آزمون اثر مخارج سرمایه ای دولت بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the effects of government expenditures on Tehran stock exchange indexes

نویسنده [English]

  • parviz piri
چکیده [English]

Nowadays many of economic theorisians believes that budgeting policies of government and its expenditures affects on financial markets. In this paper, we tried to examine the effect of governmental capital expenditures to the main indexes of stock market in Iran.
To study the above issues, the real information about the capital expenditure of government and Tehran price index (TEPIX),industry index, 50 top companies index and selected industries index in the period of (1997-2011)with seasonal data were extracted and analyzed with field study approach. Thus this data’s had tested with using descriptive statistical and regression estimation models.
The results of the tests and estimated models show that there is a meaningful relation between government expenditures and TEPIX and selected industry index. Furthermore the study showed that these relations are into existence in the long run for these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • expenditures
  • TSE
  • index
  • VAR