بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیتة حسابرسی و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22051/jera.2020.29610.2616

چکیده

تنوع ساختار مالکیت و افزایش چشمگیر شرکت‌های دارای مالکیت خانوادگی در سال‌های اخیر، انجام پژوهش‌های متعدد در این خصوص را ضروری ساخته‌است، به همین دلیل، پژوهش حاضر به بررسی نقش ساختار مالکیت (خانوادگی یا غیر خانوادگی بودن شرکت) بر رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد. نمونه آماری پژوهش شامل 32 شرکت خانوادگی و 144 شرکت غیرخانوادگی است که برای دوره زمانی 1393 تا 1397 از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها با بهره‌مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی انجام گرفته‌است. عملکرد شرکت­ها بر اساس دو معیار بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده بازار اندازه‌گیری می‌شود و منظور از ویژگی‌های کمیته حسابرسی نیز تخصص مالی اعضا و استقلال آن­ها است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی، رابطه بین استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی را با بازده دارایی‌ها تعدیل می­کند. در حالیکه مالکیت خانوادگی بر رابطه بین استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با ارزش افزوده بازار تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Committee Effectiveness in Family & Non Family Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seddighi Roohollah 1
  • mahdi mahannejad 2
1 Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 MSc. Student of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Different ownership structure and remarkable increase of family-owned firms in recent years, necessitate doing numerous studies. Therefore, this study investigates effectiveness of audit committee in these types of firms compared to other firms. The sample of this study includes 32 family firms and 144 non-family firms listed in Tehran Stock Exchange from 2015 to 2019. Data analysis and hypotheses test is based on the multivariate regression model and panel data. Effectiveness of the audit committee is measured by two criteria of return on assets (ROA) and market value added (MVA). Audit committee measurement indicators include the size of the audit committee, the financial expertise of audit committee members, and the independence of the audit committee. The results show that family involvement reduces the effectiveness of audit committee size based on the criteria of return on assets and market value added as well as the effectiveness of the financial expertise of the members of the audit committee based on return on assets. However, the results indicate that family involvement does not affect the effectiveness of the Audit Committee's independence based on the criteria of return on assets and market value added, as well as the effectiveness of the financial expertise of the members of the Audit Committee based on the Market Value Added. ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family involvement
  • financial performance
  • Corporate Governance
  • Audit Committee
جامعی، رضا؛ رستمیان، آزاده. (1395). تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش‌بینی شده. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 8 (92) : 11-1.
خواجوی، شکرالله؛ اعتمادی جوریابی، مصطفی، منفرد مهارلویی، محمد؛ منصوری، شعله. (1392). مالکیت خانوادگی، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5 (19) : 136-110.
شیروانی، حامد؛ سروش‌یار، افسانه. (1398). بررسی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 7 (24) : 184- 165.
فخاری، حسین؛ فصیح، الهام. (1395). تأثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی). دانش سرمایه‌گذاری، 5 (20) : 164-145.
محمدرضایی، فخرالدین؛ تنانی، محسن؛ علی آبادی، ابوالفضل. (1398). خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 25 (1) : 70-51.
نمازی، محمد؛ مقیمی، فاطمه. (1398). بررسی نقش میانجی چالش‌های نوآوری در رابطه بین سازه‌های نوآوری و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10 (4) : 103-79.
نمازی، محمد؛ محمدی، محمد. (1389). بررسی کیفیت سود و بازده شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری و حسابرسی، 2 (2) : 194-159.
Agrawal, A. Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. The Journal of Law and Economics, 48 (2) : 371-406.
Agyemang-Mintah, P. , Schadewitz, H. (2018). Audit committee adoption and firm value: evidence from UK financial institutions, International Journal of Accounting & Information Management, 26 (1) : 205-226.
Ali, A. , Chen, T. Y. & Radhakrishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms, Journal of Accounting and Economics, 44 (1) : 238-286.
Al-Okaily, J. , Salama, N. (2019). Audit committee effectiveness and family firms: impacton performance, International Journal of Management Decision, 58 (2) : 1021-1034.
Al-Okaily, J. , Dixon, R. & Salama, A. (2019). Corporate governance quality and premature revenue recognition: evidence from the UK, International Journal of Managerial Finance, 15 (1) : 79-99.
Anderson, R. C. , Reeb, D. M. (2003). Founding-family ownership and firm performance: vidence from the S&P 500, The Journal of Finance, 58 (3) : 1301-1328.
Bartholomeusz, S. , Tanewski, G. A. (2006). The relationship between family firms and corporate governance, Journal of Small Business Management, 44 (2) : 245-267.
Blanco-Mazagatos, V. , Quevedo-Puente, E. & Delgado-García, J. B. (21016). How agency conflict between family managers and family owners affects performance in wholly family-owned firms: A generational perspective. Journal of Family Business Strategy, 7 (3) : 167-177.
Dana, L. E. , Smyrnios, K. X. (2010). Family business best practices: where from and where to? Journal of Family Business Strategy, 1 (1) : 40-53.
Fakhari, H. , Fasihe, E. (2017). The impact of family ownership on capital structure on accepted company in TSE (based on agency theory). Journal of Knowledge Investment, 5 (20) : 145-164. (In Persian (
Fakhroddin, M. , Tanani, M. (2018). Audit Failure: Audit Report Lag and Moderating Role of Family Ownership. The Iranian Accounting and Auditing Review, 1 (25) : 51-70. (In Persian)
García-Ramos, R. , García-Olalla, M. (2011). Board characteristics and firm performance in public founder-and nonfounder-led family businesses, Journal of Family Business Strategy, 2 (4) : 220-231.
Habbershon, T. G. , Williams, M. L. (1999). A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms, Family Business Review, 12 (1) : 1-25.
Hamadi, M. , Heinen, A. (2015). Firm Performance when Ownershiis very concentrated: Evidence from a Semiparametric Panel. Journal of Empirical Finance, 34 (2) : 172-194.
Ho, J. L. and Kang, F. (2013). Auditor choice and audit fees in family firms: evidence from the S&P 1500, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (4) : 71-93.
Jaggi, B. , Leung, S. (2007). Impact of family dominance on monitoring of earnings management by audit committees: evidence from Hong Kong, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16 (1) : 27-50.
Jaggi, B. , Leung, S. , Gul, F. (2009). Family control, board independence and earnings management: evidence based on Hong Kong firms, Journal of Accounting and Public Policy, 28 (4) : 281-300.
Jameii, R. , Rostamian, A. (2016). The Impact of Audit Committee Members' Financial Expertise on Predicted Earnings Properties. Journal Financial Accounting and Auditing Research, 8 (29) : 1-17. (In Persian)
Khajavi, Sh. , Etemadi Jouryabi, M. , Monfared MaharLoei, M. , Mansouri, Sh. (2013). Family ownership, board composition and quality of financial reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting, 5 (3) : 110-136. (In Persian (
Kusnadi, Y. , Leong, K. S. , Suwardy, T. & Wang, J. (2016). Audit committees and financial reporting quality in Singapore, Journal of Business Ethics, 139 (1) : 197-214.
Leung, S. , Richardson, G. & Jaggi, B. (2014). Corporate board and board committee independence firm performance, and family ownership concentration: an analysis based on Hong Kong firms, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 10 (1) : 16-31.
Massis, A. Kotlar, J. Campopiano, G. & Cassia, L. (2013). Dispersion of family ownership and the performance of small-to-medium size private family firms, Journal of Family Business Strategy, 4 (2) : 166-175.
Melin, L. , Nordqvist, M. (2007). The reflexive dynamics of institutionalization: the case of the family business, Strategic Organization, 5 (3) : 321-333.
Mustakallio, M. , Autio, E. & Zahra, S. A. (2002). Relational and contractual governance in family firms: effects on strategic decision making, Family Business Review, 15 (3) : 205-222.
Namazi, M. , Moghimi, F. (2019). Investigating the Effect of Innovation Growth Constructs and Mediating Role of Innovation Challenges on Financial and Economic Performance of Tehran Stock Exchange Companies. Financial Accounting Research, 4 (10) : 79-104. (In Persian)
Namazi, M. , Mohammadi, M. (2010). An Investigation of the Earnings Quality of Family Firms and Non-family Firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 2 (2) : 159-194. (In Persian)
Shirvani, H. , Soroushyar, A. (2019). Investigating the Effect of Concentrated Ownership in Family and Non-Family Firms on Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 7 (24) : 165-184. (In Persian)
Sultana, N. (2015). Audit committee characteristics and accounting conservatism, International Journal of Auditing, 19 (2) : 88-102.
Wilbanks, R. M. , Hermanson, & D. R. , Sharma, V. D. (2017). Audit committee oversight of fraud risk: the role of social ties, professional ties, and overnance characteristics, Accounting Horizons, 31 (3) : 21-38.
Xie, B. , Davidson, W. N. , Dadalt & P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee, Journal of Corporate Finance, 9 (3) : 295-316.