تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت هادر بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت‌ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال‌های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده‌های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت‌ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که بین ارزش شرکت‌ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ownership Structure on Firms Value in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi
  • Fatemeh Rastegarnia
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of ownership structure (concentration and mix) on firms value. Statistical sample of research included 69 firms during the years 2005-2009. Statistical method which has been used in this research is «panel data». Multiple linear regression has been used for testing the relationship between ownership structure and firm value. Findings have indicated that there is not a significant relationship between ownership concentration of main shareholder, logistic variable of main shareholder and Herfindahl index with firms value. On the other hand, there is a significant relationship between ownership concentration of five main shareholders and their logistic variable with firm value. The results of testing the effects of the kind of ownership show that a positive and significant relationship exists between firms value with individual and institutional ownership, and a negative and insignificant relationship exists between firm value with governmental ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership structure
  • Ownership Concentration and Mix
  • Herfindahl Index
  • Firm value