ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

فرض تداوم فعالیت بیانگر این است که واحد تجاری فعالیتهای خود را برای مدت نامحدود ادامه
خواهد داد، لیکن تدوام فعالیت واحد تجاری ممکن است به دلایلی همچون جریان نقد منفی حاصل از
عملیات با تردید مواجه گردد. تاکنون مدل های متعددی برای ارزیابی تدوام فعالیت واحد تجاری ارائه
شده است که در تحقیق حاضر نیز تداوم فعالیت واحد تجاری باکمک متغیرهای سه گانه حاصل از
صورت جریان وجوه نقد (شامل ارقام حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی)
ارزیابی گردید. بر اساس شرایط درنظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، داده های 102 شرکت ( 51 شرکت
حذف شده و 51 شرکت فعال)، نمونه آماری تحقیق را طی سال های 1380 تا 1388 تشکیل داده است.
تحلیل داده ها در دو مرحله با کمک روش آماری اینتر و گام به گام پیشرو نشان می دهد که
صرفا دو متغیر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با
متغیر وابسته "تداوم فعالیت" واحد تجاری رابطه مثبت دارد. در نتیجه با افزایش این دو متغیر فرض
تداوم فعالیت شرکت ها قوت میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Going-Concern Forecast Power by Using Numbers of Cash Flow Statement

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradzadeh Fard
  • Mohammad Sayyadi
چکیده [English]

Going concern assumption means that the activitiesof corporation will continue unlimited. But, it may be in doubt for many reasons such as negative cash flow. As yet, the varied models and qualifications have been represented for assessment of corporation continuity. In this paper, going- concern assessed by use of the triple variable yielding by cash flow statement: (operational cash flow, investment cash flow and financing cash flow). By consideration with some condition for choice of sample, totally were elected 102 firms from listed and delisted corporations in period of 2001-2009.
Using by Inter and Forward Stepwise method, results showed that in this triple variable,side of the two variable ,that is; operational cash flow and financing cash flow with going concern is only positive, and in a result when they increase (operational and financing cash flow), going concern probability and bankruptcy probability will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Cash Flows
  • Investment Cash Flows
  • Financing Cash Flows
  • Going Concern
  • Bankruptcy