تدوین چارچوب جامع افشای اطلاعات در موسسات اعتباری با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22051/jera.2019.27160.2475

چکیده

افشای اطلاعات مفهومی چندوجهی به­شمار می­رود و شامل افشای اطلاعات در زمینه­های مختلف نظیر مالی، حاکمیت شرکتی و زیست محیطی می‌باشد. هدف اصلی تحقیق، ارائه چارچوب جامع افشا اطلاعات از طریق بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی و بومی­سازی مؤلفه­های افشا با توجه به شرایط محیطی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا می­باشد. بدین­منظور از روش­های کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و استفاده از روش فراترکیب، چارچوب اولیه افشا برای موسسات اعتباری استخراج گردید و سپس از طریق مصاحبه با 16 خبره بانکی، داده­های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل تم بررسی شد. چارچوب استخراجی از مرحله قبل، متناسب با محیط کشور تکمیل و بومی­سازی شده است. براساس یافته­های تحقیق، افشای مواردی مانند طرح علاج و افشای مبلغ تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به کارایی سیستم بانکداری کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Comprehensive Information Disclosure Framework in Credit Institutions through Meta-synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • raziyeh bordbar 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting Faculty of Management at University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting at University of Tehran-Alborz Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Information disclosure is a multilateral concept and comprises disclosure of information in different financial, corporate governance, and more areas. The main objective of the study is providing a comprehensive disclosure framework in credit institutions through review of valid papers and localization of the disclosure components, taking into account the country's conditions and the law for usury-free banking. To do so, a combination of qualitative and quantitative methods is applied. First, the initial disclosure framework for credit institutions is extracted using the review of relevant literature and applying the meta-synthesis method. Then, through interviews with 16 banking experts and analyzing the obtained data, the framework derived from the previous step is completed and localized. According to the research findings, disclosure of items such as recovery and resolution plan, the amount of directed credits from the government, and so on will contribute to banking industry efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Disclosure
  • Credit Institutions
  • law for Usury-free Banking
بدری، احمد؛ زمان زاده، حمید. (1396). تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی. فصلنامه پژوهش­های پولی و بانکی، 34، 621-656.
تقی نتاج، غلامحسن؛ بحری ثالث، جمال؛ قادری، قدرت. (1397). تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت افشاء. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4 (7)، 127-151.
جمشیدی، سعید (1391). بانکداری اسلامی (چاپ اول). تهران: انتشارات گپ.
حاجیان، نجمه؛ رحمانی، علی؛ انواری رستمی، علی اصغر؛ آذر، عادل. (1396). ارائه شاخص رتبه­بندی شفافیت اطلاعاتی برای شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های نوین حسابداری و حسابرسی، 1 (4)، 9-38.
دلقندی، ابوالفضل. (1376). بررسی ساختارهای مالی و حسابداری عملیات بانکی بدون ربا. مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران.
رحمانی، علی؛ بشیری منش، نازنین. (1393). مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران. مجله پژوهش حسابداری، 4 (15)، 35-67.
رضوی زاده، ندا؛ محمد پور، احمد. (1389). برساخت تفسیری تجربه زیسته خیّران مدرسه‌ساز. مجله راهبرد فرهنگ، 3 (10)، 41-65.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1386). آیین نامه راهبری شرکتی. تهران: انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388). روش‌ تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
صدیقی خویدک، فریده. (1394). سطح افشا و عوامل تعیین‌کننده آن در بانک‌ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران.
عالیور، عزیز. (1365). افشا در گزارشگری مالی (چاپ اول). تهران: نشر سازمان حسابرسی.
عبداللهی، حسین؛ تقی نتاج، غلامحسن؛ موسویان، سیدعباس. (1396). الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 17 (68)، 153-184.
فرزانه کندری، نرگس؛ شامی زنبجانی، مهدی؛ مانیان، امیر؛ حسن زاده، علیرضا. (1397). ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی­های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب. پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 4 (94) ، 1418-1450.
فخاری، حسین؛ فلاح محمدی، نرگس. (1388). بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1 (4)، 148-163.
کاشانی­پور، محمد؛ زنجیردار، مجید؛ پارچینی پارچین، سیدمهدی؛ بابازاده، سیدجواد. (1392). رابطه بین افشای اختیاری و مکانیزم­های حاکمیت شرکتی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (19)، 43-68.
مرادی، محمد. (1393). طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تأکید بر نقش اقلام تعهدی. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 7 (25)، 76-99.
موسی خانی، محمد؛ مانیان، امیر؛ محمودی، جعفر؛ حسن کارگر محمد. (1396). ارائه چارچوب جامع راهبری فناوری اطلاعات و بومی­سازی آن برای صنعت خودروی ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 9 (1)، 143-165.
ولی­پور، هاشم؛ طالب­نیا، قدرت­اله؛ احمدی، رضا. (1393). بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری. فصلنامه حسابداری مدیریت، 7 (21)، 71-81.
یوسفی، مجید؛ اسماعیلی؛ جواد. (۱۳۸۶). مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن در ایران. اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، تهران.
Abeywardana, Erandi ; K. M. Panditharathna. (2016). The extent and determinants of voluntary disclosures in annual reports: Evidence from banking and finance companies in Sri Lanka research. Journal of Finance and Accounting, 5 (4) , 147-162.
Alivar, Aziz.(1986). Disclosure in financial reporting. Tehran: Auditing organization. (In Persian)
Abdollahi, hossein; Taghinataj, gholamhassan; Mousavian, Abbas.(2017). Desirable accounting model suitable for a usury-free banking system. Journal of Islamic economics, 17 (68) , 153-186. (In Persian)
Badri, Ahmad; Zamanzadeh, hamid.( 2017 ). Neutralization analysis of banking system balance sheet on monetary variables and modalities of this nestralization. Journal of Monetary and Banking Research, 10 (34) , 621-656. (In Persian)
Baumann, Ursel ; W. Nier, Erlend. (2004). Disclosure, volatility, and transparency: An empirical investigation into the value of bank disclosure. Economic Policy Review, 10 (2) , 176-189.
Braun, v and Clarke, v. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology Journal, 2 (1) , 123-140.
Dalghandi, Abolfazl.(1997). Investigating the financial and accounting structure of usury-free banking. Eighth Islamic Banking Conference, Tehran. (In Persian)
Fakhari, Hossein; Fallah mohammadi, Narges. (2009). Investigating the effect of disclosure on stock liquidity. Journal of Accounting Research, 1 (4) , 148-163. (In Persian)
Farzaneh Kondori, Narges; Shami Zanjani, Mehdi; Manian, Amir; HasanZadeh, Alireza.) 2018 (. Presenting a framework for explaining the competencies of chief knowledge officer through Meta-Synthesis method. Journal of Information and Prossesing Management, 33 (4) , 1418-1450. (In Persian)
Ahmed Haji, A ; and Anum Mohd Ghazali, N.  (2013). The quality and determinants of voluntary disclosures in annual reports of Shari’ah compliant companies in Malaysia. Humanomics, 29 (1) , 24-42.
Hajiyan, Najmeh; Rahmani, Ali; Anvari Rostami, Aliasghar; Azar, Adel.( 2018 ). Preparing information transparency rating index in Iran. Jornal of New Research in Accounting and Auditing, 1 (4) , 9-38. (In Persian)
Htay, S. N. & Rashid, A. (2012). The Impact of corporate governance on the voluntary accounting, International Review of Business Research Papers, 8 (1) , 196 – 210.
Jamshidi, saeed.( 2012 ). Islamic banking. Tehran: gap. (In Persian)
Kvale Steinar. (1996 ). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. California: Sage Publications.
Moradi, Mohammad.( 2014 ). Presentation of earnings quality model in Tehran stock exchange: Emphasizing on the role of accruals. Journal of Accounting and Auditing Research, 7 (25) , 76-99. (In Persian)
Mousa khani, Mohammad; Manian, Amir; Mahmoodi, Jafar; Kargar, Mohammad Hasan.( 2018 ). A comprehensive framework for information technology governance and localizing it for automotive industry of Iran. Journal of Information Technology Management, 9 (1) , 141-165. (In Persian)
Ousama, A. A. & Fatima, A. H. (2010). Voluntary disclosure by Shariah approved companies: an exploratory study. Journal of Financial Reporting and Accounting, 8 (1) , 35-49.
Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. International Journal of Accounting, 33 (5) , 605−631.
Rahmani, Ali; Bashirimanesh, Nazanin.) 2014 (. A review of the literature on disclosure in Iran. Journal of Accounting Research, 4 (15) , 35-67. (In Persian)
Razavizadeh, Neda and Mohamadpoor, Ahmad. (2010). Interpretation of experience in the construction of the school building. Journal of Culture Strategy, 3 (10) , 17-34.
Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc.
Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abas; Hejazi, Elaheh.) 2009 (. Research method in Behavioral Science, Tehran: Agah Publication. (In Persian)
Securities & Exchange organization. (2007). Corporate governance regulation. Tehran: Securities & Exchange organization publication. (In Persian)
Sedigi, Faride.) 2015 (. Disclosure level and its determinants in Banks with emphasis on corporate governance mechanisms and Islamic centrality. Master's Thesis for Accounting, Tehran University, Tehran. (In Persian)
Shahul Hameed & Ibrahim, M. (2004). Alternative disclosure and performance measures for Islamic banks. Second Conference on Administrative Sciences, International Islamic university Malaysia.
Sherif, Ismail. (2015). Accountability practices of Islamic banks: A Stakeholders' Perspective, (A Doctoral Thesis) , Plymouth University, New Hampshire, United Kingdom.
Tagi Nataj, Gholamhasan; Bahri Sales, Jamal؛ Ghaderi, Ghodrat.( 2018 ). The impact of corporate governance quality on the financial performance of banks with emphasis on the moderating role of disclosure quality. Journal of Islamic Banking & Financial Research, 4 (7) , 127-151. (In Persian)
Usefi, Majid; Esmaeli, Javad.) 2007 (. Risk management in electronic banking and its challenges in Iran. First International Conference on Electronic Banking, Tehran. (In Persian)