, T. J.(2015). Case-Based Approach to Teaching Intermediate Accounting: Addressing Faculty Concerns and Competency/Assurance of Learning Requirements. Mustang Journal of Accounting and Finance, 7(82).
Djajadikerta, H. G., Trireksani, T., Ong, T., Roni, S. M., Kazemian, S., Zhang, J., ...& Wahyuningrum, I.F.S.(2021). Australian, Malaysian and Indonesian Accounting Academics' Teaching Experiences During the COVID-19 Pandemic. Australasian Accounting, Business & Finance Journal, 15(2),103-113.
Dwiyogo, W. D.(2018). Developing a blended learning-based method for problem-solving in capability learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 17(1), 51-61.
Eom, S. B.(2012). Effects of LMS, self‐efficacy, and self‐regulated learning on LMS effectiveness in business education. Journal of International Education in Business, 5(2), 129-144.
Farzin Yazdi, M.; Baradar, R. & Ghaebi, A.(2013). Study on the applicability of the Technology Acceptance Model for the acceptance of RFID technology in university libraries (case study: Yazd city). University Library and Information Research,  47 (2), 171-189. (in persian)
Fortin, A., Viger, C., Deslandes, M., Callimaci, A. & Desforges, P.(2019). Accounting students’ choice of blended learning format and its impact on performance and satisfaction. Accounting Education, 28(4), 353-383.
Gerdprasert, S., Pruksacheva, T., Panijpan, B. & Ruenwongsa, P.(2010). Development of a web-based learning medium on mechanism of labour for nursing students. Nurse education today, 30(5), 464-469.
Giray, G.(2021). An assessment of student satisfaction with e-learning: An empirical study with computer and software engineering undergraduate students in Turkey under pandemic conditions. Education and Information Technologies, 26(6), 1-23.
Grabinski, K., Kedzior, M., Krasodomska, J. & Herdan, A.(2020). Embedding e-Learning in accounting modules: The educators’ perspective. Education Sciences, 10(4), 97.
Habibi, A.(2019). SPSS application training, fifth edition. electronic publishing, Pars Manager website. (in persian)
Hajimoradkhani, H., Mashayekh, Sh. & Rahmani, A.(2017). Comparison of the use of a board game in teaching accounting principles (1) with the traditional method based on lectures and textbooks, Accounting Advances, 9(1) 9, 1-30. (in persian)
Herrador-Alcaide, T. C., Hernández-Solís, M. & Galván, R. S.(2019). Feelings of satisfaction in mature students of financial accounting in a virtual learning environment: an experience of measurement in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 20.
Horspool, A. & Lange, C.(2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1), 73-88.
Hosseinzadeh, N. M., Mahmoudi, F. & Adib, Y.(2020). Relationship between attitude towards work and technology and technological attitude of high school students in district one of Tabriz. Journal of Education and Evaluation, 13(49), 91-65. (in persian)
Krivacek, G. J.(2016). The Effect of a Blended Teaching Method on Student Performance and Satisfaction in a First Accounting Course in Higher Education. Robert Morris University.
Jennings, Ross G.(1998). Concepts Before Rules: A New Approach to Intermediate Accounting, Accounting Education, 13(4), 833-850.
Jones, M. A.(2016). A study of satisfaction with online learning in workplace training (Doctoral dissertation, Walden University).
Martínez, P. J., Aguilar, F. J. & Ortiz, M.(2019). Transitioning from face-to-face to blended and full online learning engineering master’s program. IEEE Transactions on Education, 63(1), 2-9.
Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition Of Cloud Computing [online] http://faculty. winthrop. edu/domanm/csci411/Handouts. NIST. pdf.
Montazar, Gh,. Sanjabi, T. & Ghasemi, M.(2020). Future Scenarios forHigher Education  in the World Due to the Covid-19 Disease Outbreak, Report by the Department of Information Technology Engineering, Tarbiat Modares University. (in persian)
Motefakker, N.(2016). The study of the level of satisfaction of the students of the faculty of social sciences with welfare services of Imam Khomeini International University of Qazvin. Procedia Economics and Finance, 36, 399-407.
Nahas, K., Karami, Gh., Hejazi, R. & Khajavi, Sh.(2020). Study of the effect of team-based learning (TBL) on accounting learning. Accounting and Auditing Research, 12(45). (in persian)
Nuris, D. M. R., Nuraini, U. & Nagari, P. M.(2018). Blended Learning Application in the Accounting Education: Life-based Learning Paradigm. KnE Social Sciences, 3, 71-78.
Packer, S. K.(2018). A Comparison Study of High School Math Student Performance and Perceptions between Blended and Online Learning. Texas A&M University-Commerce.
Rahmanian Kushkaki, A.R., Barzegar, B. & Kamali Rad, I. (2020). Developing a Model for Improving the Quality of Accounting Education through the Analysis of Teaching Methods Using Foundation Data Theory. Quarterly Journal of Education and Evaluation, 12(48), 103-130. (in persian)
Sim, J. & Wright, C.(2000). Research in health care: concepts, designs and methods. Nelson Thornes.
Song, G.(2021). Blended Learning and Student Satisfaction. Available at SSRN 3869741.
Tomei, L. A. (Ed.). (2011). Advancing Education with Information Communication Technologies: Facilitating New Trends: Facilitating New Trends (Vol. 6). Igi Global.
Tsai, M. H. & Tang, Y. C.(2017). Learning attitudes and problem-solving attitudes for blended problem-based learning. Library Hi Tech, 35, 622-635.
Venkatesh, S., Rao, Y. K., Nagaraja, H., Woolley, T., Alele, F. O., & Malau-Aduli, B. S. (2020). Factors influencing medical students’ experiences and satisfaction with blended integrated E-learning. Medical Principles and Practice, 29(4), 396-402.