تاثیرنظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است، برای کاهش تضاد منافع مطرح می شود. افزون بر آن ،یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی مناسب،انجام حسابرسی است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تاثیر برخی روش های نظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1385 تا 1388 با استفاده از روش تابلویی1 در قالب سه فرضیه پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که بین تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره وتفکیک مدیر عامل از هیات مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.امّا بین درصد مالکیت سهامدار عمده و انتخاب حسابرس رابطه معناداری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on Choosing Auditor: Evidence from Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Esfandiyar Malekian 1
  • Ali Pashayi 2
چکیده [English]

Auditing is usually posed for reduction of conflict advantages when there is agency relationship and it is one of the main factors that is suitable for corporate governance. Therefore, in this study the impact of some corporate governance mechanisms in choosing auditor during 2006 - 2009 for 28 listed companies on Tehran Stock Exchange has been investigated by using panel data method. The results of testing three hypotheses indicate that there is a significant relationship between the number of non-executive officers and distinguishing the CEO from the board head and choosing auditor. But, there is not a significant relationship between large controlling shareholders with huge percentage of shares and choosing auditor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Number of Non-Executive officers
  • Ownership Percentage of Large Controlling Shareholder