ویژگی های حسابرس و احتمال ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران،

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران،

10.22051/jera.2020.30982.2672

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی­های حسابرس و احتمال ورشکستگی است. در این پژوهش از متغیرهایی نظیر حق­الزحمه حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت، به­عنوان ویژگی­های حسابرس و برای محاسبه احتمال ورشکستگی از شاخص­ ورشکستگی آلتمن (2000) و شاخص بومی شده کردستانی و همکاران (1393)، (که متناسب با محیط اقتصادی و مالی ایران طراحی شده) استفاده شده است. برای این منظور، داده­های 98 شرکت در بازه زمانی 1384-1396 با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین ویژگی­های حسابرس مورد بررسی با احتمال ورشکستگی بدست آمده از طریق مدل آلتمن (2000) می­باشد. از طرفی نتایج پژوهش نشان می­دهد که ویژگی­های حسابرس رابطه معناداری با شاخص ورشکستگی بومی شده دارند. مطابق با این نتایج، شرکت­هایی که حق­الزحمه حسابرسی بالاتری داشته و توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده­اند، از احتمال بیشتری برای ورشکستگی برخوردارند. همچنین، شرکت­هایی که توسط موسسات با دوره تصدی بالا و متخصص در صنعت حسابرسی شده­اند، از احتمال کمتری برای ورشکستگی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor Characteristics and Bankruptcy Probability

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Alavi 1
  • mohsen memarian 2
1 Assistant Professor of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Msc. of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relation between auditor characteristics and probability of bankruptcy. This study uses variables such as auditor fees, audit-firm size, audit-firm tenure, and auditor industry specialization as auditor characteristics. Also the study uses Altman (2000) and Kordestani at el (2014) as bankruptcy Indices. Data collected from 98 firms over the period 2005-2015 are analyzed using logistic regression. The results indicate that there is no significant relation between the auditor's characteristics and the probability of bankruptcy obtained through Altman's model. On the other hand, findings show that firms which have higher audit fees and are audited by large audit firms are more likely to default (calculated by the Kordestani model). In addition, firms audited by long-tenured auditor firms and industry-expert auditors are less likely to go bankrupt. ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Audit
  • Auditor characteristics
  • Bankruptcy Prediction
  • Logistic Regression
ایزدی نیا، ناصر؛ میرزائی، مهدی. (1394). تأثیر ارزش­گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (2)، 73-96.
برادران حسن­زاده، رسول؛ تلخابی، فاطمه؛ قجربیگی، مهسا. (1395). مروری بر عوامل مؤثر بر تعیین حق­الزحمه حسابرسی صورت­های مالی. حسابدار رسمی، 32، 89-100.
بنی­مهد، بهمن؛ اکبری، رضا. (1389). بررسی رابطه بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس. مجله حسابداری مدیریت، 3 (6)، 41-47.
بهارمقدم، مهدی؛ جوکار، حسین؛ شمس­الدینی، کاظم؛ حمزه­نژاد، سجاد. (1398). اثر تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری. پژوهش­های تجربی حسابداری، 4 (34)، 298-271.
پیری، پرویز؛ قربانی، ماریه. (1396). ارزیابی رابطه بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل و کیفیت سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 24 (4)، 483-502.
داغانی، رضا؛ حاجیان، نجمه؛ طلوعی، کبری. (1398). تأثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیئت­مدیره و ویژگی­های حسابرس بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 4 (34)، 325-299.
سجادی، سیدحسین؛ دلفی، مهدی. (1390). چرخش اجباری حسابرسان: پی آمدهای متفاوت در شرکت­های کوچک و بزرگ.، مجله حسابدار رسمی، 13، 78-81.
صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، محمود؛ سدیر نوغانی، حجت. (1392). بررسی رابطه حق­الزحمه حسابرس و عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بور اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 20 (3)، 1-21.
کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید. (1393)، ارزیابی توان پیش­بینی مدل­های ورشکستگی (مقایسه مدل­های اولیه و تعدیل­شده). دانش حسابرسی، 55 (3)، 51-70.
مهرانی، کاوه؛ ناطقی، سمیرا؛ تحریری، آرش. (1397). مروری بر پژوهش­های حسابرسی در ایران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25 (1)، 159-179.
شورورزی، محمدرضا؛ زنده­دل، احمد؛ اسماعیل­زاده سیاه­باغی، مهدی. (1390). مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش­بینی ورشکستگی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 18 (65)، 63-78.
Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 2 (4) ,589-09.
Altman, E. I. (2000). Predicting Financial distress of companies: Revisiting the z-score and Zeta Models. New York University, 2-54.
Altman, E. I. , Iwanicz-Drozdowska, M. , Laitinen, E. K. , & Suvas, A. (2015). Financial and non-Financial variables as long-horizonpredictors of bankruptcy, working paper.
Andres, J. D. , Landajo, M. & Lorca, P. (2012). Bankruptcy prediction models based on multinorm analysis: An alternative to accounting ratios. Knowledge-Based Systems. 30: 67-77.
Bahar Moghadam, M. , Jokar, H. , Shamsaldini, K. , & Hamze Nejad, S. (2020). Audit Quality Moderating Effects On The relation between Accounting Information Quality and Investment Efficiency. Emperical Research In Accounting. 34 (4) , 271-298. (in Persian)
Balsem, S. , & Krishnan, J. , & Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of practice and Theory, 22 (2) , 71-97.
BaniMahd, B. , Akbari, R. (2010) Investigation of the Association between Z’Altmans Bankruptcy Index and Auditor Change. Management Accounting. 6 (3) , 41-47. (in Persian)
Beaver, W. H. , Correia, M. , & McNichols, M. F. (2012). Do differences in financial reporting attributes impair the predictive ability of financial ratios for bankruptcy?. Review of Accounting Studies, 17 (4) , 969-1010.
Beaver, W. H. , McNichols, M. F. , & Rhie, J. W. (2005). Have financial statements become less informative? Evidence from the ability of financial ratios to predict bankruptcy. Review of Accounting Studies,
 10 (2) , 93-122.
Behn, B. K. , Choi, J. H. , & Kang, T. (2008). Audit quality and properties of analyst earnings forecasts. The Accounting Review, 83 (2) , 327-349.
Blay, A. D. & Geiger, M. A. (2013). Auditor fees and auditor independence: Evidence from going concern reporting decisions. Contemporary Accounting research, 30 (2) , 579-606.
Carcello, J. V. , & Nagy, A. L. (2004b). Client size, auditor spelization and fraudulent financial reporting. Managerical Auditing Journal,19 (5) ,651-668.
Chen,c. Y. , Lin, C. J. , & Lin, Y. C. (2008). Audit partner tenure, audit firm tenure, and dicretionaryaccruals: Does long auditor tenure impair earnings quality?. Contemporary accounting research, 25 (2) , 415-445.
Daghani, R. , Azizkhani, M. , & shailer, G. (2018). Audit Firm and Audit Quality in a Constrained Market. The International Journal of Accounting. 53 (3) , 167-182.
Daghani, R. , Hajian, N. , & Tolouie, K. (2020). Effects of the Boards Ownership and Oversight Structure And Audit Characteristics On Earning Management. Emperical Research In Accounting,34 (4) ,299-325. (in Persian)
DeAngelo, L. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3, 269-305.
DeFond, M. L. , Lim, C. Y. , & Zang, Y. (2012). Do auditors value client conservatism. working pape: University of Southern California, Singapore Management University.
Farber, D. B. (2005). Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter?. The Accounting Review, 80 (2) , 539-561.
Fedorova, E. , Gilenko, E. & Dovzhenko, S. (2013). Bankruptcy prediction for Russian companies: Application of combined classifiers. Expert Systems with Applications. 40 (18) , 7285-7293.
Francis, J. (1984). The effect of audit firm size on audit prices: a study of the Australian market. Journal of Accounting and Economics,6 (2) ,133-51.
Francis, J. R. (2011). A framework for understanding and researching audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (2) , 125-152.
Gabriella, V. , Greco, G. , Allegrini, M. (2018). External audit and bankruptcy prediction. Journal of Management and Governance,22 (2) ,112-130.
Gul, F. A. , Fung, S. Y. K. , & jaggi, B. (2009). Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tnure and auditors industry expertise. Journal of Accounting and Economics, 47 (3) , 265-287.
Gul, F. A. , Zhou, G. S. , & Zhou, X. K. (2013). Investor protection, firm informational problems, Big N auditors, and cost of dept around the world. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (3) , 1-30.
Hoitash, R. , & Markelevich, A. , Barragato, C. (2005). Auditor fees, abnormal fees and audit quality before and after the Sarbanes-Oxley Act. Social Electronic Publishing, 3-10.
Izadiniya, N. , Mirzaiee, M. (2015). The Impact of Highly Valued on the Relation between Audit Quality and Discretionary Accruals. Emperical Studies in Financial Accounting. 45 (12) , 31-80. (in Persian)
Jensen, M. C. Mekling W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics. 3, 305-360.
Khurana, I. K. , & Raman, K. K. (2004). Litigation risk and financial reporting credibility of big 4 versus non-Big 4 audits: Evidence from Angelo-American countries. The Accounting Review, 79 (2) , 473-495.
Lai, K. W. , & Gul, F. A. (2008). Was audit quality of Laventhol and Horwath poor?. Journal of accounting and public policy, 27 (3) , 217-237.
Lam, K. C. (1998). Risk Adjusted Audit Pricing: Theory and Empirical Evidence. Ph. D thesis. University of Toronto.
Mansi, S. A. , & Maxwell, W. F. , & Miller, D. P. (2004). Does auditor quality and tenure matter to investors? Evidence from the bond market. Journal of Accounting Research, 42 (4) , 755-793.
Mehrani, M. , Nateghi, S. , Tahriri, A. (2018). A Review of Audit Research in Iran. Journal of Accounting and Ayditing Review, 25 (1) , 159-179. (in Persian)
Minutti-Meza, M. (2013). Does auditor industry specialization improve audit quality?. Journal of Accounting Research, 51 (4) , 779-817.
Moore, D. A. , & Loewenstein, G. (2004). Self-interest, automaticity, and the psychology of conflict of interest. social justice research,17 (2) ,189. 202
Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of accounting research, 18 (1) , 109-131.
Owhoso, V. E. , & Messier, W. F. , & Lynch, J. G. (2002). Error detection by industry-specialized teams during sequential audit review. Journal of Accounting Research, 40 (3) , 883-900.
Piri, P. , Gorbani, M. (2017). Evaluation the Relationship between the Type of Independent Auditor's Opinion and Earnings Quality. Quarterly journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 24 (4) , 483-502. (in Persian)
Reichelt, K. J. , & Wang, D. (2010). National and office-specific measures of auditor industry expertise and effects on audit quality. Journal of Accounting Research, 48 (3) , 647-686.
Robinson, D. (2008). Auditor independence and auditor-provided tax ervice: Evidence from going concern audit opinions prior to bankruptcy filings. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27 (2) , 31 – 54.
Simunic, D. (1984). Auditing, consulting, and auditor independence. Journal of Accounting Research, 22 (2) , 679-702.
Warner, J. (1977). Bankruptcy costs: Some evidence. Journal of Finance. 32:337-347.
Whitaker, R. (1999). The early stage of financial distress. Journal of economics and finance, 23 (2) , 123 –133.