ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی (مطالعه موردی استان فارس)

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق ، بررسی اقتصاد شماره ای (دیجیتال)، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و نیزمدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 1UTAUT ومهمترین عوامل اثر گذار بر پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید توسط دولت است . از اینرو،مدلی ارائه شد که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن ، انتظار کارایی (سودمندی)، انتظار تلاش (سهولت استفاده )، تاثیر اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک (عوامل مدل UTAUT) هستند. نتایج نشان می دهد، عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب: انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و انتظار کارایی می باشند. به علاوه،عامل امضای دیجیتال بر عامل انتظار کارایی، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ در حالی که، بر عامل انتظار تلاش تاثیر معنی داری ندارد. همچنین،عامل مباحث فنی-زیرساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Structural Model for The Electronic Tax (Case Study: Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki
  • Morteza Maryami Yaaghubian
  • Mahdi Hemmati Asiabaraki
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate digital economy, electronic government and tax return system in Iran. Also, this study tries to investigate the models and scientific theses in this field such as unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) which are considered as the most important factors affecting this electronic service. Therefore, a model has been provided which consists of efficiency expectancy (profitability), try expectancy ( using facility), social effects and back up conditions and tends to use electronic tax return (UTAUT) factors. The results show that factors affected by using this service are: try expectancy, social effects and efficiency expectancy respectively. Also the digital signature factor has a positive and significant effect on efficiency expectancy factor but not on try expectancy. Infrastructure- technical factor has a positive and significant effect on efficiency y

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Trade
  • Electronic Government
  • Electronic Tax
  • Electronic Tax Return