مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی‌های نامشهود می‌باشد. در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی‌های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی مربوط بودن این دارایی­ها در هر یک از مراحل چرخه عمر پرداخته شده است و داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، آزمون گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده­های 25 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1382 تا 1391 نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودباقیمانده و ارزش دفتری دارایی­های نامشهود با ارزش بازار سهام وجود دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، دارایی­های نامشهود در مرحله بلوغ و افول، بیشتر مربوط هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relevance of Intangible Assets Considering Firm's Life Cycle

نویسندگان [English]

  • javad moradi 1
  • hashem valipour 2
  • mehrdad salehi 3
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the relation of company life cycle with intangible assets relevance. In this research, first, intangible assets relevance has been investigated and then, the relevance of these assets is examined during each of the stages of firms' life, and finally, utilizing correlation analysis, multivariable regressions and Wald test the hypotheses are examined. The analysis of 25 firms during the period of 2004 to 2012 show that there is a positive and significant relation of book value of firm, abnormal earning and book value of intangible assets with the equity market value. Also the results show that among the life cycle stages of firm, the relevance of intangible assets is higher in maturity and decline stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relevance
  • intangible assets
  • Growth
  • Maturity
  • Decline
رحمانی، علی و قاسمی، مهسا (1392). ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده، پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 3، شماره 1، صص. 111-124.

کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 59، صص. 96-79.

 

Ahmed, K. and Falk, H. (2006). The Value Relevance of Management's Research andDevelopmentReporting Choice: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy 25, 231-264.

Alfredson, K. (2001). Accounting for Identifiable Intangibles - An Unfinished Standard- Setting Task. Australian Accounting Review 11, 12-21.

Amir, E. , Harris, T. S. and Venuti, E. K. (1993). A Comparison of the Value-Relevance of U. S. Versus Non-U. S. GAAP Accounting Measures Using Form 20-F,Reconciliations. Journal of Accounting Research 31, 230-264.

Anthony, J. H. and Ramesh, K. (1992). Association between Accounting PerformanceMeasures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis. Journal of Accounting and Economics 15, 203-227.

Ball, R. and Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Numbers. Journal of Accounting Research 6, 159-178.

Barth, M. E. (2000). Valuation-based Accounting Research: Implications for Financial Reporting and Opportunities for Future Research. Accounting and Finance 40, 7-31.

Beaver, W. H. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements. Journal of Accounting Research 6, 67-92.

Black, E. L. (1998). Life-Cycle Impacts on the Incremental Value-Relevance of Earnings and Cash Flow Measures. Journal of Financial Statement Analysis 4, 40-56.

Dickinson, V. (2009). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle (SSRN Working Paper). Retrieved April 13, 2010, http: //papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=755804.

Etner, W. H. (2008). Perspectives on Recent Capital Market Research. The Accounting Review 77, 453-474.

Givoly, H. and Shi, C. (2008). Accounting for Software Development Costs and the Cost of Capital: Evidence from IPO Underpricing in the Software Industry. Journal of Accounting, Auditing and Finance 23, 271-303.

Hanter, B. H. and Manry, D. (2005). The Value-Relevance of R&D and AdvertisingExpenditures: Evidence from Korea. The International Journal of Accounting 39, 155-173.

Hung, M. (2001). Accounting Standards and Value Relevance of Financial Statements: An International Analysis. Journal of Accounting and Economics 30, 401-420.

Lester, D. L. , Parnell, J. A. and Carraher, S. (2003). Organizational Life-Cycle: A Five Stage Empirical Scale. International Journal of Organizationak Analysis 11, 339-354.

Lev, B. and Zarowin, P. (2007). Capitalization of R&D and the InformativenessofStock Prices. European Accounting Review 16, 703-726.

Miller, M. H. and Modigliani, F. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review 48, 261-297.

Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics 5, 147-175.

Ohlson, J. A. (1995). Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation. Contemporary Accounting Research 11, 661-687.

Oswald, D. R. (2008). The Determinants and Value Relevance of the Choice of Accounting for Research and Development Expenditures in the United Kingdom. Journal of Business Finance & Accounting 35, 1-24.

Skinner, D. J. (2008). The Investment Opportunity Set and Accounting Procedure Choice. Journal of Accounting and Economics 16, 407-445.