رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه،260 سال-شرکت طی دوره 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس درشرکت های مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Auditor Tenure Period and Discretionary Accruals in Listed firms on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kashanipoor
  • Mehdi Maranjory
  • Seyed mohammad Moshashaee
چکیده [English]

This study investigates the relationship between auditor tenure and discretionary accrual in listed firms on Tehran Stock Exchange. To examine discretionary accrual, Modified Jones model is used. Therefore, based on considered conditions 260 firm-year over 2006-2010 have been selected. Panel analysis is used for analyzing data. Results show that there is a positive significant relationship between auditor tenure and discretionary accruals in all the companies under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Tenure
  • Discretionary Accrual
  • earnings management