بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.

2 دانشیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها، یکی از چالش­های مهم سرمایه­گذاران و سایر ذینفعان در بازار سرمایه می­باشد. به طوری که، تشخیص به­موقع شرکت­های در معرض ورشکستگی، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع زیان­های احتمالی آن­ها جلوگیری نماید. با این وجود، علیرغم تلاش­های فراوان در این حوزه (عموما توجه به معیارهای کمی)، تاکنون روش جامعی جهت پیش­بینی ورشکستگی تدوین نشده است. از این­رو توجه به معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی به­منظور پیش­بینی ورشکستگی نیز می‌تواند سودمند باشد. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد؛ تا با بررسی تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت­مدیره به­عنوان یکی از معیارهای کیفی، به پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها بپردازد. پژوهش حاضر از اطلاعات 476 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته­شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال­های 1390 تا 1396 استفاده می­نماید. به­ منظور آزمون فرضیه­های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته­ها حاکی از آن است که، لحن قضایی گزارش فعالیت هیأت مدیره از قابلیت پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tone of Board Activity Report and Bankruptcy Prediction

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Toorchi 1
  • mahmoud lari dashtebayaz 2
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Humanities, Department of Accounting, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran.
2 Associate Prof of Accounting Group, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

A firm bankruptcy prediction is one of the important challenges of investors and other stakeholders in the capital market, because timely detection of firms exposed to bankruptcy can largely prevent potential losses. Nevertheless, despite numerous efforts in this field (generally considering quantitative criteria) , a comprehensive method for predicting bankruptcy has not been developed yet. Therefore, considering qualitative criteria along with quantitative criteria in order to predict bankruptcy may be beneficial. This study attempts to investigate the effect of tone of Board activity reports as one of the qualitative criteria, on predicting a firm bankruptcy.  The present study uses data of 476 year-firm listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2011 to 1396. In order to test the hypotheses, logistic regression method is used.Findings indicate that the qualitative criteria (negative and judicial tone) of financial reports may not predict a firm bankruptcy. In other words, tone of financial reports does not provide investors and stakeholders with a suitable tool for predicting bankruptcy. ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy Prediction
  • Financial Reports
  • Tone
اسمعیلی، سهیلا؛ گوگردچیان، احمد. (1396). پیش­بینی ورشکستگی مالی با استفاده از صورت جریان نقدی: رهیافت شبکه عصبی مصنوعی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (4)، 879- 901.
باقری ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس زاده، محمدرضا. (1397). خوانایی صورت­های مالی و حساسیت سرمایه­گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری. چشم انداز مدیریت مالی، 8 (23)، 103-87.
بذرافشان، آمنه؛ عارف­منش، زهره. (1393). رفتار سود در شرکت­های ورشکسته: نقش حسابرس، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2 (4)، 1- 14.
پیرایش، رضا؛ داداشی آرانی، حسن؛ برزگر، محمدرضا. (1396). ارائه مدل ریاضی پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهاران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8 (31)، 187- 200.
پورکریم، محمد؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ بحری ثالث، جمال؛ فلاوندی، حسن. (1397). تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران. پژوهش­های حسابداری مالی، 10 (3)، 44-21.
حسینی، محسن؛ رشیدی، زینب. (1392). پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک. پژوهش­های حسابداری مالی، 5 (3)، 105- 130.
خواجوی، شکراله؛ امیری، فاطمه السادات. (1392). شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در ورشکستگی شرکت­ها با استفاده از تکنیک TOPSIS-AHP. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10 (38)، 69- 90.
خواجوی، شکراله؛ قدیریان آرانی، محمدحسین. (1397). توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی. دانش حسابداری، 9 (1)، 35- 61.
رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی. (1397). خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. پژوهش­های حسابداری مالی، 10 (4)، 58-43.
رضوانی، روح اله. (1389). تحلیل محتوا. مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، 2 (3)، 156-137.
رهنمای رود پشتی، فریدون؛ نیکو مرام، هاشم؛ نونهال نهر، علی اکبر. (1391). ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش­های توضیحی حسابداری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 19 (2)، 47 -72.
سلیمانی، غلامرضا. (1389). ارزیابی کارایی الگوی پیش­بینی بحران مالی برای شرکت­های ایرانی. دانش حسابداری، 1 (2)، 139- 160.
صمدی، سعید؛ سهیلی، سیروس؛ کبیری پور، وحید. (1392). تحلیل تأثیر فرصت­های رشد بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری شیراز، 5 (1)، 168-141.
غلامی مقدم، فائزه؛ حصارزاده، رضا؛ ساعی، محمدجواد. (1396). معیارهای واژه محور و معیارهای سنتی تقلب در گزارش­های مالی: شواهدی از یک مطالعه اکتشافی. راهبرد مدیریت مالی، 6 (1)، 92-73.
کردستانی، غلامرضا؛ لطفی، احمد. (1390). بررسی ارتباط بین خطای پیش­بینی سود و اقلام تعهدی. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 3 (2)، 78-63.
کرمی، غلامرضا؛ سید حسینی، سید مصطفی. (1391). سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش­بینی ورشکستگی. دانش حسابداری، 3 (10)، 93- 116.
محسنی، رضا؛ رحیمیان ینگجه، سمیرا. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی با بهره­گیری از کارایی به عنوان یک متغیر پیش­بینی کننده مبتنی بر رهیافت پنل دیتا لاجیت. فصلنامه اقتصاد مقداری، 15 (2)، 111- 130.
میرعلی، مهدیه؛ غلامی مقدم، فائزه؛ حصارزاده، رضا. (1397). بررسی رابطه بین لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار. پژوهش­های دانش حسابداری مالی، 5 (3)، 98-81.
نمازی، محمد؛ حاجیها، زهره؛ چناری، حسن. (1397). مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای مؤثر مدیریت سود واقعی بر پیش­بینی ورشکستگی. راهبرد مدیریت مالی، 6 (4)، 27-1.
نوربخش حسینی، زینب؛ ساعی، محمد جواد؛ عباس­زاده، محمد رضا. (1395). بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه­بندی شرکت­ها و نیکویی برازش مدل علّی نقدینگی. دانش حسابداری، 7 (25)، 114- 123.
Andreou, P. C. , Karasamani, I. , Louca, C. , & Ehrlich, D. (2017). The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment. Journal of Business Research, 79, 107-122.
Asay, H. S. , Elliott, W. B. , & Rennekamp, K. (2016). Disclosure readability and the sensitivity of investors' valuation judgments to outside information. The Accounting Review, 92 (4) , 1-25. ‏
Bazrafshan, A. , Aref Manesh, Z. (2015). Earnings behavior in bankrupt firms: the role of auditor, Asset Management & Financing, 2 (4) , 1- 14. [in Persian]
Bagheri Azghandi, A. , Hesarzadeh, R. , Abbaszadeh, M. R. (2018). Readability of Financial Statements and the Sensitivity of Investors to Use of Accounting Information, Financial Management Perspective, 8 (23) 87- 103. [in Persian]
Campbell, J. Y. , Hilscher, J. , & Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. The Journal of Finance, 63 (6) , 2899-2939.
Chen, Y. J. (2014). Detecting fraud in narrative annual reports. Available at SSRN 2511629.
Davis, A. K. , Piger, J. M. , & Sedor, L. M. (2012). Beyond the numbers: Measuring the information content of earnings press release language. Contemporary Accounting Research, 29 (3) , 845-868.
Esmaeili,S. , Googerdchian, A. (2017) Predicting Corporation Bankruptcy Using Cash Flow Statement: Applying Artificial Neural Network. Organizational Culture Management, 15 (4) , 879- 901. [in Persian]
Garcia, D. (2013). Sentiment during recessions. The Journal of Finance, 68 (3) , 1267-1300.
Gholami Moghaddam, F. , Hesarzadeh, R,. Saei, M. J. (2013). Bankruptcy Prediction of Companies listed Corporations in Tehran Stock Exchange by Using Decision Tree and Logistic Regression. Journal of Financial Management Strategy, 6 (1) , 73- 92. [in Persian]
Henry, E. (2008). Are investors influenced by how earnings press releases are written?. The Journal of Business Communication (1973) , 45 (4) , 363-407. ‏
Hosseini, M. , Rashidi, Z. (2013). Bankruptcy Prediction of Companies listed Corporations in Tehran Stock Exchange by Using Decision Tree and Logistic Regression. Financial Accounting Research, 5 (3) , 105- 130. [in Persian]
Huang, X. , Teoh, S. H. , & Zhang, Y. (2014). Tone management. The Accounting Review, 89 (3) , 1083-1113.
Karami, G. , Seyed Hosseini, S. S. (2012). Usefulness of accounting information vs. market information in bankruptcy Prediction. Accounting Knowledge, 3 (10) , 93- 116. [in Persian]
Khajavi, SH. , Ghadirian Arani, M. (2018). anagerial Ability, Financial Performance and Bankruptcy Risk. Accounting Knowledge, 9 (1) , 35- 61. [in Persian]
Khajavi, SH, Amiri, F. (2013). Recognition of Efficient Factors Affecting in companies’ bankruptcy using TOPSIS_AHP. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly. 10 (38) , 69- 90. [in Persian]
Kim, C. F. , Wang, K. , & Zhang, L. (2016). Readability of 10-K reports and stock price crash risk.
Iatridis, G. E. (2016). Financial reporting language in financial statements: Does pessimism restrict the potential for managerial opportunism?. International Review of Financial Analysis, 45, 1-17.
Lorsbach, T. (2019). Word Power: Content Analysis in the Presence of Competing Information. Available at SSRN 3316089.
Lopatta, K. , Gloger, M. A. , & Jaeschke, R. (2017). Can Language Predict Bankruptcy? The Explanatory Power of Tone in 10‐K Filings. Accounting Perspectives, 16 (4) , 315-343.
Mayew, W. J. , Sethuraman, M. , & Venkatachalam, M. (2014). MD&A Disclosure and the Firm's Ability to Continue as a Going Concern. The Accounting Review, 90 (4) , 1621-1651.
Melloni, G. , Stacchezzini, R. , & Lai, A. (2016). The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports. Journal of Management & Governance, 20 (2) , 295-320.
Mirali, M. , Gholami moghaddam, F. , Hesarzadeh, R. (2018). Investigation of the Relationship between Financial Reporting Tone with Future Corporate Performance and Market Return. Empirical Research of Financial Accounting, 5 (3) , 81- 98. [in Persian]
Mohseni, R. , rahimian Yangje, S. (2018). Bankruptcy prediction by using efficiency as a predictor variable based on Logit Panel data. Quantitative Economics, 15 (2) , 111- 130. [in Persian]Namazi, M. , Hajiha, Z. , Chenaribokat, H. (2018). Modeling and Identifying Hierarchy of the Effective Measures of the Earning Management on the Prediction of the Bankruptcy. Journal of Financial Management Strategy, 6 (4) , 1- 27. [in Persian]
Nourbakhsh Hosseini, Z. , Saei, M. J. , Abbaszadeh, M. R. (2016). Effects of Different Definitions of Firm Size on Ranking and Goodness of Fit in Causal Liquidity Model. Accounting Knowledge, 7 (25) , 114- 123. [in Persian]
Pirayesh, R. , Dadashi Arani, H. , Barzegar, M. (2017). Mathematical model design for predicting bankruptcy of companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Financial engineering and securities managemen, 8 (31) , 187- 200. [in Persian]
Pourkarim, M. , Jabbarzadeh Kangarloue, S. , Bahri Sales, J. , Galavandi, H. (2018). Impact of Earnings Management on Tone of Financial Reporting in Iranian Accounting System. Financial Accounting Researches, 10 (3) , 21- 44. [in Persian]
Purda, L. , & Skillicorn, D. (2015). Accounting variables, deception, and a bag of words: assessing the tools of fraud detection. Contemporary Accounting Research, 32 (3) , 1193-1223.
Rahnamay Roodposhti, F. , Nikoomaram, H. , Nonahal Nahr, A. A. (2012). Evaluating the Effects of Language Judgmental and Cognitive Approaches in Accounting Narratives. Accounting and Auditing Review, 19 (2). 47- 72. [in Persian]
Rezaei Pitenoei, Y. , Safari Gerayli, M. (2019). Financial reporting readability and the likelihood of fraudulent financial reporting. Financial Accounting Researches, 10 (4). 69- 84. [in Persian]
Rennekamp, K. (2012). Processing fluency and investors’ reactions to disclosure readability. Journal of Accounting Research, 50 (5) , 1319-1354.
Rogers, J. L. , Van Buskirk, A. , & Zechman, S. L. (2011). Disclosure tone and shareholder litigation. The Accounting Review, 86 (6) , 2155-2183.
Samadi, S. , Soheili, S. , Kabiripour, V. (2013). An Analysis of the Effects of Growth Opportunities on Financial Leverage of Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 5 (1) , 141- 168. [in Persian]
Soleimany, G. (2012). Investigating of the Efficiency of Financial Distress Prediction Models in Iranian companies. Accounting Knowledge, 1 (2) , 139- 160. [in Persian]
TAN, H. T. , Ying Wang, E. , & Zhou, B. O. (2014). When the use of positive language backfires: The joint effect of tone, readability, and investor sophistication on earnings judgments. Journal of Accounting Research, 52 (1) , 273-302.
White, M. J. (1989). The corporate bankruptcy decision. Journal of Economic Perspectives, 3 (2) , 129-151.