تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیطهای تجاری جدید با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد یزد

چکیده

به وجود آمدن تجارت جهانی و گرایش بنگاههای اقتصادی به تجارت الکترونیک، به همراه
پیشرفت فناوری، عواملی هستند که موجب توسعه مفاهیم و روشهای حسابداری شده اند. این تحولات
محیط حسابداری را دگرگون کرده است.اما، مشکل دستیابی به حسابداران ورزیده به دلیل ضعف
آموزش حسابداری بیشتر به چشم می خورد.ازاینرو،هدف اصلی این تحقیق شناسایی دانش و مهارت
های مورد نیاز برای آموزش حسابداری با توجه به تغییرات محیط تجاری به منظور تطابق نیازهای حرفه
و آموزه های دانشگاهی است. برای نیل به هدف پژوهش، 43 متغیر مربوط به دانش و مهارت آموزش
حسابداری شناسایی و به 6 مؤلفه تقسیم شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شاغلین در حرفه است، که
اعضای آن از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای آزمون مؤلفه ها از تحلیل عاملی
اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به عدم هماهنگی نیازهای
جامعه حرفهای حسابداری با آنچه که در دانشگاه آموزش داده می شود، بازنگری در برنامه درسی
آموزش حسابداری ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of the Knowledge and Skills in Accounting Education in the New Business Environment with Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Hasan Dehghan Dehnavi
  • Mahmood Moinoddin
  • Neda Saba
چکیده [English]

The emergence of global business and economic trends to e-commerce firm, along with technological advances, are factors that have led to the development of concepts and methods of accounting. These developments have changed the accounting environment. But the problem of access to trained accountants, because of the weakness of accounting is seen. The main aim of this study is to identify knowledge and skills required for the accounting profession needs to adapt to the changing business environment and university teaching. For the purpose of the study, 43 variables related to the knowledge and skills in accounting education have been identified and are divided into six components. Population of this study include practitioners in the profession, whose members are selected through simple random sampling. Exploratory and confirmatory factor analysis to test the components used. The results show significantly Due to the lack of coordination of the professional accounting community needs with what are taught in universities in accounting education curriculum is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Education
  • Accounting Knowledge
  • Structural Equation Model