محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

فرایند تعدیل قیمت اوراق بهادار به‌وسیله انتشار اطلاعات جدید، حوزه‌ای از مطالعات است که توجه بسیاری از پژوهشگران رشته حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. در این حوزه، بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که آیا تعدیل قیمت‌ها در اثر انتشار اطلاعات جدید به‌شیوه‌ای بی‌طرفانه و سریع انجام می‌شود، و آیا افشاهای مختلف حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد؟
این پژوهش تغییر قیمت سهام در برابر اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پیش‌بینی‌شده را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده است. به‌منظور تحلیل فرضیه‌ها، تغییرات قیمت سهم در دو تاریخ: اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پـیش‌بینی‌شده و همچنین یک ماه بعد از آن بررسی شد.
جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌هایی است که در طول دوره یک‌ساله 1387 سهامشان به‌طور فعال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون‌های علامت و کای- دو تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که در روز اعلان سود خالص (واقعی و پیش‌بینی‌شده) و سود پیش‌بینی‌شده، بین فراوانی‌های مشاهده‌شده در تغییر قیمت رابطه معناداری دیده می‌شود؛ رابطه‌ای که حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی سود خالص پیش‌بینی‌شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Content of Net Earnings and the Stock Price Adjustment

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Somayeh Moosavi
  • Seyed Hossein Alavi Tabari
چکیده [English]

The process by which security prices adjust to the release of “new” information is an area of study which has received much attention in accounting and finance. In finance, the main interest has been whether prices adjust in a rapid and unbiased manner to new information. In accounting, the focus has been more on whether different accounting disclosures have information content.
The present paper attempts to study and inspect the changes in stock prices vis-à-vis actual net earnings and predicted net earnings announcements, in Tehran Stock Exchange. To analyze these hypotheses, changes in stock price during two days were considered. 1- The date of announcement of actual net earnings and predicted net earnings and 2- One month after the date of announcement of actual net earnings and predicted net earnings. Statistical population included companies actively traded in Tehran Stock Exchange throughout one-year period of 2008. Two hypotheses were made for this research and were analyzed by Sign and Chi-2 tests. Results show that there is the existence of information contents in predicted net earnings. Furthermore a significant relationship exists in frequency observations of price changes at announcement dates of actual net earnings and predicted net earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actual Net Earnings; Predicted Net Earnings; Changes in Stock Price; Earnings Announcement; Information Content