اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

این مطالعه می‌کوشد درباره تأثیر ویژگی‌های شرکت بر بعضی از شاخص‌‌های نظام راهبری شرکتی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی عرضه کند. از این رو، تعداد 60 شرکت در بازه زمانی 1383 تا 1387 بررسی شده‌اند. شاخص‌های نظام راهبری شرکتی عبارت بودند از: 1. شاخص هیئت‌مدیره؛ 2. شاخص حسابرسی. برای ارزیابی شاخص هیئت‌مدیره از متغیر کفایت (ماندگاری) اعضای هیئت‌مدیره و برای ارزیابی شاخص حسابرسی از متغیر اظهار نظر حسابرس مستقل استفاده شد. ویژگی‌های شرکت با متغیرهای: فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های رشد، ریسک مالی، اندازه شرکت و سهامداران نهادی به‌منزله متغیر کنترل مورد بررسی قرار گرفت و الگوی مناسب، با اجرای الگوی رگرسیون لجستیک و خطی چندمتغیره، به‌صورت داده‌های تابلویی عرضه شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ریسک مالی، فرصت‌های رشد و کفایت اعضای هیئت‌مدیره (تأخیری) بر کفایت اعضای هیئت‌مدیره (جاری)، به‌منزله شاخص هیئت‌مدیره، معنادار است. همچنین تأثیر ریسک مالی و فرصت‌های رشد و اظهار نظر حسابرس مستقل (تأخیری) بر اظهار نظر حسابرس مستقل (جاری)، به‌منزله شاخص حسابرسی، معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Firm Characteristics on Sustainability of Board Members and Independent Audit Opinion

نویسندگان [English]

  • Farzin Rezaei
  • Khadijeh Mosavyan
چکیده [English]

This Study tries to provide significant evidences about the effects of the firm characteristics on corporate governance indices exchange .Thus 60 companies were selected during 2004-2008 period. Corporate Governance indices in this research included: 1-Board index, 2- Audit Opinion index. In order to evaluate Board and Audit Opinion indices variables of Adequacy (Sustainability) of Board Members and Independent Audit Opinion were used respectively.
Moreover, variables of investment opportunities, growth opportunities, financial risk, firm size, institutional shareholder ratio were used to explain firm characteristics. Implementing a multivariate Logistic regression and linear regression patterns as (combined) panel data, an appropriate pattern for each corporate governance index was provided. Findings corroborate that the effects of investment opportunities, financial risk, growth opportunities and lag adequacy of board members on adequacy of board members(current) as board index are significant and also the effects of financial risk and growth opportunities and lag independent audit opinion on independent audit opinion (current) as audit index are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability of Board Members
  • Independent Audit Opinion
  • Firm's Characteristics
  • Panel Data
  • Logistic Regression