رابطه خصوصی سازی ، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه های نمایندگی در بنگاه های سابقاً دولتی

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه‌های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Privatization, Corporate Governance Mechanisms and Regulation Environment Modification with Agency Costs in Previously Public Enterprises

نویسندگان [English]

  • Vida Mojtahedzadeh
  • Hamideh Esnaashari
چکیده [English]

This research investigates the impact of privatization on agency costs in privatized firms with considering corporate governance mechanisms and regulation environment modification . The proxies for corporate governance mechanisms are ownership concentration, independence of board of directors, managerial ownership, institutional ownership and audit quality and for agency costs is assets utilization ratio. Thus, information from 38 firms listed on Tehran Stock Exchange during 2003 to 2010 has been studied by considering certain characteristics (304 firm-year). The pooled data method has been used for data analysis and to examine hypotheses OLS method has been applied. The results reveal that agency costs of previously public enterprises significantly is increased after privatization. Moreover, agency costs has a significant relationship with ownership concentration, independence of board of directors, managerial and institutional ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Auditor Tenure
  • Discretionary Accrual
  • earnings management