بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران،

چکیده

یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی انتخاب ساختار سرمایه شرکت به گونه‌ای بهینه است. فرضیه‌های این تحقیق بر مبنای آثار ریسک از دو حوزه، داخل شرکت با عنوان ریسک خاص شرکت و حوزه‌ خارج شرکت با عنوان ریسک نرخ تورم از دیدگاه تئوری توازن پویا بر روی ساختار سرمایه شرکت و انحرافات بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) تبیین شده است. برآوردگر استفاده شده برای تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها، پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌باشد. داده‌های تحقیق از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1390 تا 1397 استخراج شده است. نتایج مدل اول از معناداری اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت خبر می‌دهد. این تأثیر برای هر دو متغیر بر روی اهرم مالی منفی بوده است. ضمناً نتایج مدل دوم نشان از معناداری تأثیر ریسک خاص شرکت و ریسک نرخ تورم بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد؛ به عبارت دیگر این دو متغیر تأثیر منفی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت‌ها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت ها 24٪ است و در دوره هایی که ریسک خاص شرکت بروز می کند سرعت تعدیل ساختار سرمایه به مقدار 21٪ کاهش می یابد و برای دوره هایی که شرکت ها دچار ریسک نرخ تورم می شوند این مقدار به 22٪ کاهش پیدا می کند . بنابراین عوامل درون شرکتی نسبت به عوامل برون شرکتی تأثیر بیشتری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه می گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Inflation Rate Risk and Firm-Specific Risk on A Firm Capital Structure Adjustment: GMM Approach

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi 1
  • Esmat Parhizkar malek Abad 2
1 Professor of Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, corresponding author
2 Msc. of Accounting ; Islamic Azad University, Mashhad Branch,Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the most important duties of a firm’s financial managers is to select an optimal capital structure for it. The research hypotheses are developed based on the effects of both internal (firm specific risk) and external (inflation rate risk) risks of a firm on the capital structure and the distance between real leverage and target leverage (capital structure adjustment speed), from the viewpoint of the dynamic balance theory. The generalized method-of-moments (GMM) dynamic panel estimator is used to estimate the models and test the hypotheses. The research data is collected from 121 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2018. The results of the first model indicate that the effect of both inflation rate risk and firm specific risk on the financial leverage of the company is significant. This effect on the financial leverage is negative for both variables. Meanwhile, the results of the second model indicate that the effects of both firm specific risk and inflation risk on the target leverage adjustment speed is significant. In other words, the influence of these two variables on the capital structure adjustment speed of firms is negative. Results also show that the speed of capital structure adjustment is 29% for firms, which decreases to %28 when a firm inflation rate risk occurs. Moreover, it drops to %25 during the periods a firm is exposed to a firm specific risk .Therefore, internal factors have a greater impact on the speed of capital structure adjustment of firms, as  compared to external factors. ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation rate risk
  • Firm specific risk
  • capital structure
  • capital structure adjustment speed
  • generalized method-of-moments (GMM) estimation
تائبی نقندری، امیر حسین؛ صادقی، مسعود؛ تائبی نقندری، علی. (1397). اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. دانش حسابداری، 9 (3)، 145-176.
حاجی‌زاده، الهام؛ مهرمنش، حسن. (1392). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه‌ بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده‌ ساختار سرمایه هدف در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. علوم اجتماعی، پژوهش‌های علوم انسانی، 5 (24)، 37-72.
حجازی، رضوان ؛ خادمی، صابر. (1392). تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (2)، 1-16.
دولو، مریم ؛ سعادت، علی. (1397). بازگشت اهرم به میانگین و عدم تقارن در سرعت تعدیل ساختار سرمایه. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10 (1)، 55-74.
راعی، رضا ؛ پویان فر، احمد. (1392). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
رامشه، منیژه ؛ سلیمانی امیری، غلامرضا ؛ اسکندری، رسول. (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 5 (20)، 187-209.
روشن پژوه، اکرم ؛ اوحدی، فریدون. (1398). رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها (اثر چرخه تجاری) در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12 (44)، 97-109.
عظیمی آرانی، حسین. (1385). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
کاظمی، حسین ؛ مهری نمک آورانی، امید. (1397). تأثیر جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و ساختار سرمایه بهینه. فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 2 (4)، 1- 14.
کریمی، فرزاد؛ فروغی، داریوش؛ نوروزی، محمد؛مدینه، محسن. (1393). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. مجله دانش حسابداری، 5 (17)، 141-162.
مدرس، احمد ؛ عبدالله‌زاده، فرهاد. (1378). مدیریت مالی (جلد دوم). چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
نوروش، ایرج؛ وفادار، عباس. (1378). بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک بازار شرکت‌ها در ایران. مجله حسابدار، 135، 16-28.
هاشمی، سید عباس؛کشاورز مهر، داود. (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه : مدل آستانه‌ای پویا». مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6 (23)، 59-78.
 Azimi Arani, H. (2006). Underdevelopment circuits in the Iranian economy. 7nd Edition, Tehran: Ney Publishing.. (In Persian)
Baum, C. F. ; A, Stephan. & O; Talavera. (2009). The Effects of Uncertainty on the Leverage of Nonfinancial Firms. Economic Inquiry, 47, 216-225.
Baum, C. F. , Caglayan, M. , Rashid, Empir Econ, A. (2017). Empirical Economics, 53 (4) , 1463–1502.
 Baum, C. F; S, Caglayan. & M. A, Rashid. (2013). Capital Structure Adjustments: Do Macroeconomic and Business Risks Matter?. Paper Provided by Boston College Department of Economics. 822, 1-47.
Bokpin, G. A. (2009). Macroeconomic development and capital structure decisions of firms. Studies in Economics and Finance. 26, 129-142.
 Bond, S. (2002). Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice. Portuguese Economic Journal, 1, 141-162.
Byoun S. (2008). How and When do Firms Adjust Their Capital Structures Toward Targets?. Journal of Finance, 63 ,3069-3096.
Caglayan, M. & Rashid, A. (2013). The response of firms' leverage to uncertainty: evidence from UK public versus non-public firms. Economic Inquiry, forthcoming, 52, 341-363.
Casrto, P. ; Fernandez, M. ; Tapia, B. A. & Miguel, A. (2016). “Target leverage and speed of adjustment along the life cycle of European listed firms”. Business Research Quarterly. 19 (3) , 188-205.
Cevheroglu, M. G. , (2018). Determinant of Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey. Journal of Management and Sustainability, 8 (1) , 1925-1933.
Chow, Y. P. ; Muhammad, J. ; Bany-Ariffin, A. N. & Cheng, F. F. (2018) , Macroeconomic uncertainty, corporate governance and corporate capital structure, International Journal of Managerial Finance, 14 (3) , 301-321.
Cook, D. O. & Tang, T. (2010). Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed. Journal of Corporate Finance, 16 , 73-87.
Dang V. A. Kim M. & Shin Y. (2012). "Asymmetric Capital Structure Adjustments: New Evidence from Dynamic Panel Threshold Models". Journal of Empirical Finance, 19, 465-482.
Davallou, M ; & Saadat, A. (2018). Leverage Mean-Reversion and Asymmetry of Speed Adjustment of ‎Capital Structure‎. Journal of Financial Accounting Research, 10 (1) , 55-74. (In Persian)
Drobetz, A. ; Baker, M. & Wurgler, J. (2007). How Persistent is the Impact of Market Timing on Capital Structure ?. Review of Financial Studies, 40, 1-33.
Fanelli, J. M. & Keifman, S. (2002). Finance and changing patterns in developing countries. Finance and Competitiveness in Developing. 18 (6) , 48- 63.
Flannery, M. J. & K. P, Rangan. (2006). Partial Adjustment Toward Target Capital Structures. Journal of Financial Economics, 79, 469-506.
Frank M. Z. & V. K. Goyal (2003). "The Effect of Market Conditions on Capital Structure Adjustment". Finance Research Letters, 1 , 47-55.
Graham, J R. & Leary, M. T. (2011). A Review of Empirical Capital Structure Reserch and Directions for the Future. Annual Review of Financial Economics, 3, 309-345.
Hackbarth, D. ; J, Miao. & E, Morellec. (2006). Capital Structure, Credit Risk, and Macroeconomic Conditions. Journal of Financial Economics, 82, 519-550.
Hajizadeh, E. & Mehrmanesh, H. (2013). The speed of the optimal capital structure adjustment and change in the objective determinants of the target capital structure of the admitted companies in the Stock Exchange. Social Sciences, Human Sciences Research, 5 (24) , 37-72. (In Persian)
Hashemi, S. A. & Keshavarz Mehr, D. (2015). Investigating the asymmetry of the speed of adjustment of capital structure: Dynamic threshold model, The quarterly Journal of Financial Engineering and portfolio Management, 6 (23) , 59-78. (In Persian)
 Hejazi, R. & Khademi, S. (2013). The Effect of Economic Factors and Firm Characteristics on the Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 5 (2) , 1-26. (In Persian)
 Hovakimaian, A. & G, Li. (2011). In Search of Conclusive Evidence: How to Test for Adjustment to Target Capital Structure. Journal of Corporate Finance, 17, 33-44.
Karimi, F. ; Foroughi, D. ; Noroozi, M. & Madine,M. (2014). Effects of Economic and Accounting Variables on Capital Structure of Firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 5 (17) , 141-162... (In Persian)
Kayhan, A. & S, Titman. (2007). Firms' Histories and Their Capital Structures. Journal of Financial Economics,83, 1-32.
Kazemi, H & Mehri namak Avarani, O. (2018). The effect of cash flow on the speed of adjustment of capital structure and optimal capital structure. The Quarterly Journal of Research in Accounting and Economics. 2 (4) , 1-14. (In Persian)
Kraus A. & R. H. Litzenberger (1973). "A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage". Journal of Finance, 28, 911-922.
Lemmon, M. L. ; M. R, Roberts. & J. F. Zender. (2008). Back to The Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structure. Journal of Finance, 63, 1575-1608.
McMillan, D. G. and Camara, O. (2012). Dynamic Capital Structure Adjustment: US MNCs & DCs. Journal of Multinational Financial Management, 22, 278-301.
Modarres, A. & Abdullahzadeh, F. (1999). Financial Management. 1nd Edition, Tehran: Business Printing and Publishing Company. (In Persian)
Mokhova, Natalia, & Zinecker, Marek. (2014). Macroeconomic factors and corporate capital structure. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 530 – 540.
Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39, 575-592.
Nourvesh, E. & Vafadar, A. (1999). Review of accounting information useful in assessing market risk of Firm in Iran. Journal of Accountant, 135, 16-28. (In Persian)
Oino, I. and Ukaegbu, B. (2015). The impact of profitability on capital structure and speed of adjustment: An empirical examination of selected firms in Nigerian stock exchange, Research in International Business and finance, 35, 111-121
 Rai, R. & PooyanFar, A. (2013). Advanced investment management. 8nd Edition, Tehran: Samt. (In Persian)
Rajan R. G & L. Zingales (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence From International Data, Journal of Finance, 50, 1421-60.
 Ramesheh, M; Soleimani amiri, Gh. & Eskandari, R. (2016). Speed of Adjustment to Target Capital Structure based on Interaction between Trade-off and Pecking order Theories in TSE. Journal of Empirical Research in Accounting, 5 (4) , 161-186. (In Persian)
Ramli, N. A. ; Latan, H & Solovida, Grace T. (2019). Determinants of capital structure and firm financial performance—A PLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia. The Quarterly Review of Economics and Finance, 71, 148-160.
 Rashid, A. (2013). Risk and Financing Decision in the Energy Sector: An Empirical. Energy Policy, 59, 792-799.
 Rashid, A. (2016). Does risk affect capital structure adjustments. The Journal of Risk Finance, 17, 80-92.
Roshanpazhooh, A & Ohadi, f. (2019). The Relationship between Capital Structure and Corporate Performance In the Tehran Stock Exchange (Business Cycle Effect). Financial Knowledge of Securities Analysis, 12 (44) , 97-109. (In Persian)
Taebi Noghondari, A. ; Sadeghi, M. & Taebi Noghondari, A. (2018). The effect of entropy of financial statements on the speed of capital structure adjustment. Journal of Accounting Knowledge, 9 (3) , 145-175. (In Persian)