مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حاکمیت شرکتی و عدم شفافیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22051/jera.2021.35376.2823

چکیده

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می‌کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می‌کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت‌پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت‌ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت‌پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت‌ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت‌پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت‌ها، منعکس‌کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می‌رود که گزارشگری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه‌ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت‌پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه‌ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت‌پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Responsibility, Corporate Governance and Lack of Financial Reporting Transparency In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Parisa Saadat Behbahaninia 1
  • narges asgari 2
1 Department of Accounting. Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Transparency helps create market confidence and supports economic sustainability. The concept of social responsibility is quite close to the concept of sustainable development. The consequence of the sustainable development approach is special attention to the concept of disclosure and reporting of corporate social responsibility. The growing interest in disclosing corporate accountability reflects an increasing demand for transparency. Therefore, social responsibility and corporate governance are expected to play an effective role in reducing opacity in Financial Reporting. This study examines the moderating effect of corporate governance quality on the relation between corporate social responsibility and opacity in financial reporting. The sample consists of 114 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2019. Results show that social responsibility reduces the opacity in financial reporting and corporate governance reduces the severity of this negative relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opacity in Financial Reporting
  • Corporate Social Responsibility
  • Corporate Governance Quality
بهار مقدم، مهدی؛ صادقی زین‌العابدین؛ صفرزاده ساره.(1392). بررسی رابطه‌ی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت‌ها. فصلنامه حسابداری مالی، ۵ (۲۰) ،۹۰-۱۰۷
حاجیها، زهره؛ شاکری، عبدالرضا.(1398). حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت­اجتماعی و ارزش شرکت. پژوهش­های حسابداری مالی وحسابرسی, 11(44), 175-192.
حسینی سرور حقیقت ، سید علی.(1395). رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت‌های­اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری, 6(4), 103-128.
علی نژاد ساروکلائی، مهدی .بحرینی، مریم؛ طاهری،آرزو.(1394). تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی،3(1), 75-90.
فغانی، مهدی؛ زارعی، حمید؛ سعیدی گراغانی، مسلم؛ دارسنج، سکینه. (1398). تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری, 8(4), 219-246.
کردستانی، غلامرضا؛ قادرزاده،کریم، حمید،حقیقت.(1397). تأثیر افشای مسئولیت­پذیری اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. پیشرفت‌های حسابداری, 10(1), 181-210.
گروسی، حبیب اله؛ ایزدی نیا، ناصر؛ دستگیر، محسن.(1399). تأثیر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش بازار شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, 12(46), 51-76.
ملکیان، اسفندیار؛ فخاری، حسین؛ جفایی رهنی، دکتر منیر.(1398). بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی. دانش حسابداری, 10(2), 77-112.
مشایخی، بیتا؛ سیدی، سیدجلال.(1394). راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی. دانش حسابداری، 6 (20)، 103-83.
نصیری، مهراب؛ ایروانی قلعه سرخ، فهیمه.(1398). بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2 (6)، 49-63.
Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E.(2019). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures. Accounting Research Journal
Alam, A., & Shah, S. Z. A.(2013). Determinants of foreign direct investment in OECD member countries. Journal of Economic Studies.‏
Alinezhad Sarokolaei, M., bahreini, M., taheri, A.(2015). The effect of corporate governance mechanisms on the relationship between institutional investors and inventory management. Journal of Asset Management and Financing, 3(1), 75-90. (in Persian).‏
Barth , M. Beaver,W. and W,landsman.(2009). the relevance of the value relevanceliterature for financial accounting standard setting : enother view" , journal of accounting and economics, Vol.31 , pp.77-104
Bahar moghadam, M., Sadeghi, z., & Safarzade, S.(2013). The Relationship between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. Journal of Financial Accounting, 5(20), 90-107. (in Persian)
Bradbury, M., Mak, Y., Tan, S,.(2006) .Board Characteristics, Audit CommitteeCharacteristics and Abnormal Accruals. Pacific Accounting Review, No. 18, PP.47-68.
Bozzolan, S., Fabrizi, M., Mallin, C. A., & Michelon, G.(2015). Corporate social responsibility and earnings quality: International evidence. The International Journal of Accounting, 50(4), 361-396.
Boubaker S, Mansali H, Rjiba H.(2014). Large controlling shareholders and stock price synchronicity. Journal of Banking & Finance, 40:80–96.
Bouslah, K., Kryzanowski, L., M’Zali, B.)2013 (. The impact of the dimensions of social performance on firm risk. Journal of Banking and Finance 37, 1258–1273.
Buertey, S., Sun, E. J., Lee, J. S., & Hwang, J.(2020). Corporate social responsibility and earnings management: The moderating effect of corporate governance mechanisms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(1), 256-271.‏
Costa, R. & Menichini, T.(2013). A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception. Expert Systems with Applications, 40: 150–161.
Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G.(2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. The accounting review, 86(1), 59-100.
Dechow, P. and D. Dichev.(2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors”, The Accounting Review, Vol. 77, No. 1, pp. 35-59.
Dechow, P. M.; Sloan, R.; and A. P. Sweeney.(1995). Detecting Earnings Management, The Accounting Review, Vol. 70, No. 2, pp. 193-226.
Endrikat, J., De Villiers, C., Guenther, T. W., & Guenther, E. M.(2020). Board characteristics and corporate social responsibility: A meta-analytic investigation. Business & Society.
Faghani, M., Zarei, H., Saeidi, M., Darsanj, S.(2019). Intellectual Capital and the Relation between Corporate Governance and Tax Avoidance. Empirical Research in Accounting, 9(2), 219-246.(in Persian).‏
Garoosi, H., Izadinia, N., Dastgir, M.(2020). The effect of the level of social responsibility disclosure on the market value of the company. , 10(1), 187-217. Financial accounting and auditing research.12(46), 51-76.(in Persian)
Ghosh, A. and Moon, D.(2010). Corporate Debt Financing & Earnings Quality. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 37, PP. 538-559
Hsiu, J. F.(2006). Effect of financial information transparency on investor behavior in Taiwan Stock Market. ProQuest Database, 16(3), 6-22.
Hajiha, Z. & Shakeri, A.(2019). Relationship between corporate governance and commitment to fulfill social responsibilities in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial accounting and auditing research, 11(44), 175-192.(in Persian).‏
Hosseini, S. A., & Haghighat, S.(2017). The Relationship between Corporate Governance and Community Engagement in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Research, 6(4), 103-128.(in Persian).‏
Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H.(2009). Opaque financial reports, R 2, and crash risk. Journal of financial Economics, 94(1), 67-86.
Krüger, P. (2015). Corporate goodness and shareholder wealth. Journal of financial economics, 115(2), 304-329.‏
Kim, J. B., Wang, Z., & Zhang, L.(2016). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
Kordestani, G., Ghaderzadeh, S., Haghighat, H.(2018). Impact of social responsibility disclosure on accounting. economic and market based Measures Of corporate performance evaluation. , 10(1), 187-217.(in Persian)
Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E.(2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of accounting and economics, 39(1), 163-197.
Kothari, S. P., Li, X., & Short, J. E.(2009). The effect of disclosures by management, analysts, and business press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts: A study using content analysis. The Accounting Review, 84(5), 1639-1670.‏
Kousenidis, D. V., Ladas, A. C., & Negakis, C. I.(2014). Accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices. The Journal of Economic Asymmetries, 11, 120-137.
Lawrence, S. R., Botes, V., Collins, E., & Roper, J.(2013). Does accounting construct the identity of firms as purely self-interested or as socially responsible?. Meditari Accountancy Research, 21(2), 144-160.
Lee, M. T.(2016). Corporate social responsibility and stock price crash risk: Evidence from an Asian emerging market. Managerial Finance, 42(10), 963-979.
Lee, W., Wang, L.(2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48 (3), 643-676.
Mahrani, M., & Soewarno, N.(2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. Asian Journal of Accounting Research. Vol. 3 No. 1, 41-60.
Malekian, E., Fakhari, H., Jafaei Rahni, M.(2019). Impact of Board of Directors' Characteristics on Environmental, Social, and Corporate Governance Reporting. Journal of Knowledge Accounting, 10(2), 77-112. doi: 10.22103/jak.2019.12336.2729.
Martínez-Ferrero, J., Banerjee, S., & García-Sánchez, I. M.(2016). Corporate social responsibility as a strategic shield against costs of earnings management practices. Journal of Business Ethics, 133(2), 305-324.
Mashaykhi, B., Seyyedi, S.(2015). Corporate Governance and Tax Avoidance. Journal of Knowledge Accounting, 6(20), 83-103.(in Persian)
Mukhtaruddin, M., Ubaidillah, U., Dewi, K., Hakiki, A., & Nopriyanto, N.(2019). Good corporate governance, corporate social responsibility, firm value, and financial performance as moderating variable. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 3(1), 55-64.
Nair, R., Muttakin, M., Khan, A., Subramaniam, N., & Somanath, V. S.(2019). Corporate social responsibility disclosure and financial transparency: Evidence from India. Pacific-Basin Finance Journal. 56, 330-351.
Nasiry, M., iravni, F.(2019). The Effect of Corporate governance on the relationship between the Earnings Management and Dividend Policy of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Management Vision, 2(6), 49-63. (in Persian)
Palacios-Manzano, M., Gras-Gil, E., & Santos-Jaen, J. M.(2019). Corporate social responsibility and its effect on earnings management: an empirical research on Spanish firms. Total Quality Management & Business Excellence, 1-17.
Servaes, H. and A. Tamayo.(2013). The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Averseness, Management Science, 59 (5), 1045-1061.
Uygur, O. (2017). CEO ability and corporate opacity. Global Finance Journal. 35, 72-81.
Ullah, M. S., Muttakin, M. B., & Khan, A.(2019). Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies. International Journal of Accounting & Information Management.‏