تأثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی

نویسندگان

1 داننشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

در هر شرکت، عوامل متنوعی با ساختار سررسید بدهی رابطه دارد و برای تبیین این عوامل از نظریه‌های مختلفی استفاده می‌شود. در این پژوهش، متغیرهای سودآوری، خط‌مشی تقسیم سود، ریسک تجاری و مالیات، به‌منزله عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی، با درنظر گرفتن دو فرضیه علامت‌دهی و مالیات مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. برای این منظور، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، سال‌های 1380 تا 1388 است. مدل آماری به‌کار گرفته شده، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نیز از مدل داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
نتیجه‌های به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش، در سطح کل نمونه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ساختار سرسید بدهی است. از طرف دیگر، بین نرخ مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنا‌داری پیدا نشد. این نتیجه‌ها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه علامت‌دهی مطابقت ندارد. افزون بر این، آزمون فرضیه‌های پژوهش در بین صنایع بررسی‌شده به نتیجه‌های متنوعی منتهی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Firm Level Factors on Debt Maturity Structure

نویسندگان [English]

  • Hassan Ali Akhlaghi 1
  • Zohreh Hajiha 2
چکیده [English]

There are various factors which have the relationship with debt maturity structure in the firm level that several theories have applied to present these factors. Therefore, in this research, the variables of profitability, dividend policy, business risk and taxation as affecting factors on debt maturity structure have been examined under two theories of signaling and tax. In order to do that, four hypotheses have been presented. The statistical population of the research is comprised of listed companies in Tehran Stock Exchange and the research period is the years during 2001 to 2009. Employed statistical model, is multi variable regression and for data analysis, panel data has been used.
The results of research hypotheses examination in the level of whole sample represent that there are positive relationship between dividend policy and profitability with debt maturity structure. On the other hand, there is negative relationship between taxation rate with debt maturity structure. Furthermore, there is no significant relationship between business risk with maturity debt structure. The findings are consistent with tax hypothesis, while is not consistent with signaling hypothesis. There are also various correlation results in different industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Maturity Structure; Profitability; Dividend Policy; Business Risk