بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر یک از طبقات صورت جریان وجوه نقد با نسبت قیمت به درامد

نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا اطلاعات منتشر شده از طریق صورت جریان وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ بر این اساس تعداد 95 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار ، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation in net cash flow variations from each rank of cashflow statement with P/E

نویسندگان [English]

  • mahtab sardarizadeh
  • Azita Jahanshad
  • Ali Rohy
چکیده [English]

This paper investigates the relation between net cash flow from each part of cash flow statement and price to earning ratio (P/E). Cash flow statement is one of the assentional statement that shows companies ability in order to make cash, pay liabilities and financing. This information is important to determine companies' value; In addition they affect on investors' judgment and decisions. So in this paper we want to know whether net cash flow from each part of cash flow statement can affect P/E ratio, which is one of the important ratios in determining companies value? The sample in the research is companies from capital market which have more than 3years transaction and are categorized in 5 industries like: Automotive, Medicine product, Drinkable and Nutrients product, Cement and Petrochemical product from 1381 to1390. So 95 companies select for research. In order to test hypothesis we apply Correlation Coefficient and Regression model. Results show that there is meaningful negative relation between net cash flow from operation activities (NOA) and P/E, meaningful positive relation between net cash flow from Investments return activities (ROI) and P/E, meaningful negative relation between net cash flow from Investment activities (NOI) and P/E; but there is no relation between incoming tax (NOT) with P/E and net cash flow from financing activities (NOF) with P/E.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net Operating Activities
  • Net Investing Activities
  • Net Financing Activities
  • return on investment
  • Price to Earning Ratio