الگوی اثر سطح رقابتی بورس اوراق بهادار بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه خاتم ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

10.22051/jera.2018.20118.2018

چکیده

اطلاعات در بازارهای مالی به گونه­ای نامتقارن بین سرمایه­ گذاران توزیع می­گردد. در چنین موقعیتی، سرمایه ­گذاران به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می­دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه خواهد بود. در تئوری­ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقان اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در دو سطح متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو نمونه ­ای متشکل از 145 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه­ های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته ­های پژوهش نشان می‌دهد که براساس هر سه معیار سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می­­ یابد. نتایج همچنین نشان می­ دهد که سطح رقابت بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، در سطح رقابت ناقص بازار، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تقویت می­شود در حالی که، در سطح رقابت کامل، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تضعیف می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the Stock Exchange Competitive Level on Information Asymmetry and Cost of Capital

نویسندگان [English]

  • Bashir Shekari 1
  • Rezvan Hejazi 2
  • ghodrat- allah talebnia 3
  • Hamidreza Vakilifard 4
1 PhD Student Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor Department of Accounting, Khatam University, Tehran, Iran.
3 Acconting, Ollom Tahghighat, Azad university, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran
چکیده [English]

Information is distributed asymmetrically among investors in financial markets. In such a situation, investors increase their expected returns to cover risks. Therefore, the risk of reported information and asymmetric distribution of information will be an effective factor on the expected returns of shareholders or the cost of capital. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of asymmetry information on the cost of capital in two different competition levels in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 145 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2016. In order to test the research hypotheses, the data panel regression analysis is performed using a compilation method. Findings of the research show that information asymmetry has a positive effect on cost of capital, based on all three criteria for measuring information asymmetry. In other words, with increasing information asymmetry, the cost of equity is also rising. The results also show that market competition level has a significant effect on the relationship between information asymmetry and equity costs. In other words, at the level of incomplete market competition, the positive effect of information asymmetry on the cost of capital is strengthened, while at the full competition level, the positive effect of information asymmetry on the cost of capital is weakened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive market level
  • Cost of Capital
  • Information Asymmetry
  • Accruals Quality
  • bid-ask price difference
آقایی، محمدعلی؛ احمدیان، وحید و سفیدگران؛ میرسعید. (1396)، تأثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی، دانش حسابداری مالی، 4(4)، 1-23.    
ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامین سب، علی و صدیقه، پروانه. (1397)، تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(40)، 171-186.
احمدپور، احمد؛ فرمانبردار، مریم. (1394)، بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت‌‌ها و رقابت بازار محصول، فصلنامه حسابداری مالی، ۷ (۲۶)، ۱۰۳-۱۲۴.
پورحیدری، امید؛ سروستانی، امیر و هوشمند، رحمت اله. (1391)، تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه‌های نمایندگی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار5 ، (16)، 13-28.
حجازی، رضوان؛ زارعی، بتول و  حاتمی، فرهاد. (1395)، تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی، بررسی‌های حسابداری، 3(10)، 1-18.
حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن و  همهخانی، سعید. (1396)، بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست‌های تأمین مالی، راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 93-126.
خانی، عبدالله؛ قجاوند، زیبا. (1391)، تأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(4)، 67-88.
خانی، عبدالله؛ قجاوند، زیبا. (1393). تأثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تـقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه. پژوهشهای حسابداری و حسابرسی، 21، 23-44.
نهندی، بادآور؛ خجسته، هیوا و  شریف زاده، غفور. (1397)، نقش تعدیلگری ارزشگذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه،  فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 84-53.
Aghaei, M, Ali., Ahmadian, V.,  Sefidgaran, M, S. (2017), The effect of environmental complexity and dynamism on the relationship between earnings management and information asymmetry, Financial Accounting Knowledge, 4 (4), 1-23. (In Persian)
Ahmadpour, A., Farmanbardar, M. (2015), Study of the relationship between disclosure of corporate social responsibility information and product market competition, Financial Accounting Quarterly, 7 (26), 103-124. (In Persian)
Akins, B., Ng,‌ J. ,‌ Verdi, R. (2012). Investor competition over information and the pricing of information asymmetry‌. The‌ Accounting Review, 87(1)، 35-58.
Armstrong, C., Core, J., Taylor, D., Verrecchia, R. (2011), When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?, Journal of Accounting Research, 49(1), 1-40.
Nahandi, B,. Khojasteh, H., Sharifzadeh, G. (2018), The moderating role of incorrect stock valuation on the relationship between information asymmetry and capital structure, Quarterly Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 10 (37), 84-53. (In Persian)
Chaoli GUO )2012 (Three essays on capital market with incomplete and asymmetric information Submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Hong Kong in July
Chen, C., Li, L., Ma, M. L. (2014), Product Market Competition and the Cost of Equity Capital: Evidence from China. 1-35.
Ebrahimi, S, K., Bahramin ,S, Ali., Sedigheh,P. (2018), The effect of competition in the product market on investors' risk-taking, Quarterly Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 10 (40), 171-186. (In Persian)
Hejazi, R., Zarei, B., Hatami, F. (2016), The effect of audit quality on information asymmetry, Accounting Reviews, 3 (10), 1-18. (In Persian)
Heydari, M., Ghaderi, B., Hamkhani, S. (2017), Study of the mediating role of information asymmetry in explaining the relationship between audit quality and financing policies, Financial Management Strategy, 5 (4), 93-126. (In Persian)
Hughes‌, J., Aboody, D., Liu, J. )2005(. Earnings Quality, Insider Trading, and Cost of Capital. Journal‌ of Accounting Research.
Khani, A., Qajavand,Z. (2014). The effect of accounting and market variables on information asymmetry on the cost of capital. Accounting and Auditing Research, 21, 23-44. (In Persian)
 Khani, A., Qajavand,Z. (2012), The effect of competitive market spectrum on the relationship between information asymmetry and the cost of common stock capital, Financial Accounting Research, 4 (4), 67-88. (In Persian)
Lambert, R. Verrecchia, R. (2010). Cost of Capital in Imperfect Competition Settings‌. Working‌ paper‌, University of Pennsylvania.
Lambert, R., C. Leuz. ,‌ Verrecchia‌,R. (2012‌). Information‌ asymmetry‌, information‌ precision, and the cost of capital. Review of Finance .16(1)،  1-29.
Li, S. , Zhan, X. (2016), Product Market Threats and Stock Crash Risk, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2474135.
Pourheidari, O,. Sarvestani, A., Hooshmand, R. (2012), The effect of product market competitiveness on agency costs, Financial Knowledge of Securities Analysis (Financial Studies) 5(16), 13-28. (In Persian)
Venky, N., Schoenfeld, J., Wellman, L. (2018), The Effect of Economic Policy Uncertainty on Investor Information Asymmetry and Management Disclosures, Journal of Accounting and Economics
William, P., Andrew, H., Leung, L, H. (2013). Information asymmetry and the cost of equity capital. International Review of Economics & Finance.  27, 611-620