بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش پژوهش- به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن‌ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به‌کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم‌چنین برای اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه‌گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد.
یافته‌های پژوهش- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت‌ها وجود دارد؛ هم‌چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه‌ به‌کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به‌گونه‌ای منفی تأثیرگذارند.
نتیجه‌گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که سرمایه فکری می‌تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت‌ها، از ورشکستگی آن‌ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between bankruptcy risk, intellectual capital and its components for the companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi
  • Mohammad Hossein Ghadiryian Arani
چکیده [English]

Purpose– The main purpose of this research is to empirically investigate the relationship between bankruptcy risk, intellectual capital (IC) and its components for listed companies in the Tehran Stock Exchange (TSE).
Design/methodology/approach– In order to achieve the purpose of the research, four hypotheses were proposed. Multiple linear regression analysis was examined to test the research hypotheses. The empirical data were drawn from a group consisting of 80 Iranian companies listed in the TSE, over the eight-years period of 2004 to 2011. Bankruptcy risk was measured by using Altman’s model and the IC and its components were measured using Pulic’s model.
Findings– The results of the hypotheses testing demonstrate that IC exhibits a negative significant relationship with the bankruptcy risk. Furthermore, there is a negative significant relationship between the bankruptcy risk and components of the IC (employed capital efficiency, human capital efficiency and structural capital efficiency).
Conclusion and originality/value– Since IC and its components are negatively related to the bankruptcy risk, it is concluded that IC can improve the financial performance and prevents failure. Therefore IC can decrease the economic, social and political consequences of the bankruptcy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • intellectual capital
  • Pulic’s Model
  • Tehran Stock Exchange