آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحذ تهران مرکزی

چکیده

دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟
بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earning Management efficient contracting theory and its Role in Value Creation

نویسندگان [English]

  • Naghi Fazeli 1
  • Ramazan Ali Royaee 1
  • Zahra Pourzamani 2
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
چکیده [English]

Abstract: There are two theories for Earning Management (opportunistic theory and efficient theory). The aim of this research is to find which of earning management theories will be applicable in listed companies in Tehran Stock Exchange. In other words, we are seeking to answer whether the earning management will increase or decrease the firm value?
Therefore, based on the constraints, 198 listed companies were selected among various industries between 1385 and 1390. Independent variable is earning management, control variables are Size, OL, and the amount of independent variable for last year. Dependent variable is Firm value that is calculated by three criteria including ROE, Approximated Tobin's Q, and ROIC. Earning management is calculated by discretionary accruals method. We analyzed our hypothesis with SPSS and Clementine.
The results show that earning management in our sample companies is complied with efficient contracting theory. Also, we found that there is no relationship between earning management and ROE, but there is a positive and significant relationship between earning management and ROIC, as well as earning management and Tobin's Q.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earning management
  • Firm value
  • ROE
  • ROIC
  • Approximated Tobin's Q