مقایسه مدل های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران،

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22051/jera.2019.22343.2197

چکیده

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. لذا هر مطالعه و پژوهشی که بتواند در این زمینه به حسابرسان یاری برساند، در خور توجه می باشد. در این راستا، این پژوهش به مقایسه مدل های مثلث، دیاموند و پنتاگون تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی می پردازد. مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/انگیزه، فرصت و توجیه سازی را به عنوان ابعاد تقلب معرفی می کند. این در حالی است که مدل دیاموند تقلب، علاوه بر سه بعد مذکور، بعد توانایی را نیز در نظر می گیرد. همچنین مدل پنتاگون تقلب، علاوه بر چهار بعد بیان شده، بعد غرور را به عنوان یکی از ابعاد تقلب معرفی می کند. به منظور مقایسه این مدل ها، از مورد تجربی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد که استفاده از مدل دیاموند تقلب، نسبت به مدل مثلث تقلب، و استفاده از مدل پنتاگون تقلب، نسبت به مدل های دیاموند تقلب و مثلث تقلب، منجر به تعدیل بیشتر برنامه حسابرسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Fraud Models in Audit Plan Adjustment

نویسندگان [English]

  • Masoud Taheri 1
  • Naser Izadinia 2
  • Rozita Moayedfar 3
1 Ph.D in Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Prof. , Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof. , Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The design of the audit plan so that it can be used to adequately respond to fraud risk is one of the most importantDesigning an audit plan that can respond adequately to fraud risks is one of the most important verifying activities of auditors. In this regard, this study compares triangle, Diamond and Pentagon models of fraud in audit plan adjustment. Fraud triangle model introduces pressure/ motivation, opportunity and justification as fraud dimensions. However, the fraud diamond model considers the capability dimension in addition to the three above-mentioned dimensions to assess fraud risk. The fraud pentagon model also considers the arrogance dimension, in addition to the four above-mentioned dimensions. In order to compare these models, an experimental case has been used. The statistical population of the study is certified public accountants in year 2018. The results show that using the fraud diamond model, as compared to the fraud triangle model, and using the fraud pentagon model, as compared to the triangle and diamond models of fraud, lead to more audit plan adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Plan Adjustment
  • Fraud Diamond Model
  • Fraud Pentagon Model
  • Fraud Triangle Model
پورحیدری، امید؛ بذرافشان، سعید.(1390). اهمیت بسترهای خطر تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3 (10)، 1-25.
تشدیدی، الهه؛ سپاسی، سحر.(1397). ارائه الگوی پیشگیری و کنترل تقلب در ایران به روش نظریه­پردازی زمینه بنیان. فصلنامه حسابداری مالی، شماره 40، 29-50.
جهانشاد، آزیتا؛ سرداری زاده، سپیده.(1393). رابطه معیار مالی(اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی(رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه. پژوهش حسابداری، 4 (2)، 181-198.
سجادی، حسین؛ کاظمی، توحید.(1395). الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان. پژوهش­های تجربی حسابداری، 6 (3)، 185-204.
معصومی، جواد؛ نیکومرام، هاشم؛ طالب نیا، قدرت اله.(1399). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت­های مالی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 35، 1-20.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی.(1394). استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط. سازمان حسابرسی.
نجف لو، محمود؛ زنگی آبادی، مصطفی؛ غلامی، پرویز.(1396). تاثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل برنامه حسابرسی. دانش حسابرسی، 17 (68)، 261-279.
Abdullatif, M.(2003). Fraud Risk factors and audit programme modifications: evidence from Jordan. Australasian Accounting, Business and Finance Journal,7 (1), 59-77.
Asare, S.K., Wright, A.M.(2004). The Effectiveness of Alternative Risk Assessment and Program Planning Tools in a Fraud Setting. Contemporary Accounting Research, 21 (2), 325–352.
Auditing Standards Setting Committee.(2015). Standards on Auditing, Other Assurance Engagements, and Related Services. Tehran, audit organization. (in Persian)
Boritz, J. E., N. Kochetova-Kozloski., L. A. Robinson.(2015). Are Fraud Specialists Relatively More Effective than Auditors at Modifying Audit Programs in the Presence of Fraud Risk?. The Accounting Review, 90 (3), 881-915.
Chandra, P. N., Putu, A. A., Nyoman, G. A., Rasmini, N. K.(2021). The Effect of Fraud Pentagon Theory on Financial Statements: Empirical Evidence from Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 )3(, 1163-1169.
Cressey, D.)1973(. Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Patterson Smith, Montclair, NJ.
Crowe Horwath. (2011). Playing Offense in a High-Risk Environment. Crowe Horwath, New York, NY.
Dorminey, J., Fleming, A., Kranacher, M., Riley Jr., R.(2012). The Evolution of Fraud Theory. Issues in Accounting Education, 27 (2), 555–579.
Douglas, M. Boyle., F. Todd DeZoort., Dana R. Hermanson.(2015). The Effect of Alternative Fraud Model Use on Auditors’ Fraud Risk Judgments. Journal of Accounting and Public Policy, 34, 578–596.
Field, Andy.(2009). Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition, SAGE Publications Ltd.
Fortvingler, Judit.(2016). Different Approaches to Fraud Risk Assessment and Their Implications on Audit Planning. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 24(2), 102-112.
Glover, S., D., Prawitt, J. J., Schultz, Jr., M. F. Zimbelman.(2003). Changes in Auditors’ Fraud-Related Planning Judgments since the Issuance of SAS No. 82. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22 (2), 237–251.
Graham, L., Bedard, J. C.(2003). Fraud risk and audit planning. International Journal of Auditing, 7, 55-70.
Hammersley, J.S.(2011). A Review and Model of Auditor Judgments in Fraud-Related Planning Tasks. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (4), 101–128.
Hammersley, J.S., Johnstone, K.M., Kadous, K.(2011). How Do Audit Seniors Respond to Heightened Fraud Risk. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (3), 81–101.
Jahanshad, A., Sardari Zadeh, S.(2014). Relation Between Difference of Financial Measure (Revenue Growth) and Nonfinancial Measure (Employee Growth) with Fraudulent Financial Reporting. Journal of Accounting Research, 4 (2), 181-198. (in Persian)
Kassem, R., Hegazy, M.(2010).  Fraudulent Financial Reporting: Do Red Flags Really Help?. Journal of Economics and Engineering, 4, 69-79.
Kassem, R., Higson, A.(2012). The New Fraud Triangle Model. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3 (3), 191–195.
Makkawi, B., Schick, A.(2003). Are auditors sensitive enough to fraud?. Managerial Auditing Journal, 18 (6/7), 591-598.
Marchesi, M. Favere.(2013). Effects of Decomposition and Categorization on Fraud-Risk Assessments. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (4), 201–219.
Masoumi, J., Nikoo Maram, H., Taleb Nia, Gh.(2020). Identifying and Ranking of Factors Affecting on Detecting the Financial Statement Fraud Using the Hierarchical Analysis Process (AHP). Journal of Management Accounting and Auditing knowledge, 35, 1-20. (in Persian)
Mock, T. J., J. L. Turner.(2005). Auditor Identification of Fraud Risk Factors and Their Impact on Audit Programs. International Journal of Auditing, 9, 59–77.
Montgomery . C.D.(2007). Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons.
Najaflo, M., Zangi Abadi, M., Gholami, P.(2017). The Effect of Fraud Risk Factors on Audit Plan Adjustment. Journal of Audit Science, 17 (68), 261-279. (in Persian)
Pourheidari, O., Bazr Afshan, S.(2011). The Importance of Fraud Risk Factors from the Perspective of Independent Auditors. The Financial Accounting and Auditing Researchs, 3 (10), 1-25. (in Persian)
Rukmana, H. S.(2018). Pentagon Fraud Affect on Financial Statement Fraud and Firm Value Evidence in Indonesia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 16 (5): 118-122.
Sajjadi, H., Kazemi, T.(2016). A Comprehensive Pattern of Fraudulent Financial Reporting in Iran, Grounded Theory. Empirical Research in Accounting, 6 (3), 185-204. (in Persian)
Sari, S. G., and Alif, A.(2021). Analysis of Pentagon Fraud Model To detect Financial Statement Fraud (Study on the Industrial Classification Finance on the Indonesia Stock Exchange). Majalah Ilmiah Bijak, 6 (3), 254-262.
Shelton, S. W., Whittington, O R., Landsittel, D.(2001). Auditing firms’ fraud risk assessment practices. Accounting Horizons, 15 (1), 19-33.
Tashdidi, E., Sepasi, S.(2018). Designing a Model for Preventing and Controlling Fraud based on Grounded Theory. Journal of Financial Accounting. 10 (40), 29-50. (in Persian)
Wilks, J., Zimbelman, M.(2004). Decomposition of Fraud-Risk Assessments and Auditors’ Sensitivity to Fraud Cues. Contemporary Accounting Research, 21 (3), 719–745.
Wolfe, D., Hermanson, D.R.(2004). The Fraud Diamond: Considering Four Elements of Fraud. CPA Journal, 38–42.
Zaki, N. M.(2017). The Appropriateness of Fraud Triangle and Diamond Models in Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Statements- an Empirical Study on Firms Listed in the Egyptian Stock Exchange. International Journal of Social Science and Economic Research, vol. 2, 2403-2433.
Zimbelman, M. F.(1997). The Effects of SAS No. 82  on Auditors’ Attention to Fraud Risk Factors and Audit Planning Decisions. Journal of Accounting Research, 35, 75–97.