بررسی نقش دوگانه سرمایه‌گذاران نهادی در مدیریت سود قبل و بعد از عرضه اولیه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناس ‌ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

10.22051/jera.2019.20533.2048

چکیده

رفتار سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به مدیریت سودقبل و بعد از عرضه اولیه می‌تواند متفاوت باشد. سرمایه‌گذاران نهادی قبل از عرضه اولیه به­منظور فروش سهام شرکت به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن تمایل به مدیریت سود دارند، ولی آن‌ها پس از عرضه اولیه تمایل به ایفای نقش نظارتی دارند. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی نقش دوگانه سرمایه‌گذاران نهادی در مدیریت سود قبل و بعد از عرضه اولیه سهام می‌باشد. برای این منظور داده‌ها و اطلاعات 55 شرکت جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 لغایت 1394 جمع‌آوری و بر مبنای رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از مدل کوتاری استفاده شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود قبل از عرضه اولیه رابطه مثبتی وجود دارد، در حالی کهاین ارتباط بعد از عرضه اولیه یافت نشد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که سرمایه‌گذاران نهادی قبل از عرضه اولیه به­منظور فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش ذاتی آن به عموم تمایل به مدیریت سود دارند، اما بعد از عرضه اولیه انگیزه‌ای برای انجام این فعالیت ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dual Roles of Institutional Investors in pre and post IPO Earnings Management

نویسندگان [English]

  • GholamReza kordestani 1
  • Abdullah Mohammadi 2
  • javid yarahmadi 2
1 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 MSc. in Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Institutional investors’ behavior toward earnings management may be different before and after initial public offering (IPO). Institutional investors have strong incentive for earnings management before IPOs to sell their securities at a higher price than the intrinsic value, while they perform monitoring function to restrain earnings management after IPOs. Thus, the purpose of this study is to investigate the dual roles of institutional investors in earnings management before and after IPOs. To achieve this purpose, the data is collected from 55 IPO firms listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2008 to 2015 and analyzed based on panel data regression. To measure earnings management based on discretion accruals, the Kothari model has been used. The results indicate that there is a positive and significant relation between institutional investors and earnings management before IPO, however, there is not such a relation after IPO. Accordingly, it can be claimed that institutional investors have incentive for earnings management before IPO to sell their securities at a higher price than the intrinsic value, but they have no incentive to do this after IPO. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutional investors
  • Initial Public Offering
  • earnings management
ابراهیمی کردلر، علی؛ حسنی آذر داریانی، الهام. (1385). بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 45، 3-23.
ثقفی، علی؛ مرادی جز، محسن؛ سهرابی، حسینعلی. (1393). رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی. دانش حسابداری، 5 (17)، 7-29.
حساس یگانه، یحیی؛ مرادی، محمد؛ اسکندر، هدی. (1387). بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 3 (15)، 107-122.
حسنی، محمد؛ عظیم‌زاده، نفیسه. (1396). رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی. پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1 (1)، 139-168.
خواجوی، شکراله؛ فتحه، محمدحسین؛ نجفی، زهرا. (1393). بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 5 (18)، 67-89.
شفیع پور، سید مجتبی؛ جلالی علی آبادی، فرزانه. (1394). عرضه عمومی اولیه: مدیریت سود و ساختار مالکیت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (16)، 17-23.
صادقی شریف، سیدجلال؛ اکبرالسادات، محمد. (1390). بررسی تأثیر مدیریت سود بر بازدهی بلند مدت عرضه‌های اولیه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 13 (32)، 57-72.
طالب نیا، قدرت اله؛ تفتیان، اکرم. (1388) بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و هیئت­مدیره با مدیریت سود. پژوهش‌های مدیریت، 83، 98-88.
مرادزاده فرد، مهدی؛ ناظمی اردکانی، هدی؛ غلامی، رضا؛ فرزانی، حجت‌اله. (1388). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته­­شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (55)، 85-94.
ملکیان، کله بستی اسفندیار؛ فاطری، علی. (1394). مدیریت سود اقلام تعهدی در زمان عرضه عمومی اولیه و خطر کاهش بازده بلند مدت سهام. دانش حسابداری، 6 (23)، 55-75.
مهرانی، ساسان؛ مرادی، محمد؛ اسکندر، هدی. (1389). رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه. پژوهش‌های حسابداری مالی، 1 (3)، 62-47.
مهرانی، ساسان؛ فعال قیومی، علی؛ مرادی، محمد. (1391). رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری، 3 (11)، 31-55.
نمازی، محمد؛ غلامی، رضا. (1393). تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 5 (17)، 48-29.
Alhadab, M. , Clacher, I. , Keasey, K. (2015). Real and accrual earningsmanagement and IPOfailure risk. Accounting and Business Research 45,55-92.
Brown, P. , Beekes, W. , Verhoeven, P. (2011). Corporate governance, accounting and finance:A review. Accounting & Finance 51, 96-172.
Bushee, B. J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investmentbehavior. The Accounting Review 73, 305-333.
Chen, S. S. , Lin, W. C. , Chang, S. C. , Lin, C. Y. (2013). Information uncertainty, earningsmanagement, and long-run stock performance following initial public offerings. Journal of Business Finance & Accounting 40, 1126-1154.
Chiang, Y. M. , Qian, Y. , Sherman, A. E. (2010). Endogenous entry and partial adjustment in IPO auctions: Are institutional investors better informed?,Review of Financial Studies23,1200-1230.
Chung, R. , Firth, M. , Kim, J. B. (2002). Institutional monitoring and opportunistic earnings management. Journal of Corporate Finance 8,29-48.
Cormier, D. , Houle, S. , Ledoux, M. J. (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22,26– 38.
Cornett, M. , Marcus, A. , Tehranian, H. , Saunders, A. (2007). The impact of institutional ownership on corporate operating performance. Journal of Banking & Finance , 31, 1771–1794.
Ebrahimi kordlar, A. ,Hasani azardaryani, A. (2006). Investigate earnings management in the time of initial public offering (IPO) firms in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 45,3-23. (In Persian)
Francis, J. , Wang, W. (2008). The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audits on Earnings Quality around the World. Journal of Contemporary Accounting Research, 25 (1) , 91-157.
Hasani, M. , Nafiseh, A. (2017). The relationship between auditing quality and accrual earnings management: Evidence of the profitability and liquidity weakness. Journal of New Research in Accounting and Auditing, 1 (1) , 139-168. (In Persian)
HassasYeghaneh, Y. , Moradi, M. , Eskandar, H. (2008). The relationship between institutional investors and corporate value. Accounting and Auditing Review, 3 (15) , 107-122. (In Persian)
Hsu, M. , Koh, P. (2005). Does the presence of institutional investors influence accruals management? Evidence from Australia. Corporate Governance: An International Review 13, 809-823.
Hsu, M. F. , Wen, S. Y. (2015). The roles of institutional investors and insiders in earnings management around IPO firms in Taiwan. International Journal of Economics and Financial, 5, 340-353.
Huke, N. , Losada, M. C. , Bailey, D. J. (2015). Disrupting the European Crisis: A Critical Political Economy of Contestation, Subversion and Escape. Journal of New Political Economy, 20 (5) ,725-751.
Jiang, H. , Habib, A. , Smallman, C. (2009). The effect of ownership concentration on CEO compensation-firm performance relationship in New Zealand. Pacific Accounting Review, 21 (2) ,104 – 131.
Khajavi, Sh. , Mohammadhosein, F. , Najafi, Z. (2014). The relationship between information disclosure quality and agency cost of Listed Companies on Tehran Stock Exchange. Journal of Acconting Knowledge, 5 (18) , 67-89. (In Persian)
Koh, P. (2007). Institutional investor type, earnings management and benchmark beaters. Journal of Accounting and Public Policy 26,267–299.
Kothari, S. , Leone, A. , Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Econonomics, 39 (1) ,163–197.
Kothari, S. P. , Mizik, N. , Roychowdhury, S. (2015). Managing for the moment: The role of real activity versus accruals earnings management in SEO valuation. The Accounting Review, 91 (2) , 559-586.
Lin, Y. R. , Fu, X. M. (2017). Does institutional ownership influence firm performance?Evidence from China. International Review of Economics & Finance 49,17-57.
Lo, H. , Wu, R. , Kweh, Q. (2017). Do institutional investors reinforce or reduce agency problems? Earnings management and the post-IPO performance. International Review of Financial Analysis. 17,62-76.
Malekian Kallehbasti, E. , Fateri, A. (2016). Accrual Earnings Management at Initial Public Offerings and Risk of Reducing Stock Long Term Returns. Accounting knowledge, 23, 55-75. (In Persian)
Mehrani, S & Moradi, M. , Eskandar, H. (2010). The Relationship between Type of Institutional Ownership and Conservative Accounting. Financial Accounting knowledge, 2, 47-62. (In Persian)
Mehrani, S. ,Faal Ghioomi, A. , Moradi, M. (2012). The relationship between institutional ownership, institutional ownership concentration and accounting conservatism. Journal of Accounting Knowledge, 3 (11) , 31-55. (In Persian)
Moradzadehfard, M. , Nazemi Ardakani, M. , Gholami, R. , Farzani, H. (2009). The Relationship between Institutional Stock Ownership and Earnings Management in Listed Companies on Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 55, 85-94. (In Persian)
Namazi, M. , Gholami, R. (2014). The effect of accrual earnings management on the investment efficiency in Listed Companies on Tehran
Navissi, F. , Naiker, V. (2006). Institutional Ownership and corporate value. Managerial Finance, 32 (3) , 247-256.
Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 5 (17) , 29-48. (In Persian)
Roosenboom, P. , Goot, T. V. D. , Mertens, G. (2003). Earnings management and initial public offerings: Evidence from the Netherlands. The International Journal of Accounting 38, 243–266.
Roychowdhury, S. , Watts, R. L. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-to-bookand conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 44, 2-31.
SadeghiSharif, S. J. , Akbarosadat, S. M. (2011). Investigating the effect of earnings management on the long-term return on initial public offerings using the Fama and French three-factor model in the Tehran Stock Exchange. Financial research, 13, 57-72. (In Persian)
Saghafi, A. , Mohsen, M. J. , Sohrabi, H. (2014). The relationship between earnings management and information assymetric in the environment uncertainty conditions. Journal of Accounting Knowledge, 5 (17) , 7-29. (In Persian).
Shafipoor, S, M. , Jalali Aliabadi, F. (2015). Initial Public Offering: earnings management and ownership structure. Empirical research in accounting, 16, 17-32. (In Persian)
Shette, R. , Kuntluru, S. , Korivi, S. R. (2016). Opportunistic earnings management during initial public offerings: evidence from India. Review of Accounting and Finance , 352-371.
Talebnia, Gh. , Taftian, A. (2009). A Study of Relationship Between Institutional Investors and Board of Director With Earnings Management. Management system, 83, 87-98. (In Persian)
Wang, M. (2014). Which types of institutional investors constrain abnormal accruals?Corporate Governance: An International Review 22, 43-67.