تأثیر برگشت اقلام تعهدی بر پایداری و نابهنجاری آن و سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد مبارکه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی معکوس یا برگشت اقلام تعهدی و تاثیر اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام توسط آن اقلام می پردازد. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره مدل جونز (1991) و مدل دیچو و دچو (2002) تعدیل شده با مدل مدل بوشمن (2011) و داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1389 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و رشد فروش شرکت و بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین، بین اقلام تعهدی بد دوره جاری و دوره آتی نیز رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Accrual Reversal on Persistence, Anomaly, Earnings of listed Companies on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolah Khani 1
  • Mohsen Sadeghi 2
چکیده [English]

In this Research, we investigate accrual reversal and the effect of good and bad accruals on the persistent of accruals, also the accruals predictability for earnings and stock return. For this purpose, we applied Johns model (1991) and Dechow and Dichev (2002) as modified by Bushman et al. (2011), also pooled data. The Research sample contains 91 active companies on Tehran Stock Exchange for period of 1381 to 1389. The results indicate statistically relation between good accruals and sales growth and volatility of working capital, also between current bad accruals future bad accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Reversals
  • Good and bad Accruals
  • Accrual Anomalies
  • Earnings Persistent