رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهاد

چکیده

دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رومعیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر
مستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.ایده اصلی تدوین
فرضی هها آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه
معنی داروجود دارد.اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1384 تا 1389 جمع آوری و برای آزمون
فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از میان کلیه
معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، گردش
مجموع داراییها،درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به
درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت
p/bوp/e

با بازده غیر عادی سهام رابطه
معنی داروجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Performance Evaluation Criteria and Abnormal Stock Return

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Vadiei 1
  • Seyyed Mohammad Hosseini 2
چکیده [English]

The main objective of this research is investigation and analysis of the relationship between abnormal stock return and some performance evaluation criteria in listed firms on Tehran Stock Exchange. Therefore the performance evaluation criteria as an independent variable and abnormal rate of return as a dependent variable are considered. The main idea to formulate the hypotheses is the existence of a significant relationship between the proposed performance evaluation criteria and abnormal rate of return. Required information is collected for the period 2006 to 2011. In order to test hypotheses, the multiple regression method is used.
The results show, among all performance evaluation criteria, only the current ratio, quick ratio, percentage of debt to total assets , total asset turnover, total assets’ return, percentage of profit togross margin, percentage of operating profit to revenue, percentage of gross margin to revenue, P/E and P/B ratios,has a significant relationship with abnormal rate of return

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation Criteria
  • Abnormal Rate of Return
  • financial ratios